In verband met het afzeggen door het college van de overlegvergadering wordt een extra interne vergadering gehouden met de volgende agendapunten.

Mededelingen, Opheffen medisch centrum, Overgangsregeling afstudeersteun i.v.m. tijdschrijven en voorbereiding gesprek RvT.


Mededelingen

1. Meijer kondigt de oprichting van het “platform medezeggenschapsraden UT” aan, een regelmatig terugkerend overleg tussen medezeggenschapsraden, dienstraden en de UR. Het gaat slechts om het formaliseren van de afspraak om regelmatig met de decentrale raden overleg te voeren.

2. Meijer meldt dat de Tubantia gevraagd heeft om een gesprek met de UR met als doel een achtergrondverhaal over de UT te maken. Meijer, Schrama en een nog te benoemen student zullen daaraan deelnemen op vrijdag 16 november om 10.00 uur in BB 505.

3. Meijer zal Pim Fij vragen de punten van de nu gecancelde overlegvergadering zoveel mogelijk schriftelijk te beantwoorden.

4. Wittkampf dankt voor de reacties op zijn “persoonlijke” mail.

5. Wittkampf meldt dat de stuurgroep formeel nog niet bijeen is geweest, wel een aantal personen daaruit op informele basis.


Opheffen Medisch Centrum

Ter tafel ligt een concept brief van de UR aan het CvB met betrekking tot de plannen van het college rond het Medisch Centrum, waarin gevraagd wordt besluitvorming terzake tot nader overleg met de UR op te schorten.

Berkers zegt dat hij uit een gesprek met de Jong begrepen heeft dat de berichtgeving over dit onderwerp niet geheel juist is. Volgens hem zou het in principe nog mogelijk zijn de huisartsenpraktijk te privatiseren. Meijer meldt dat besluitvorming over opheffing reeds in een vergevorderd stadium is, zo blijkt uit de stukken van het OPUT.

Besloten wordt de brief met een aantal tekstuele aanpassingen te verzenden.


Overgangsregeling afstudeersteun i.v.m. tijdschrijven

Berkers vertelt dat deze regeling in de WAR bedacht is, de commissie P& S ging hier aanvankelijk mee akkoord. Nu uit de reacties van zowel de Studentenverenigingen als de koepels blijkt dat er geen draagvlak voor bestaat, neigt men ernaar niet in te stemmen met het voorstel.Voorbereiding gesprek RvT

Na discussie over mogelijke oplossingsrichtingen voor de gerezen problemen en de eventuele inhoud van het komend gesprek van de vertrouwenscommissie van de UR (en haar rol daarbij) met de RvT, werd in ieder geval vastgesteld dat er geen mandaat voor de vertrouwenscommissie bestaat om namens de UR gehoord te worden over ontslag of benoeming van CvB–leden. In dat geval zal de hele UR gehoord willen worden.