van 2001 08 28

Conceptverslag van de interne vergadering van de Universiteitsraad gehouden op

dinsdag 28 augustus 2001.


Aanwezig leden UR:

Baarda*, Barsema**, Berkers**, Bloem, Dingjan*, Glasbergen*, De Heer*, Van der Heijden, Hohman*, Houweling, Jacobs**, Hovenkamp**, Kluitenberg, Meijer (vz), Mensink*,

M. Mulder**, P. Mulder, Prevaas**, Rácz*, Sanders*, Schrama, Wallinga-de Jonge, Weijnen**, Wittkampf**


Afwezig leden UR:

Jellema*, Thomasson **, Weber**


* aftredende leden

** aantredende leden


Aanwezig Griffie:

Ribberink (griffier), Visser (verslag)


1. Opening

Meijer opent de vergadering met een welkomswoord waarna een voorstelronde wordt gehouden. Vervolgens verzoekt Meijer de aantredende leden tot het moment van aantreden op de publieke tribune plaats te nemen.


Vaststellen agenda zittende Raad

Aan de agenda wordt de behandeling van de schriftelijke reactie "Afhandeling van vragen UR juni 2001" (kenmerk UR-01.196) als punt 8.a toegevoegd.


2. Mededelingen

- Meijer: aan de voorwaartde ten aanzien van het contract UT/SAD is inmiddels voldaan waarmee de kwestie is afgerond.

- Sanders: Weber opvolger Rácz voor DD.

- De Heer: verzoek om kandidaat voor zijn opvolging op de plaats voor de VSNU in de UR.


3.a Verslag van de vergadering van 19 juni 2001 (UR-01.181)

Naar aanleiding van de tekst:

p.3, pt.8, 3de aandachtspunt: "Daar moet ... omgegaan." vervalt.

Naar aanleiding van het verslag:

p.4, vervolg van pt.8, 3de aandachtspunt: Van der Heijden benadrukt dat men huivert om Europese projecten aan te nemen daar men vreest niet de benodidge fte-capaciteit ter beschikking te krijgen.p.4, pt.11: Naar aanleiding van Bezinning MUB: Wallinga vraagt of er een bespreking heeft plaats gevonden. Meijer bevestigt deze vraag en deelt mee dat er een verzoek zal uitgaan om de weerslag daarvan breed beschikbaar te stellen (bijvoorbeeld via het web).


p.4, pt.16: Naar aanleiding van Bachelor-Master: Wallinga vraagt naar de inventarisatie van problemen bij de faculteiten. Schrama antwoordt dat deze inventarisatie wegens omstandigheden niet heeft plaatsgevonden.


Met inachtneming van de gemaakte opmerkingen is het verslag UR-01.181 hierbij vastgesteld.


3.b Verslag van de vergadering van 26 juni 2001 (UR-01.182)

Naar aanleiding van de tekst: geen opmerkingen.

Naar aanleiding van het verslag: geen opmerkingen.


Het verslag UR-01.182 is hierbij vastgesteld.


4. Ingekomen stukken (UR-01.189)

Bloem vraag naar aanleiding van het "Benoemingsbesluit ..." van OC&W (UR-01.173) naar de ontwikkeling rond de benoeming van leden voor de Raad van Toezicht. Meijer antwoordt dat een afvaardiging van het presidium van de UR is uitgenodigd om op het Ministerie OC&W gehoord te worden over de voorgenomen benoemingen.


5. Afstudeersteun

Er ontstaat een discussie over de ingekomen stukken, waarvan twee zijn opgesteld uit naam van het CvB, aangaande afstudeersteun. In "Afhandeling vragen UR juni 2001" (UR-01.196) staat als reactie onder het onderwerp afstudeersteun "Het CvB is accoord met het initiatiefvoorstel van UR (km.UR-01/147 van 21.6.01)". Uit een later document, een e-mail van de heer F.E. van Klaveren d.d. 27 augustus 2001 "Afstudeersteun (OV) vergoeding" blijkt het initiatiefvoorstel toch niet te zijn geakkordeerd door het CvB.

