UNIVERSITEITSRAAD

GRIFFIE

BBgebouw – kamer 500


Aandachtspunten uit de overlegvergadering van 5 september 2001


Vastgoed


De Universiteitsraad,

gezien : het procedurevoorstel van het college (UR-01.191), waarin voorgesteld wordt het adviesrecht van de Universiteitsraad ten aanzien van grote projecten op het gebied van ruimtelijke ordening, in het kader van het Masterplan zodanig te hanteren dat voor de uitwerking van elk van de deelprojecten instemming van de UR gevraagd zal worden,

gehoord : het feit dat het college met de UR van oordeel is dat bijstellingen voor wat betreft fasering, investeringsschema en verhuisschema mogelijk moeten zijn

en de toezegging van het college dat de eventuele tijdelijke huisvesting van C en T maximaal 1 jaar zal duren,

besluit: in te stemmen met de uitvoering van fase 2a van het Masterplan.


Wijziging regeling afstudeersteun


HET COLLEGE KAN (NOG) NIET AKKOORD GAAN MET HET VOORLIGGENDE VOORSTEL.

Afgesproken is dat een afvaardiging van de commissie P&S samen met het college op korte termijn overleg pleegt over bovengenoemde regeling en dat dit punt voor de volgende vergadering opnieuw geagendeerd wordt teneinde alsdan tot een afronding te komen.