van 2001 12 04


Aanwezig:

U-Raad:

Barsema, Berkers, Bloem, Van Doorn, Van der Heijden, Hovenkamp, Kluitenberg, Meijer (vz), Mulder, Prevaas, Schrama, Thomasson, Wallinga-de Jonge, Weber, Weijnen, Wittkampf

Griffie:

Ribberink, Klomp-Jongsma (Secretariaatsservice “PS” – verslag)


Afwezig m.k.:

Houweling, Jacobs


1. Opening en vaststelling van de agenda

De voorzitter opent om 13.40 uur de vergadering en heet allen welkom, in het bijzonder Thomasson die gelukkig zodanig hersteld is dat hij de vergadering kan bijwonen.


De agenda wordt als volgt gewijzigd:

Toevoegen: 2a. Voorbereiding gesprek UR-RvT 5.12.01

18a wordt behandeld na pt. 4 en krijgt als titel “Reorganisatie huisartsenpraktijk Medisch Centrum UT”


2. Mededelingen

De voorzitter meldt dat het presidium een prettig en openhartig gesprek met het nieuwe RvT-lid mevr. Sorgdrager heeft gehad. Er is o.a. gesproken over de gebeurtenissen van de afgelopen tijd. Zij is zeer geïnteresseerd in het standpunt van de verschillende onderdelen van de U-Raad.

Het presidium heeft geconcludeerd dat mevr. Sorgdrager de meest geschikte persoon binnen de Raad van Toezicht is om in het bijzonder het vertrouwen van de UR te genieten.


3a. Verslag van de extra interne vergadering van 30 oktober 2001

Pag. 1 r.31: het woordje “niet” schrappen.

Pag. 3 r.46: “Afgezien van Wittkampf namens UReka vindt de vergadering …”.

Pag. 4 r.31: wijzigen in: “KPS heeft als eerste voorkeur de huidige situatie te handhaven. Ze staat open voor het bespreken van het voorstel van Barsema of eventuele alternatieven. Een variant …”

Pag. 4 r.47: wijzigen in: “De WAR heeft een overgangsregeling afstudeersteun ontworpen …, maar de UR heeft haar achterban …”.


Met inachtneming van deze wijzigingen wordt het verslag vastgesteld.


Naar aanleiding van het verslag:

Pag. 3 pt. 7: Nog niet alle namen van contactpersonen van de decentrale raden zijn bekend. Er dient navraag te worden gedaan.

Pag. 3 pt. 7: De tweede nieuwsmail (de editie die volgens afspraak verstuurd moet worden rond de commissievergaderingen) is nog niet uitgegaan. Dit zal alsnog gebeuren.

Pag. 4 r.40: Prevaas zal vooralsnog de plek namens UReka in het presidium blijven innemen; vanuit zijn functie van vice-voorzitter UR zal Weijnen de presidiumvergaderingen als toehoorder bijwonen, zonder daarvoor vergoeding te ontvangen. Binnen het presidium zal een en ander nog nader besproken worden.3b. Verslag van de extra interne vergadering van 7 november 2001

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld, met inachtneming van het voornemen om in het vervolg in alle verslagen dezelfde stijl (geen voornamen) en lay-out te gebruiken (lijst aanwezigen e.d.).


Ingekomen/uitgegane post (UR-01.338)

Geen opmerkingen.


18a. Reorganisatie huisartsenpraktijk Medisch Centrum UT

De UR neemt het tekstvoorstel van P&S over. Een kopie van de reactie zal aan OPUT worden gezonden.


Bestuursorganisatie en bezuinigingen

Er is niets nieuws te melden. Verdere bespreking vindt plaats in het gesprek met de RvT-leden Sistermans en Van Amerongen op 5 december a.s.


Uitwerking Masterplan fase 2b (UR-01.291, UR-01.320, UR-01.348)

De meerderheid van de UR wil eerst het advies van het MT danwel de betrokken decanen kennen, alvorens een besluit te nemen.


