van 2001 09 25


Conceptverslag van de interne vergadering van de Universiteitsraad gehouden op

dinsdag 25 september 2001.


Aanwezig UR

Bloem, Barsema, Houweling, Kluitenberg, Meijer (vz), Schrama, Wallinga-de Jonge,

Weber, Berkers, Hovenkamp, M.Mulder, P.Mulder, Prevaas,Weijnen, Wittkampf


Afwezig UR

Van der Heijden (m.k.), Jacobs (m.k.), Thomasson (m.k.)


Aanwezig Griffie:

Ribberink (griffier), Visser (verslag)1. Opening

Meijer opent de vergadering om 13.30 uur.

Vaststellen agenda

Punt 6 ACO-aanvraag nieuwe opleidingen zal als eerste punt behandeld worden in verband met -indien nodig- de te geven toelichting door Van Dijk van het Beleidsbureau (publieke tribune).

Punt 5 Proef elektronisch stemmen zal behandeld worden als punt 5.a, en verder wordt toegevoegd

5.b voorstel voor een extern voorzitter, en

5.c huisvesting UR.

Punt 7, onderdeel OV-vergoeding zal worden behandeld als punt 7.a en onderdeel Stroomlijning procedures als 7.b, en verder wordt toegevoegd

7.c schriftelijke mededeling, en

7.d tijdschrijfsysteem.

Bij punt 13 Berenschot zal tevens de afvaardiging naar de stuurgroep aan de orde komen.


6. ACO-aanvraag nieuwe opleidingen (UR-01.228/1 en 2)

Gezondheidswetenschappen, Geneeskunde

Naar aanleiding van de aanvraag Geneeskunde meldt Schrama -als voorzitter van de cie O&O- 1) dat in de reactie "Commissie O&O over nieuwe opleidingen - ter bespreking in interne vergadering Universiteitsraad op 25 september 2001" de opmerkingen van UReka nog niet zijn verwerkt. 2) dat in de mail van Fij (dinsdag 25 september 2001) als antwoord op een eerdere mail van O&O aan Fij betreffende de ACO-aanvragen, Fij spreekt over "aanvullende randvoorwaarde" - dit is echter onjuist daar de UR nog geen standpunt heeft bepaald derhalve kan er geen sprake zijn van randvoorwaarde.

De O&O commissie adviseert de UR -alvorens een beslissing te nemen- het CvB opheldering te vragen over de eventuele investering, het daarmee verbonden tijdspad en de financiering. Wittkampf meent dat de instemming voor de ACO-aanvraag niet gekoppeld hoeft te zijn aan de financiële verantwoording. Schrama antwoordt dat het van belang is om, alvorens met de aanvraag in te stemmen, inzicht te krijgen in een aantal punten, en wel die punten waar de UR weinig of geen invloed op kan uitoefenen zodra de ACO de aanvraag heeft gehonoreerd heeft. Uiteindelijk wordt afgesproken de voorliggende reactie (vragenlijst)

van de commissie O&O in het overleg met het CvB te bespreken om aan de hand van de dan verstrekte informatie tot besluitvorming te komen.

Brede Bachelor Technische Wetenschappen, Brede Bachelor Sociale Wetenschappen

Schrama meldt dat aangezien het geen werkelijk nieuwe opleidingen betreft de verantwoordelijkheid tot instemming bij de faculteitsraden van de betrokken faculteiten ligt. Deze laatsten moeten eveneens zelf tot een oordeel komen wat betreft de inhoud van de Brede Bachelor opleidingen.

Van Dijk informeert de Raad dat het CvB inmiddels een herziene versie aan het centraal MT heeft aangeboden, zodra deze akkoord gaat worden de respectievelijke voorstellen aan de betrokken faculteitsraden voorgelegd.


2. Mededelingen

- Meijer: de UR-afvaardiging naar het Ministerie van OCW heeft positief gereageerd op de voorgestelde twee kandidaten, Sorgdrager en Van Essen, te benoemen als lid van de Raad van Toezicht. Daarnaast is het Ministerie gemeld Sorgdrager aan te zullen zoeken tot vertrouwenspersoon van de UR.

- Meijer: het MT heeft laten weten in een vertrouwenscrisis te verkeren met het CvB. Afhankelijk van de ontwikkelingen zou de UR met het MT in overleg kunnen gaan aangaande gemeenschappelijke standpunten.

- Weijnen: het Loopbaancentrum biedt een training voor UR-leden aan onder leiding van Lamberti. Onderwerpen kunnen worden aangedragen. Datum voor de training zal binnenkort worden vastgesteld.

- Weijnen: voorstel overleg UR met FR'en en DR'en positief ontvangen. Er zal een afspraak worden gemaakt.


- Meijer: turbulentie binnen de UR. Goed om af te wegen wat te doen als UR en wat als kiesvereniging. De UR is echter het krachtigst als deze als eenheid opereert.


3. Verslag van de vergadering 28 augustus 2001 (UR-01.218)

Naar aanleiding van de tekst:

P.3, r.9: invoegen het woord "de huisvesting van" dan wordt de zin ".....de vraag van de UR over de huisvesting van buitenlandse studenten...".

