UNIVERSITEITSRAAD

GRIFFIE

BBgebouw – kamer 500


Aandachtspunten uit de overlegvergadering van 30 oktober 2001


ACO- aanvraag nieuwe opleidingen


Gezondheidswetenschappen

De Universiteitsraad,


overwegend:

dat een opleiding Gezondheidswetenschappen een verrijking kan zijn van het opleidingenaanbod van de Universiteit Twente op het gebied van de maatschappijwetenschappen;

dat momenteel alleen de ACO-aanvraag aan de orde is en dat een eventueel instellingsbesluit te zijner tijd aan de Universiteitsraad moet worden voorgelegd;


gehoord:

de standpunten van de Faculteitsraad T&M en BSK inzake de ACO-aanvraag voor de opleiding Gezondheidswetenschappen


gehoord de toezeggingen van het College van Bestuur:

dat een eventueel instellingsbesluit gepaard gaat met een uitgewerkt implementatie- en financieringsplan, inclusief een haalbaarheidstoets op de beschikbare capaciteit en de gevolgen voor de werkdruk;

dat een eventueel instellingsbesluit niet wordt genomen dan na een grondige discussie over de wenselijkheid ervan en dat het tijdig aan de Universiteitsraad wordt voorgelegd;


besluit in te stemmen met het indienen van een aanvraag voor de opleiding Gezondheidswetenschappen bij de ACO.


Geneeskunde

De Universiteitsraad,


overwegend:

dat een opleiding Geneeskunde een verrijking kan zijn voor de Universiteit Twente;

dat momenteel alleen de ACO-aanvraag aan de orde is en dat een eventueel instellingsbesluit te zijner tijd aan de Universiteitsraad moet worden voorgelegd;

dat de minister de universiteiten heeft uitgenodigd om een offerte in te dienen voor het verkrijgen van een opleiding geneeskunde en dat dit los staat van de ACO-aanvraag;

dat (1) de instelling van een opleiding Geneeskunde substantiële investeringskosten zal vergen in de onderzoeks-, voorbereidings-, en opstartfase, (2) dat de mogelijkheden van de Universiteit Twente om deze lasten zelf te dragen beperkt zijn, (3) dat de instelling van een opleiding Geneeskunde niet ten koste mag gaan van investeringen op gebieden die beter aansluiten bij de huidige activiteiten van de Universiteit Twente;


gehoord de toezeggingen van het College van Bestuur:

dat het, alvorens een offerte in te dienen bij het Ministerie van OW&C, nader onderzoek zal (laten) uitvoeren naar de financiële haalbaarheid (waaronder het totaal aan benodigde investeringskosten voor

de Universiteit Twente in de onderzoeks-, voorbereidings-, en opstartfase) en de Universiteitsraad in kennis zal stellen van de resultaten van dit onderzoek;

dat het de offerte ter advies zal voorleggen aan de Universiteitsraad;

dat de eventuele instelling van een opleiding Geneeskunde een zorgvuldige en grondige voorbereiding vergt en dat de startdatum daarop wordt aangepast;

dat een eventueel instellingsbesluit gepaard gaat met een uitgewerkt implementatie- en financieringsplan, inclusief een haalbaarheidstoets op de beschikbare capaciteit voor onderzoek en onderwijs in de geneeskunde en de gevolgen voor de werkdruk;

dat een eventueel instellingsbesluit niet wordt genomen dan na een grondige discussie over de wenselijkheid ervan en dat het tijdig aan de Universiteitsraad wordt voorgelegd;


besluit in te stemmen met het indienen van een aanvraag voor de opleiding Geneeskunde bij de ACO.


Brede Bachelor Technische Wetenschappen


De Universiteitsraad,


overwegend:

dat het concept van de Brede Bachelor Technische Wetenschappen aantrekkelijk is;

dat momenteel alleen de ACO-aanvraag aan de orde is en dat een eventueel instellingsbesluit te zijner tijd aan de Universiteitsraad moet worden voorgelegd;

dat een verbreding van het opleidingenaanbod met een Brede Bachelor Technische Wetenschappen zal leiden tot een hogere netto-instroom, maar dat door kannibalisatie de levensvatbaarheid van sommige bestaande opleidingen wordt bedreigd;

dat de doorstroming vanuit de brede bachelor naar masteropleidingen goed moet zijn geregeld: (1) voldoende keuzemogelijkheden voor masteropleidingen binnen en buiten de Universiteit Twente, en (2) beperkte deficiënties;

dat verdere differentiatie van het opleidingenaanbod niet mag leiden tot verdere versnippering en vermindering van de efficiëntie van het primaire proces (en daarmee tot verhoging van de werkdruk);

dat verschillen in onderwijsconcepten van opleidingen geen belemmering mogen vormen voor het realiseren van schaalvoordelen in het primaire proces;

