Informatie van het meldpunt reorganisatie UT, van de gezamenlijke bonden en UR.

Doel van het meldpunt: controlemogelijkheid voor medezeggenschap en het OPUT op de doelstelling van het sociaal beleid en de uitvoering van de reorganisatie. Het bestaan van het meldpunt zal het vertrouwen van de medewerkers in een goede en evenwichtige uitvoering van de reorganisatie vergroten. Een van de belangrijkste aspecten is de mogelijkheden die er zijn om gedwongen ontslagen te voorkomen maximaal te benutten.

De implementatieplannen en het reorganisatieplan zouden daarvoor onvoldoende informatie kunnen bevatten: het kan daarbij met name gaan om dreigend ontslag voor mensen, die wellicht goed in vergelijkbare functies herplaatsbaar zijn. Of juist om mensen die gebruik willen maken van pre-FPU- of vertrekregeling: wellicht zijn mogelijkheden niet gesignaleerd of afgewezen (door directe chef, beheerder of CvB).

Het meldpunt inventariseert en is een informatiebron, maar het is nadrukkelijk niet bedoeld voor persoonlijke belangenbehartiging. Het heeft wel een verwijzende functie.

Werkwijze:

Centraal wordt een meldpunt geopend bij de (onafhankelijke) griffie van de universiteitsraad:

Jacqueline Ribberink. Per mail ( J.Ribberink-vanMiddelkoop@bcvb.utwente.nl ), telefonisch (2027), of persoonlijk (BB504) kunnen de volgende gegevens aan haar worden gemeld:

naam

eenheid

Huidige functie, evt. ook (mogelijk) uitwisselbare functies op UT

Aard melding

De melding kan worden gedaan door het betrokken individuele personeelslid of door een niet direct betrokkene zonder naamsvermelding van de betrokkene.

Vertrouwelijkheid en gebruik van gegevens meldpunt:

De gegevens van het meldpunt zullen vertrouwelijk worden behandeld. Daartoe krijgen slechts de voorzitter van de UR en de voorzitter van het OPUT inzage in de gegevens.

De gegevens, geanonimiseerd en eventueel getotaliseerd en niet tot personen herleidbaar, kunnen worden gebruikt als indicatie voor medezeggenschap en bonden of het reorganisatieplan adequaat is voorbereid en of het sociaal plan adequaat is dan wel adequaat wordt uitgevoerd.

Gegevens van het meldpunt met betrekking tot individuele functies en personen kunnen alleen op verzoek van of met uitdrukkelijke toestemming van betrokkenen voor individuele belangenbehartiging gebruikt worden.

Bij wie kunnen personeelsleden met vragen over reorganisatie en sociaal plan terecht?

Vragen over

Voor wie

Bij wie

Implementatieplan eenheid

Allen

Leden eigen FR of DR

Reorganisatieplan UT en implementatieplan UT

Allen

UR (contactpersoon: Dick Meijer, tel 3382, mailto:t.m.j.meijer@math.utwente.nl)

Sociaal plan (pre-FPU, vertrekregeling, cohortensysteem, procedures en termijnen e.d)

Allen (dus ook niet bondsleden zijn welkom!)

Contactpersonen bonden:
ABVAKABO FNV:
j.vandermeij@edte.utwente.nl tel. 3598

CNV-PZ: s.harkema@tn.utwente.nl tel.3188/2928

AC-HOP: a.j.verloop@el.utwente.nl tel. 2605

VAWO: P.F.M.Fokkink@wmw.utwente.nl

Juridische advisering en juridische bijstand m.b.t. rechtspositie

Bondsleden

Via bondsorganisatie

Niet-bondsleden

Arbeidsjurist (al dan niet via verzekering)

Financieel advies

Allen

Rabobank (via UT), eigen bank of , voor info over loon, uitkering en pensioen: PA&O en ABP

Bondsleden

Financieel advies bond