uit_het_overleg_2001_02_13

UR-01/044

Enschede, maart 2001


Aandachtspunten uit de overlegvergadering van 13 februari 2001


Ziekteverzuimbeleid

Gezien de noodzaak van het hebben van een geformaliseerd verzuimbeleid en het advies van het OPUT,

gehoord de discussie in de UR-overlegvergadering van 13 februari 2001 en de toezegging van het college om het protocol aan te passen voor het geval er sprake is van ernstige ziekte of een conflict met de direct leidinggevende,

overwegende dat ziekteverzuimbeheersing en, vooral, –preventie onderdeel moet zijn van goed sociaal beleid,
besluit
de personeelsgeleding van de UR in te stemmen met de nota ziekteverzuimbeleid UT en besluit de studentgeleding van de UR positief te adviseren.

Contract UT- St.Arbodienst Drienerlo

Binnenkort zal de UR zijn besluit hierover aan het CvB meedelen.


Centraal Arbo Jaarplan 2001- 01

Het TNO rapport inzake bedrijfshulpverlening zal naar de UR toegezonden worden.

Gezien de noodzaak van het hebben van een arbo- en milieujaarplan,

gehoord de discussie in de UR-overlegvergadering van 13 februari 2001,

overwegende dat het jaarplan aansluit bij het actuele meerjarig arbo- en milieubeleid,
besluit
de UR in te stemmen met het Arbo- en milieujaarplan 2001


Compensatieregeling

In bilateraal overleg wordt hierop teruggekomen.


Financiële claims door onvoldoende studeerbaarheid

Gezien het verzoek van de UR aan het CvB in november 2000 bij de behandeling van de Regeling Afstudeersteun

Gehoord de positieve aanbeveling van de Werkgroep Afstudeer Regelingen(WAR)

Overwegende

-dat in de oude Regeling Afstudeersteun een regeling als nu wordt voorgesteld reeds was opgenomen

-de WHW de omstandigheid van onvoldoende studeerbaarheid aanmerkt als grond voor het kunnen indienen van een claim voor afstudeersteun;

-de WHW de aan de student te betalen schadevergoeding beperkt tot de hoogte van de studiebeurs

-de CCO, de toenmalige CSR, de CVA en de WAR zich in het verleden hebben uitgesproken voor een aanvulling van de te verstrekken schadevergoeding tot het zgn. IBG normbedrag per maand van een student;

-een dergelijke regeling op grond van de WHW niet in de regeling Afstudeersteun kan worden opgenomen doch verankerd dient te worden in het Studentenstatuut

Besluit de UR in te stemmen met het voorstel om bij toegewezen claims van studenten op basis van onvoldoende studeerbaarheid van (een deel van) de opleiding het normbedrag per maand gedurende de vertraagde periode, dat de IBG hanteert voor de kosten van studie en levensonderhoud, aan de student toe te kennen en deze regeling op te nemen in het Studentenstatuut UT.


CvB-reactie op het UR-begrotingsadvies

Het CvB zal mededelingen doen als zij problemen voorziet.


Reglement UR en Kiesreglement UR

Gezien

-de inhoudelijke overeenstemming over de wijzigingen van het voorlopig UR-reglement en bijbehorend kiesreglement, bereikt in de overlegvergadering van 12 december 2000 en

-de wijze waarop deze overeenstemming tekstueel is verwerkt in het UR-reglement en bijbehorend kiesreglement, versies januari 2001, alsmede in de aanvullende tekstuele wijzigingen (UR-01/020),

Besluit de UR, ter vergadering bijeen op 30 januari 2001, unaniem in te stemmen met het UR-reglement en het bijbehorend kiesreglement 2001.

Het CvB stelt de reglementen vast.


Oprichting faculteit CTW

Het CvB zal op de UR informeren over de mogelijke samenwerking van CTW-TW. Verder zal er rekening gehouden worden met de door de UR gemaakte opmerkingen m.b.t. het faculteitsreglement (UR01/017)


Notitie Gezond en sterk op het werk

De UR stelt dat ten onrechte geen advies gevraagd is over het plan van aanpak(zie punt 6,blz 6). Het CvB zal hier schriftelijk op reageren.


Benoeming decanen bij INF en BSK

Het CvB zal informatie verstrekken over de procedure voor het benoemen van waarnemend decanen.


Onderwijsjaarcirkel 2001/2002

Gezien het CCO-advies en het CvB-besluit ten aanzien van de onderwijsjaarcirkel 2001/2002

gehoord de discussie in de UR-overlegvergadering van 13 februari 2001,

overwegende dat een structurele en tijdige afweging van het huidige trimestersysteem versus alternatieve jaarindelingen wenselijk is,
besluit
de UR af te zien van een advies ten aanzien van de jaarindeling 2001/2002 en handhaaft de UR zijn procedurele advies om voor het zomerreces te komen tot besluitvorming op basis van genoemde afweging.BaMa en Mm

De UR stelt voor, nu de minor teruggebracht is naar 14 SP, de term paradigmashift niet meer expliciet te gebruiken.

Verder geeft de UR de volgende aandachtspunten mee.

-Het nieuwe begrip “competentieprofielen”verdient een eenduidige omschrijving, alsmede een uitwerking van de bruikbaarheid daarvan binnen het major-minor concept op centraal niveau, gevolgd door snelle informatieverstrekking aan de opleidingen.

-De W&M-onderwijscomponent gericht op reflexie zou onderdeel van de UT-opleidingen moeten blijven.

-Aan de faculteitsraden dient gecommuniceerd te worden welke decentrale besluitvorming (zoals het vaststellen van eindtermen bachelors en wijziging van de facultaire Mm-plannen) noodzakelijk is om een voorspoedige en zorgvuldige invoering van BM en Mm mogelijk te maken.


Centralisering/reallocatie WB-bibliotheek

Het CvB zegt toe te zullen bekijken of het besluit tot fysieke verplaatsing van de collectie ter instemming moet worden voorgelegd aan de UR.


Inbelvergoeding

Het CvB zegt toe de desbetreffende regeling te zullen bekijken en indien technisch mogelijk de bestaande ongelijkheid op te heffen.

De UR stelt het probleem nog eens op schrift.