P.Mulder vindt dat de UR desondanks moet vasthouden aan het voorstel van juli; Baarda daarentegen meent dat het het aangepaste voorstel (zoals geformuleerd in de e-mail van DiSC) redelijk is. De discussie spitst zich toe op de status van voornoemd document UR-01.196 en de rechtsgeldigheid van de daarin gegeven reacties.

Opgemerkt wordt dat de gevolgde procedure aanvechtbaar is maar dat het in het belang van de Raad is om met de verantwoordelijk ambtenaar goed te kunnen samenwerken. Om de fracties gelegenheid te geven intern te overleggen wordt de vergadering 10 minuten geschorst.

Het meest vergaande voorstel komt van P.Mulder: vasthouden aan het voorstel van juli en het accoord van het CvB zoals geformuleerd in UR-01.196. Dit voorstel wordt in stemming gebracht.

Uitslag van de stemming: 8 voor, 8 tegen; stemmen staken. Op basis van artikel 17, lid 1.e van het Reglement Universiteitsraad wordt het voorstel Afstudeersteun verdaagd naar de volgende vergadering.


6. Hoofdlijnen Begrotingsrichtlijnen 2002 (UR-01.107/124/153)

Geen commentaar.


7. Initiatiefvoorstel afschaffen tijdschrijfsysteem (UR-01.183)

De UR besluit na aanpassing van de ingangsdatum (1 juli wordt 1 oktober) dit initiatiefvoorstel ter instemming aan het College van Bestuur voor te leggen.


8. Initiatiefvoorstel opbouwen afstudeersteun in overmachtsituaties (UR-01.187)

Baarda vreest dat het CvB nu niet positief zal staan tegenover dit voorstel derhalve vindt zij het weinig zinvol om het aan het College voor te leggen. Meijer is het hiermee eens en stelt voor het voorstel mee te geven aan de WAR.


8.a Afhandeling van vragen UR juni 2001 (UR-01.196)

Bloem maakt een aantal kritische kanttekeningen bij de kwaliteit van de "Afhandeling". Meijer stelt echter dat er toch een paar relevante zaken voor de UR in behandeld worden.

Wallinga merkt op dat bij het onderwerp Internationaliseringsbeleid de vraag van de UR over buitenlandse studenten niet is beantwoord ondanks de tijdsdruk (behandeling in september te laat). Er volgt een korte discussie met Schrama over de stand van zaken. Er zal een tekstvoorstel ingediend worden.


Hiermee zijn de agendapunten te behandelen door de UR in de samenstelling met de aftredende leden afgerond. De aftredende leden trekken zich terug, de aantredende leden nemen zitting in de vergadering.


Vaststellen agenda nieuwe Raad

Van het gedeelte "Ter voorbereiding op de overlegvergadering van 5 september" zullen alleen de punten 13 en 14 besproken worden.


9. Verkiezing tijdelijk voorzitter

Meijer geeft een korte toelichting op de situatie en stelt zich kandidaat voor het tijdelijk voorzitterschap. Er zijn geen tegenkandidaten. Meijer wordt met algemene stemmen gekozen tot tijdelijk voorzitter.


10. Werkwijze en commissie-indeling (UR-01.180/184)

De volgende punten komen aan de orde:

Huisvesting (UR-01.184, punt 1): de leden van UReka melden dat zij daar te zijner tijd op zullen teruggekomen.

Commissie-indeling (UR-01.184, punt 3): er ontstaat een discussie over de wenselijkheid van een aparte commissie voor internationalisering. Meijer brengt in stemming het voorstel Internationalisering in te bedden in de commissie Onderwijs en Onderzoek. Uitslag van de stemming: 5 voor, 9 tegen, 2 onthouding. Aan de hand van de stemming volgt het besluit een commissie Internationalisering in te stellen.

