mededeling van de UR aan het personeel van de UT inzake reorganisatieplan

Aan de personeelsleden van de Universiteit Twente


Het College van Bestuur heeft u geïnformeerd over de besluitvorming van de personeelsgeleding van de Universiteitsraad en zijn reactie daarop. Wij hechten eraan ook enige toelichting van onze kant te geven.

De Universiteitsraad had u eerder snel en adequaat via de mail willen informeren maar het college heeft de informatievoorziening via de mail om hem moverende redenen gemonopoliseerd. Wij betreuren dat zeer.


Waarom is de (personeelsgeleding van de) Universiteitsraad niet akkoord gegaan met het reorganisatieplan?

Onze doorslaggevende bezwaren tegen instemmen-op-dit-moment zijn:

1.In het kader van het reorganisatieproces worden veel beslissingen genomen over de inrichting van de nieuwe faculteiten en diensten zonder dat de dienstraden en faculteitsraden een volwaardige rol is toegekend en dat terwijl het in veel opzichten gaat om onderwerpen waar zij instemmingsrecht op hebben.

2.Veel deelplannen - inclusief de onderdelen die in het reorganisatieplan thuis horen - zijn nog steeds niet beschikbaar. De meeste dienstraden en faculteitsraden zijn zelfs niet in de gelegenheid gesteld om hun beperkte rol - een gefundeerd oordeel vormen en dit aan de kwartiermaker en de Universiteitsraad voorleggen - uit te oefenen. Dat is een gemiste kans op meer zorgvuldigheid, kwaliteit en draagvlak.

3.De financiële gezondmaking van de Universiteit Twente vergt o.i. meer dan de bezuinigingen in het concept-reorganisatieplan. Vervolgreorganisaties op korte termijn zijn volgens onze informatie zeker niet uit te sluiten. Ook het College van Bestuur houdt hier rekening mee, maar weigert het reorganisatieplan aan te passen aan de nu beschikbare financiële gegevens.

4.Individuele personeelsleden moeten pas geconfronteerd worden met te verwachten personele consequenties, als er een volledig, goed onderbouwd en aanvaardbaar plan ligt. Dat kan nu niet.

Daarom zeggen wij: het moet in één keer goed.


Het volledige UR-advies is hier te vinden.Houdt de Universiteitsraad het reorganisatieproces op?

Nee, uit ons advies blijkt juist dat we voorstander zijn van een met kracht voortzetten van een goed reorganisatieproces. Doorgaan met wat al goed is en bijstellen en uitwerken waar dat nodig is.


Maar de Universiteitsraad heeft toch een geschil veroorzaakt waardoor het proces komt stil te liggen?

Nee, we zijn het dinsdag niet eens geworden en wij hebben ons standpunt in het advies verwoord en de beantwoording van de instemmingsvraag uitgesteld. Voordat er sprake is van een geschil over het advies, moet het College eerst kennis nemen van de definitieve tekst van het advies, schriftelijk laten weten of hij het advies geheel of gedeeltelijk overneemt en daarover met ons overleg plegen. Van een geschil over de instemmingsvraag kan pas sprake zijn als de instemmingsvraag beantwoord is. De Universiteitsraad raadt het College van Bestuur ten sterkste af op een geschil aan te sturen: daarmee wordt het besluitvormingsproces voor lange tijd stilgelegd.


Wil de Universiteitsraad de personeelsleden dan de duidelijkheid niet geven die zij wensen?

Duidelijkheid is wenselijk. Daarom streven wij naar echte duidelijkheid. Die kan over enige maanden worden gegeven op basis van een volledig en goed onderbouwd plan. Nu is er snelle schijnduidelijkheid op basis van een slecht plan. Daarbij speelt een rol dat bij een wat andere aanpak mensen die nu wel op de nominatie staan boventallig te worden een geschikte functie binnen de nieuwe organisatie kunnen krijgen.


Tot slot een opmerking over het draagvlak voor de besluitvorming van de UR: de dienstraden, faculteitsraden en de meeste OPUT-afgevaardigden ondersteunen de insteek van de UR. Wie de planvorming en procesgang van het college ondersteunen, is ons niet altijd even duidelijk.


De Universiteitraad staat pal voor een zorgvuldige en volledige reorganisatie die uitzicht biedt op een financieel gezonde universiteit met rust in de tent om onderwijs en onderzoek te kunnen bedrijven.


Namens de Universiteitsraad,

Dick Meijer


Zie ook: Uitzending BV Oost (RTV Oost) d.d. 28 augustus 2002