uit_het_overleg_2001_03_29

Aandachtspunten uit de overlegvergadering van de Universiteitsraad

van 29 maart 2001


Digitale Universiteit

Aangezien er nog een aantal vragen (vooral op financieel terrein) onbeantwoord is en er bij de leden behoefte bestaat om nadere informatie in te winnen binnen en buiten de UT, te meer daar adviezen van CCO en MT ontbreken en een en ander nog niet decentraal besproken is, besluit de Universiteitsraad om in de extra interne vergadering van donderdag 26 april 2001 opnieuw over dit onderwerp te vergaderen en alsdan te bezien of men tot een advies aan het CvB kan komen.


Verroostering Major-minor voor het studiejaar 2001/2002

Gezien:

-het besluit van het College van Bestuur over de verroostering Major-minor voor het studiejaar 2001/2002, de achterliggende stukken ,de daarop gegeven toelichting en de toezegging van de zijde van het CvB dat de totale studielast in alle trimesters gelijk verdeeld zal zijn

overwegende dat:

-gezien het terugbrengen van de minor naar 14 SP het wenselijk is geen drastische wijzigingen aan te brengen in de verroostering Major-minor, teneinde het minoraanbod komend studiejaar op een goede wijze te laten verlopen;

-de CCO in het kader van de onderwijsjaarcirkel binnenkort zal kijken naar de mogelijkheden voor betere aansluiting van de roosters op de nationale en/of internationale situatie, door middel van een discussie over de voor- en nadelen van een semestersysteem. Indien dit wijzigingen betekent voor de jaarcirkel, zal de verroostering Major-minor opnieuw in dit licht bekeken worden.

Besluit de Universiteitsraad:

- positief te adviseren over de verroostering Major-minor voor het studiejaar 2001/2002.


Op 3 april vergadert de CCO over de voor- en nadelen van het semestersysteem. Het CvB zal het advies dienaangaande de UR doen toekomen (vergadering is niet doorgegaan, nieuwe datum na de zomervakantie).


Benoeming waarnemend decanen bij INF en BSK

Het CvB zegt toe te zullen onderzoeken waarom bij de benoeming van de waarnemend decaan bij CT afgeweken is van de geldende Procedure voor werving, selectie en benoeming faculteitsdecanen.

Wachtgeldproblematiek AIO’s/OIO’s

Het CvB zal het beleidsstuk uit 1996 ten aanzien hiervan aan de faculteiten sturen. Er zal voor elke individuele situatie een oplossing gezocht worden.


Beleid tav uitbesteden

Het beleidsstuk uit 1997 ten aanzien van uitbesteden zal de UR toegestuurd worden.


Toezending collegebesluiten en –agenda’s

In de week na vaststelling van de agenda’s en van de collegebesluiten zullen deze aan de UR toegezonden worden, overeenkomstig het oude beleid.