Naar aanleiding van het verslag:

Bloem: p.3, r.31: status commissie internationalisering? Meijer: commissie internationalisering is een vaste commissie.


Met inachtneming van de gemaakte opmerking is het verslag UR-01.218 hiebij vastgesteld.


4. Ingekomen/uitgegane stukken (UR-01.226 en UR-01.212)

Geen opmerkingen.


5.a Elektronisch stemmen (UR-01.225)

Voorstel zoals neergelegd in UR-01.225 wordt in stemming gebracht.

Voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen. Meijer zal optreden als coördinator van de werkgroep.


5.b Externe voorzitter (mail P.Mulder, 21.09.01)

Het door Prevaas en P.Mulder geformuleerde voorstel voor een externe voorzitter Universiteitsraad wordt voorgelegd, niet ter stemming maar om de meningen te peilen.

KPS: niet akkoord.

CaBaal: geen fractiestandpunt; 2 leden akkoord, 1 niet akkoord.

UReka: akkoord.

UTemp: niet akkoord.

DD: niet akkoord. Weber meent dat de afweging voor de keuze extern versus intern voorzitter zeer zorgvuldig moet worden gemaakt waarbij de tijdsfactor geen druk mag uitoefenen. Pas nadat een dergelijke afweging heeft plaatsgevonden kan er een functieomschrijving en profiel worden opgesteld.

De URekanen en de twee leden van CaBaal die achter het voorstel staan, besluiten het in stemming brengen van het voorstel uit te stellen.


Schrama deelt mee dat de fracties KPS, DD, UTemp en CaBaal-lid Bloem een motie hebben opgesteld - deze wordt vervolgens voorgelezen door Ribberink:


"De UR, bijeen op 25 september 2001

overwegende dat het voorliggende stuk "Externe voorzitter UR" niet aanvaarbaar is,

- dat het niet haalbaar is om per 1 december de voorzitterskwestie definitief te regelen,

- dat de discussie over het voorzitterschap een ongewenste belemmering van het functioneren van de UR met zich meebrengt,

besluit

- dat het voorzitterschap zoals dit op dit moment wordt vervuld in ieder geval gehandhaafd wordt tot 1 september 2002.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie KPS, DD, UTemp, CaBaal-lid Bloem."


De URekanen en de twee studentleden van CaBaal maken bezwaar tegen de motie, die desondanks in stemming wordt gebracht. Daarop vraagt Prevaas om schorsing.


De vergadering wordt van 15.30 tot 15.45 uur geschorst.


De vergadering heropent met het in stemming brengen van voornoemde motie.

Voor: 8 stemmen,

Tegen: geen.

Onthouding: 7 stemmen.


Berkers, Hovenkamp, M.Mulder, P.Mulder, Prevaas,Weijnen, Wittkampf verklaren zich van stemming te hebben onthouden daar de motie voor hen totaal onverwacht kwam, wat zij als een gebrek aan openheid binnen de Raad zien. Het in stemming brengen van de motie, zo benadrukken zij, ervaren zij als kinderachtig en achterbaks.


Meijer merkt op dat het betreurenswaardig is onder gegeven omstandigheden het voorzitterschap te vervullen maar hoopt desondanks op goede samenwerking.


5.c Huisvesting (mail Pim Fij d.d. 29.09.2001)

Al in eerder stadium hebben de studentleden van de UR laten weten huisvesting te willen in de Bastille, waar te zijner tijd ook andere studentvoorzieningen ondergebracht zullen worden. De medewerkers van de griffie geven echter de voorkeur aan het kantoor in het BB-gebouw onder meer vanwege de contacten met de beleidsmedewerkers. Na een korte discussie wordt besloten dat de studentleden inderdaad een ruimte in de Bastille gaan claimen, qua grootte gelijk aan de huidige ruimte in BB, en dat het kantoor van de griffie en de vergaderruimte van de UR in BB gehandhaafd blijven.


7. a Regeling afstudeersteun: OV-vergoeding (UR-01.234/1 en 2)

De UR stemt in met het voorliggende nieuwe voorstel van het CvB. De instemming zal schriftelijk aan het CvB worden meegedeeld.


7.b Regeling afstudeersteun: Stroomlijning procedures (UR-01.234/1 en 2)

De UR stemt in met het voorliggende nieuwe voorstel van het CvB. De instemming zal schriftelijk aan het CvB worden meegedeeld.


7.c Schriftelijke mededeling (334.383/DiSC/KVN en concept-reactie Peter Mulder)

Na een korte toelichting wordt het voorstel van P.Mulder (UR-01.242) aangenomen.


8. Overeenkomst CvB met Stichting Student Union (UR-01.224/1 t/m 6)

Bloem vraagt naar de mogelijke opeenstapeling van functies van URekanen binnen UR en de SU. Meijer vindt dat de betrokkenen in eerste instantie daar zelf voor verantwoordelijk zijn.

Houweling stelt voor om in de overeenkomst (UR-01.224/3), artikel 1.7: "alsmede ieder gebouw .... door de SU." te laten schrappen. Meijer: deze opmerking zal doorgegeven worden aan CvB.