De UR neemt het tekstvoorstel van P&S over, met dien verstande dat er ook een zinsnede zal worden opgenomen over de volgens de UR aanwezige noodzaak om een inventarisatie van de ruimtebehoefte te laten plaatsvinden.


Penvoerderschap ITC (UR-01.325)

Het is nog niet gelukt contact te leggen met de OR van ITC. De pogingen zullen worden voortgezet.


De UR stemt in met de tekst van de brief, zoals is opgesteld door de commissie O&O


Overgangsregeling afstudeersteun i.v.m. tijdschrijven (UR-01.271, UR-01.311, UR-01.327)

Weijnen meldt dat er een nieuw initiatiefvoorstel van UReka in de maak is, dat naar verwachting de steun van de studentenverenigingen zal hebben. Behandeling zal in de volgende cyclus kunnen plaatsvinden.


De UR neemt het tekstvoorstel van P&S over, met dien verstande dat de term “voor onbepaalde tijd” geschrapt zal worden.


Reorganisatiecode (UR-01.317)

Het tekstvoorstel van P&S zal enigszins aangepast worden.


Geactualiseerd rookbeleid (UR-01.335)

De UR neemt het tekstvoorstel van P&S over.


11a. Instituutsplannen BMTI, CTIT en IGS (UT-01.303.1 t/m 4)

Schrama meldt dat er nog een aanvulling komt op de aanbiedingsbrief bij de instituutsplannen; de commissie O&O meent dat daarmee de belangrijkste vragen zijn opgehelderd en stelt voor in te stemmen met de BBR-wijziging en de verlenging van de instituutstermijn van CTIT en BMTI.

De UR gaat daarmee akkoord, zij het dat definitieve instemming afhankelijk wordt gesteld van het antwoord op enkele vragen die nog mondeling ter vergadering zullen worden gesteld, o.a. ten aanzien van de financiering van het onderzoek aan de UT en ten aanzien van enkele definities die nog niet verstrekt zijn.

11b. Vertrouwelijk “horen” UR door CvB i.v.m. benoeming wetenschappelijk directeur IGS

De UR heeft geen bezwaar tegen de benoeming.


Energiebeleidsplan (UR-01.334)

De UR neemt het tekstvoorstel van P&S over.


Keuzemodel arbeidsvoorwaarden (UR-01.319, UR-01.340)

Het tekstvoorstel van P&S zal aangevuld worden met enkele vragen/opmerkingen, zoals een oproep om meer uniformiteit in de uitvoering van de arbeidsvoorwaarden na te streven, en het verzoek om rapportage over de uitvoering van het keuzemodel bij de eenheden, de kosten daarvan en de bestuurlijke opvatting over een en ander.


Reactie CvB op UR-advies over begrotingsrichtlijnen

Dit punt zal niet apart geagendeerd worden. Bij het punt “financiële rapportage t/m augustus 2001” zal een opmerking gemaakt worden over het punt budgetrapportages.


Tussentijdse financiële rapportage tot en met augustus 2001 (UR-01.341)

Er zal een brief aan het CvB geformuleerd worden.


Centralisatie bibliotheekvoorziening (UR-01.342)

Geen opmerkingen.


Brede bachelors (UR-01.343)

Van Dijk laat via Schrama weten dat het erop neerkomt dat er een tweesporen-traject gevolgd wordt: een licentie voor tweemaal een driejarige opleiding en de weg via de ACO (vijfjarige opleiding).

Aan het CvB zal o.a. gevraagd worden waarom er niet voor gekozen wordt te beginnen op basis van aanwezige licenties.


Schriftelijke afhandeling UR-vragen (UR-01.344)

18b. Opheffen klankbordgroep, Taskforce

Nog geen reactie van CvB.

18c. Reorganisatie CenT

De UR neemt het tekstvoorstel van P&S over.

18d. Deelname Mesa+ in de start up Lion Photonix Technologies BV

18e. Arbeidssatisfactieonderzoek

Nog geen reactie van CvB.

18f. Salarissen leden CvB

Nog geen reactie van CvB.

18g. Landelijk verslag “Bezinning MUB”


Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.


Sluiting

Om 16.55 uur sluit de voorzitter de vergadering.