dat het onwenselijk is dat de brede bachelors qua institutionele en organisatorische inbedding blijvend een uitzonderingspositie zullen innemen en dat het juist wenselijk is om met de facultaire herindeling te streven naar een situatie waarin elke faculteit brede bachelors kan aanbieden (waarbij de nu aan te vragen licentie kan worden ingezet);


gehoord:

de standpunten van de Faculteitsraad TN, T&M, WMW, CT, EL, TW en CTW inzake de ACO-aanvraag voor de Brede Bachelor Technische Wetenschappen


gehoord de toezeggingen van het College van Bestuur:

dat na het eventueel verwerven van de licentie, maar voorafgaand aan de beslissing over de instelling van de Brede Bachelor Technische Wetenschappen, een heroverweging zal plaatsvinden van het curriculum, het onderwijsconcept en de institutionele inbedding;

dat een eventueel instellingsbesluit gepaard gaat met een uitgewerkt implementatie- en financieringsplan, inclusief een haalbaarheidstoets op de beschikbare capaciteit en de gevolgen voor de werkdruk;

dat er een regeling voor de doorstroming naar UT-masteropleidingen komt die acceptabel is voor de bestaande opleidingen;

dat het zich zal inzetten voor het realiseren van schaalvoordelen in het primaire proces, in het bijzonder door vervlechting van verwante bacheloropleidingen, en dat het erop zal toezien dat verschillen in onderwijsconcepten geen belemmering zullen vormen voor het realiseren van deze schaalvoordelen;

dat de opleiding zal worden ondergebracht bij een nader te bepalen faculteit;

dat een eventueel instellingsbesluit niet wordt genomen dan na een grondige discussie over de wenselijkheid ervan en dat het tijdig aan de Universiteitsraad wordt voorgelegd;


besluit in te stemmen met het indienen van een aanvraag voor de Brede Bachelor Technische Wetenschappen bij de ACO.


Brede Bachelor Sociale Wetenschappen


De Universiteitsraad,


overwegend:

dat het concept van een Brede Bachelor Sociale Wetenschappen aantrekkelijk kan zijn;

dat momenteel alleen de ACO-aanvraag aan de orde is en dat een eventueel instellingsbesluit te zijner tijd aan de Universiteitsraad moet worden voorgelegd;

dat het onzeker is of een verbreding van het opleidingenaanbod met een Brede Bachelor Maatschappijwetenschappen zal leiden tot een hogere netto-instroom, terwijl door kannibalisatie de levensvatbaarheid van sommige bestaande opleidingen kan worden bedreigd;

dat de doorstroming vanuit de brede bachelor naar masteropleidingen goed moet zijn geregeld: (1) voldoende keuzemogelijkheden voor masteropleidingen binnen en buiten de Universiteit Twente, en (2) beperkte deficiënties

dat verdere differentiatie van het opleidingenaanbod niet mag leiden tot verdere versnippering en vermindering van de efficiëntie van het primaire proces (en daarmee tot verhoging van de werkdruk);

dat verschillen tussen opleidingen in onderwijsconcepten geen belemmering mogen vormen voor het realiseren van schaalvoordelen in het primaire proces;

dat het onwenselijk is dat de brede bachelors qua institutionele en organisatorische inbedding blijvend een uitzonderingspositie zullen innemen en dat het juist wenselijk is om met de facultaire herindeling te streven naar een situatie waarin elke faculteit brede bachelors kan aanbieden (waarbij de nu aan te vragen licentie kan worden ingezet);


gehoord:

de standpunten van de Faculteitsraad T&M, TO, BSK en WMW inzake de ACO-aanvraag voor de Brede Bachelor Sociale Wetenschappen


gehoord de toezeggingen van het College van Bestuur:

dat na het eventueel verwerven van de licentie, maar voorafgaand aan de beslissing over de instelling van de Brede Bachelor Sociale Wetenschappen, een heroverweging zal plaats vinden van het curriculum, het onderwijsconcept en de institutionele inbedding;

dat een eventueel instellingsbesluit gepaard gaat met een uitgewerkt implementatie- en financieringsplan, inclusief een haalbaarheidstoets op de beschikbare capaciteit en de gevolgen voor de werkdruk;

dat er een regeling voor de doorstroming naar UT-masteropleidingen komt die acceptabel is voor de bestaande opleidingen;

dat het zich zal inzetten voor het realiseren van schaalvoordelen in het primaire proces, in het bijzonder door vervlechting van verwante bacheloropleidingen, en dat het erop zal toezien dat verschillen in onderwijsconcepten geen belemmering zullen vormen voor het realiseren van deze schaalvoordelen;

dat de opleiding zal worden ondergebracht bij een nader te bepalen faculteit;

dat een eventueel instellingsbesluit niet wordt genomen dan na een grondige discussie over de wenselijkheid ervan en dat het tijdig aan de Universiteitsraad wordt voorgelegd;


besluit in te stemmen met het indienen van een aanvraag voor de Brede Bachelor Sociale Wetenschappen bij de ACO.