Bloem merkt op dat er bij een meerjarenplanning een balans hoort, die ontbreekt bij deze overeenkomst. Meijer: er zal aan het CvB gevraagd worden naar de financiële afspraak CvB/SU, is er een vaste afspraak of kunnen de bezuinigingen ook hier gevolgen hebben.


9. Regeling garantiebeurzen 1ste jaars studenten: continuering (UR-01.222)

De UR is in principe voor continuering maar P.Mulder maakt de volgende kanttekeningen:

- het financieel plaatje is nietszeggend, en

- CenT adviseren een vergelijking te maken met de regeling garantiebeurzen bij andere universiteiten.

Deze opmerkingen zullen mondeling worden gemeld.


10. Vastgoed/uitwerking Masterplan, fase 2b (UR-01.219 en concept-reactie 20.09.01 van Meijer)

Er ontstaat een discussie over de nog ondoorzichtige financiële haalbaarheid van het Masterplan - waarbij KPS, DD en Bloem voorstaan de plannen te temporisen tot daar duidelijkheid over is - en de noodzakelijke investering voor nieuwbouw dan wel verbouwing; "wat moet er echt gebeuren". Op het voorstel van UReka om zich tot dat moment flexibel op te stellen wordt gereageerd dat als een en ander niet financieel te verantwoorden blijkt men ook geen verplichtingen moet aangaan met uitzondering van die verplichtingen voor de noodzakelijke renovatie.

Men besluit de voorliggende concept-reactie over te nemen als reactie van de UR en deze zal aan het CvB worden toegestuurd.


11. Reorganisatiecode (UR-01.229)

Houweling stelt dat het enige pijnpunt in de voorliggende code is dat bij de beoordeling van een mogelijke reorganisatie de formulering wordt gehanteerd "na overleg met het medezeggenschapsorgaan". Mits deze formulering wordt gewijzigd in "in overeenstemming met het medezeggenschapsorgaan" stemt de UR in met de voorliggende code.

Het CvB zal per brief geïnformeerd worden.


16.50 uur Barsema verlaat de vergadering.


12. Begrotingsrichtlijnen (UR-01.107, UR-01.124, UR-01.153 en concept-reactie begrotingsrichtlijnen en -bod 2002 van Meijer)

Wallinga-de Jonge heeft een aanvulling bij het vierde aandachtspunt onder "De UT adviseert het begrotingsbod 2002 ..... onevenwichtigheden worden weggenomen", de tekst luidt dan als volgt: "De centrale stimulering wordt niet opgehoogd, maar er wordt een duidelijke prioriteit gelegd bij het starten van de nieuwe opleidingen en internationalisering.

Dit tekstvoorstel wordt aangenomen.

Begrotingsbod (FEZ/334.850/CV en concept-reactie begrotingsrichtlijnen en -bod 2002 van Meijer)

Men gaat na een korte discussie akkoord met de opmerkingen zoals opgenomen in de concept-reactie. Wittkampf maakt een kanttekening bij de drie verschillende bezuinigingsoperaties: is er gelet op mogelijke overlappingen. Het begrotingsbod geeft hierover geen informatie.

Deze opmerking zal opgenomen worden in de voornoemde reactie. De aangepaste concept-reactie zal als reactie van de UR aan het CvB worden verzonden.


13. Berenschot (UR-01.221)

Na een gedachtewisseling tussen de verschillende partijen over het rapport Berenschot "Ruimte in Twente" en de "Implementatie Berenschottraject", wordt besloten dat Meijer de discussiepunten voor het overleg met het CvB inventariseert.


14. Hartslag (geen voorliggende informatie)

Wittkampf is afgevaardigde in de stuurgroep waarvan hij dan deel uitmaakt als studentlid. Op het verzoek van de UR om ook een afgevaardigde op te nemen vanuit het personeel is vooralsnog negatief gereageerd.


15. Keuzemodel arbeidsvoorwaarden

Geen informatie ontvangen, punt wordt niet besproken.


16. Verdeling aandachtsgebieden

Geen informatie ontvangen, punt wordt niet besproken.


17. Aandachtspunten n.a.v. afhandeling vragen UR

Geen reactie ontvangen.

In de werkgroep P&S is de centralisatie van de bibliotheekvoorziening en de mogelijke gevolgen voor het bibliotheekpersoneel aan de orde geweest. Eerdere brieven van de UR naar aanleiding van dit thema zullen worden aangehaald.


18. Rondvraag

- Schrama meldt dat er een werkgroep gedragscode wordt ingesteld. Het is nog niet duidelijk waar deze werkgroep zich precies op gaat richten. Hij stelt zich kandidaat voor deze werkgroep. Hij wordt met algemene stemmen aanvaard als afgevaardigde.

- Houweling meldt dat de fietswerkplaats dreigt te worden opgeheven met ingang van 1 januari 2002. Meijer antwoordt dat het OPUT zich over deze kwestie buigt.


19. Sluiting

Meijer sluit de vergadering om 17.40 uur.