De bemensing van de commissies zal op een later tijdstip geregeld worden.


11. Bespreking voorzitterschap

Uit het document "Overleg werkwijze UR 2001/2002 op donderdag 21 juni" (UR-01.184) punt 5, "Interne versus externe voorzitter" blijkt dat er een tweedeling van mening bestaat onder de leden van de UR over dit punt. Er is echter nog geen uitgewerkt voorstel voor het extern voorzitterschap. Houweling stelt dat alleen een helder omgschreven takenpakket een stemming over een extern/technisch voorzitter mogelijk maakt. De voormalig en nu tijdelijk voorzitter Meijer, die tevens kandidaat is voor het intern voorzitterschap, verzoekt de voorstanders van het extern voorzitterschap op korte termijn duidelijkheid te scheppen over het profiel van deze funktie en de aanstellingsprocedure. Na een discussie over de verschillende standpunten wordt besloten dat de voorstanders van het extern voorzitterschap zo spoedig mogelijk met een voorstel komen betreffende het takenpakket voor het extern voorzitterschap. Als streefdatum voor de concretisering van het extern voorzitterschap noemt P.Mulder 1 december 2001 en Meijer 1 januari 2002.


12. Samenstelling presidium

Na een korte discussie wordt er voorgesteld de fractievoorzitters af te vaardigen in het presidium.

De fracties zullen onderling nader overleggen.


13. Hartslag (UR-01.185)

Wallinga meent dat de notitie "Uitgangspunten" waarin de nieuwe structuur van de Universiteit uiteen wordt gezet mager is. Ook Schrama vindt dat het te vaag is voor meningsvorming. Op 30 augustus vindt er een bijeenkomst over dit thema plaats, dan zullen de wetenschappelijk directeuren en decanen deze uitgangspunten bespreken. Het resultaat van deze bijeenkomst is van belang voor de meningsvorming van de UR.

Voorgesteld wordt om de opmerkingen op hoofdpunten vanuit de UR vast te leggen ter informatie van het CvB. De opmerkingen zullen via de commissies worden geïnventariseerd aan de hand waarvan Meijer een concept-brief zal opstellen.


14. Vastgoed (UR-01.179/191)

De commissie F&V vraagt zich af wat er in de plaats komt van de decentrale bibliotheken - is een centrale bibliotheek wel een afdoende voorziening voor studenten en wetenschappers. De UR dient zich te beraden op minimale voorwaarden.


22. Rondvraag

De geagendeerde punten worden niet behandeld.


Wittkampf stelt voor om invoering competentie gericht onderwijs in een brede discussie te voeren met de faculteiten. Een korte discussie volgt. Er wordt besloten dit voorstel in de commissie O&O nader te bestuderen.

Berkers deelt mee dat een aantal van de UReka-afgevaardigden een zodanige stageplaats heeft dan wel verwacht gedurende het lopende collegejaar, dat zij gedurende langere dan wel kortere periode afwezig zullen zijn. Dit heeft tot gevolg dat URekafractie tijdens een aantal vergaderingen niet voltallig aanwezig kan zijn wat invloed heeft bij stemmen. De vraag luidt of er een mogelijkheid bestaat voor een machtigingsprocedure. Bloem geeft een korte toelichting op de UR als gekozen gemeenschap en brengt onder de aandacht dat binnen het huidig reglement niet de mogelijkheid tot machtiging bestaat. Meijer adviseert de URekanen een voorstel te formuleren wat besproken kan worden met de andere kiesverenigingen.


Berkers biedt namens de Universiteitsraad de aftredende leden een fles wijn aan als dank voor hun inzet gedurende hun zittingsperiode.


23. Sluiting

Meijer sluit de vergadering om 16.30 uur en nodigt alle aanwezigen uit een borrel te komen drinken in het Theatercafé van de Vrijhof om enerzijds afscheid te nemen en anderzijds kennis te maken met de respectievelijk af- en aantredende en "blijvende" leden.