Meldpunt reorganisatie UT van UR en OPUT


Doel:

Controlemogelijkheid voor medezeggenschap en het OPUT op de doelstelling van het sociaal beleid en de uitvoering van de reorganisatie. Het bestaan van het meldpunt zal het vertrouwen van de medewerkers in een goede en evenwichtige uitvoering van de reorganisatie vergroten. Een van de belangrijkste aspecten is de mogelijkheden die er zijn om gedwongen ontslagen te voorkomen maximaal te benutten.

De implementatieplannen en het reorganisatieplan zouden daarvoor onvoldoende informatie kunnen bevatten: het kan daarbij met name gaan om dreigend ontslag voor mensen, die wellicht goed in vergelijkbare functies herplaatsbaar zijn. Of juist om mensen die gebruik willen maken van pre-FPU- of vertrekregeling: wellicht zijn mogelijkheden niet gesignaleerd of afgewezen (door directe chef, beheerder of CvB).

Het meldpunt inventariseert en is een informatiebron, maar het is nadrukkelijk niet bedoeld voor persoonlijke belangenbehartiging. Het heeft wel een verwijzende functie.


Werkwijze:

Centraal wordt een meldpunt geopend bij de (onafhankelijke) griffie van de universiteitsraad:

Jacqueline Ribberink. Per mail ( J.Ribberink-vanMiddelkoop@bcvb.utwente.nl ), telefonisch (2027), of persoonlijk (BB504) kunnen de volgende gegevens aan haar worden gemeld:

naam

eenheid

Huidige functie, evt. ook (mogelijk) uitwisselbare functies op UT

Aard melding

De melding kan worden gedaan door het betrokken individuele personeelslid of door een niet direct betrokkene zonder naamsvermelding van de betrokkene.

Een personeelslid dat zich meldt, krijgt van het meldpunt een info-A4-tje met enige informatie uitgereikt of toegestuurd waarop de volgende informatie staat vermeld:

1.Doel en werkwijze van meldpunt.

2.De vertrouwelijkheid waarmee met de gegevens wordt omgesprongen.

3.De onderwerpen waarvoor men zich tot de betrokken medezeggenschapsraden kan wenden: implementatieplan eenheid waaronder organisatieopzet, het personeelsplan, de keuze van uitwisselbare functies, tijdpad en wijze van uitvoeren van de reorganisatie.

4.Onderwerpen waarvoor men zich kan wenden tot (leden van) het OPUT (diverse aspecten van het sociaal plan)

5.Juridische bijstand bij verdergaande rechtspositionele onderhandelingen en problemen: juridische dienst van bonden als je lid bent of arbeidsjuristen, al dan niet gedekt door een juridische bijstandverzekering.


Vertrouwelijkheid en gebruik van gegevens meldpunt:

De gegevens van het meldpunt zullen vertrouwelijk worden behandeld. Daartoe krijgen slechts de voorzitter van de UR en de voorzitter van het OPUT inzage in de gegevens.

De gegevens, geanonimiseerd en eventueel getotaliseerd en niet tot personen herleidbaar, kunnen worden gebruikt als indicatie voor medezeggenschap en bonden of het reorganisatieplan adequaat is voorbereid en of het sociaal plan adequaat is dan wel adequaat wordt uitgevoerd.

Gegevens van het meldpunt met betrekking tot individuele functies en personen kunnen alleen op verzoek van of met uitdrukkelijke toestemming van betrokkenen voor individuele belangenbehartiging gebruikt worden.