uit_het_overleg_2001_02_27

UR-01/039

28 februari 2001.


Aandachtspunten uit de overlegvergadering van de UR van 27 februari 2001
Nieuwe opleidingen


De Universiteitsraad van de Universiteit Twente bijeen in een overlegvergadering met het College van Bestuur op 27 februari 2001,


Overwegende


· dat het instellen van de opleidingen in belangrijk mate zal kunnen bijdragen aan doelstellingen van het vigerende instellingsplan, te weten verbreding van het opleidingenaanbod en het verhogen van de studenteninstroom


· dat de prognoses van de te verwachten instroom, de reductie van instroom bij verwante UT-opleidingen en de arbeidsmarktperspectieven niet meer dan globale indicaties zijn


· dat de benodigde investeringen in de aanloopfase eerste prioriteit verdienen binnen de centrale stimulering


· dat de omvang van de aanloop- en ontwikkelkosten opnieuw vastgesteld dient te worden indien de opleiding Gezondheidswetenschappen niet een positief oordeel van de ACO verwerft


· dat de start van de nieuwe opleidingen na de aanloopfase niet mag leiden tot een groei van de relatieve omvang van de centrale stimulering


· dat de koppeling tussen onderwijs en onderzoek cruciaal is voor de opleidingen van de Universiteit Twente


· dat de omvang van de budgetten voor onderwijs en onderzoek de prioriteit van onderwijs en onderzoek dient weer te geven


· dat wijzigingen in het onderwijsaanbod en de samenstelling van de studentenpopulatie zal kunnen leiden tot een heroverweging van de verdeling van de onderzoeksmidddelen uit de eerste geldstroom


· dat er voldoende aandacht zal zijn voor mogelijke knelpunten in de personele capaciteitgehoord


· het voorgenomen besluit van het College van Bestuur tot instelling van de opleidingen Industrieel Ontwerpen, Bedrijfswetenschappen en Psychologie alsmede de lerarenopleidingen Algemene Economie, Bedrijfseconomie en Maatschappijleer


· de instemmingsbesluiten van de Faculteitsraden van de penvoerende faculteiten (WB, T&M, TO), [N.B.: BSK neemt 27 februari 2001 een besluit over de lerarenopleiding]


· het feit dat het College van Bestuur de overwegingen van de Universiteitsraad onderschrijft


stemt in met


· de instelling van de opleidingen Industrieel Ontwerpen, Bedrijfswetenschappen en Psychologie alsmede de lerarenopleidingen Algemene Economie, Bedrijfseconomie en Maatschappijleer


· de start van de opleidingen per augustus 2002, met een bypass voor IO via de propaedeuse WB per augustus 2001


(indien het besluit van de CCO in de middag van 27 februari 2001 compatibel is met het bovenstaand).


Naar aanleiding van bovengenoemd instemmingsbesluit adviseert de UR het CvB


-om een strategische marktverkenning uit te (laten) voeren gericht op het keuzegedrag van aspirant-studenten en de arbeidsmarktperspectieven voor abiturienten van bestaande en beoogde UT-opleidingen, om daar de besluitvorming over verdere differentiatie van het onderwijsaanbod op te kunnen baseren,


-om in de Nota Onderzoeksbeleid duidelijk te maken hoe de koppeling tussen onderwijs en onderzoek in een academische instelling als de Universiteit Twente wordt gewaarborgd,


-de verdere differentiatie van UT-opleidingen in de komende vijf jaar zeer kritisch te beschouwen in verband met de beperkte financien.
Digitale Universiteit

Afgesproken is dat van de zijde van de UR vragen met betrekking tot dit onderwerp aan het CvB gesteld zullen worden. Het CvB zal hier schriftelijk op reageren.

Eind maart zal een extra UR-vergadering gehouden worden, waarbij de Digitale Universiteit onderwerp van bespreking zal zijn.