Nieuwsbrief UR 2009-06-24

UR 09-190

Nieuwsbrief UR 24-06-2009


In de laatste overlegvergadering van dit academisch jaar stonden als hoofdpunten op de agenda het implementatieplan van de Graduateschool,de verlenging van het contract met de arbodienst Santar, de nota kaderstelling (met van onze kant een voorbehoud bij de als bijlage meegezonden nota “Sturing onderzoek”), de inschrijfregeling UT 2009-2010, het 3TU ontwikkelingsplan en Voortgang 3 TU proces en tenslotte de evaluatiecriteria pilot BSA. In het laatste deel van de vergadering is in aanwezigheid van de Raad van Toezicht gesproken over de algemene gang van zaken van het afgelopen jaar en met een blik op de toekomst.


Implementatieplan van de Graduate School

Aan dit agendapunt is een lange periode van overleg en discussie vooraf gegaan. Binnen de UT-gemeenschap zijn de meningen verdeeld over de voor- en nadelen van het oprichten van een Graduate School specifiek gericht op de opleiding en training van toekomstige wetenschappelijk onderzoekers. Ook binnen de URaad en met het CvB zijn de nodige discussies gevoerd en vragen gesteld. Onder meer over de gevolgen voor de organisatie, de studenten, de betrokken medewerkers en de medezeggenschap.


Het CvB heeft benadrukt dat in de huidige opzet de Graduate School als een virtuele koepel zal functioneren en de bestaande organisatie niet aantast. Gaandeweg zullen de nodige verbeteringen worden aangebracht. In dit kader heeft de URaad bedongen dat er binnen een half jaar een evaluatieplan voor de Graduate School komt waarin de succesfactoren inclusief de noodzakelijke criteria worden verwoord. Dit plan zal voor het eind van het jaar voor advies aan de URaad worden voorgelegd. Ook zal de relatie met de overig op te richten schools voor Master onderwijs nog nader aan de orde komen wanneer de plannen hiervoor in het najaar aan de URaad worden voorgelegd.


Alles zorgvuldig afwegende en na het verkrijgen van een aantal toezeggingen, onder meer op het gebied van de rechten van (internationale) studenten, de medezeggenschap en de evaluatie, heeft de URaad ingestemd met het “Institutional Plan Graduate School”.

UR 09-155 UR BesluitContract Santar-UT

Het jaarcontract met Arbodienst SANTAR is aan de URaad ter instemming voorgelegd. De relatie met Santar komt van oorsprong voort uit de Universiteit Twente (Arbodienst Drienerlo) en sluit daarom in cultuur en dienstverlening goed aan. Bovendien zijn de voorgaande ervaringen met Santar positief. Ook het OPUT oordeelt positief over de werkzaamheden van Santar. Ten aanzien van studentspecifieke ARBO zaken is afgesproken dat deze geïnventariseerd worden bij de nota studentfaciliteiten die het CvB in voorbereiding heeft.

UR 09-163 UR Besluit


De URaad heeft besloten in te stemmen met de dienstverleningsovereenkomst Universiteit Twente – Santar 2009 - 2010

Nota kaderstelling Jaarplan en Begroting 2010 - 2014

De nota kaderstelling beschrijft de beleidskeuzes voor de komende vier jaren en de financiële kaders hiervan en is dus gelijkertijd richtinggevend en keuzebepalend van aard.


Alleen het eerstkomende jaar in de nota bevat de financiële richtlijnen voor de sluitende begrotingen die de eenheden in het najaar moeten indienen. De nota wordt dus jaarlijks opnieuw vastgesteld. Dit betekent al met al dat het beleid vertaald wordt in financiële meerjaren kaders en dat er inzicht wordt gegeven in de meerjaren ontwikkeling. Dat is een grote vooruitgang ten opzichte van de oude situatie (enkel een nota begrotingsrichtlijnen) waarin de koppeling van de financiën met het instellingsbeleid en het meerjarenoverzicht (vrijwel) ontbraken.


Voor de URaad was de toevoeging van de nota sturing onderzoek als bijlage bij de kadernota echter een stap te ver: deze wil de raad in het najaar apart ter instemming behandelen als (bijlage bij) de onderzoeksnota. Wel zijn de financiële kaders onderzoek meegenomen bij de behandeling.


Hetzelfde betreft de bijlagen 21 en 21a met daarin opgenomen de overall prestatie-indicatoren RoUTe 14. Voor de raad zijn deze gegevens dermate richtinggevend dat deze apart behandeld dienen te worden.


Na uitvoerige behandeling in twee commissievergaderingen, de beantwoording van schriftelijke vragen en de uitkomsten van de discussies tijdens de overlegvergadering heeft de raad een positief advies afgegeven. De raad hecht echter veel waarde aan goede verantwoording van de financiële gevolgen van beleidskeuzes richting de UT – gemeenschap en heeft daarom het besluit in eerste instantie aangehouden, in afwachting van een nadere toelichting door het CvB op dit punt.


Bij deze verantwoording stonden voor de raad drie zaken centraal:

-De kosten van RoUTe 14

-Het inhuren van externe kennis

-De budgetten van onderzoek en onderwijs versus de budgetten van diensten.


UR 09-164 Besluit UR


In reactie hierop heeft het CvB een brief geschreven met uitleg aan de leden UMT en directeuren. Daarmee kon de URaad positief adviseren over de Nota Kaderstelling Jaarplan en Begroting 2010 – 2014, met uitzondering van bijlage 21.Inschrijvingsregeling UT 2009-2010

Ten aanzien van de Inschrijvingsregeling 2008-2009 is weinig veranderd. Alleen wou het CvB de trekking wijzigen van 10 naar zes maanden. Dit stuitte op groot verzet van de raad en met name de studentengeleding heeft er voor gezorgd dat er een acceptabel compromis kon worden bereikt: de trekking gaat naar 12 maanden. Omdat de laatste trekking in juli plaatsvindt, zijn er geen al te grote risico’s aan verbonden voor de inschrijvingstermijn van september. Na deze aanpassing heeft de UR een positief advies uitgebracht.

UR 09-156 Besluit UR


3TU ontwikkelingsplan en Voortgang 3TU proces

In de afgelopen maanden is het Ontwikkelingsplan 3TU.Federatie 2009-2012 uitvoerig (voor)besproken namens de medezeggenschapsraden van Delft, Eindhoven en Twente. De raad heeft geconstateerd dat de voorgenomen samenwerkingsplannen met name op het gebied van onderzoek en onderwijs geen beletsel vormen voor de afzonderlijke en actuele beleidsontwikkelingen binnen de UT. Wel onderbreekt een overzichtelijke opgave en onderbouwing van de financiële kaders, maar het DB van de 3TU en het college hebben toegezegd dat de verdere concretisering van het Ontwikkelingsplan plaatsvindt in de bestuurlijke jaaragenda van het DB 3TU waarin meer aandacht zal worden gegeven aan detail en uitleg.

Naar aanleiding van de discussie over de aandacht voor de niet technische opleidingen in 3TU verband – en de opmerking van het college dat 4-jarige opleidingen en het daaraan gekoppelde onderzoek niet worden meegenomen – heeft het college toegezegd de vraag naar de “scope” van de 3 TU in het Rectorenoverleg van de 3 TU te zullen bespreken. In november zal de UR hier nader over geïnformeerd worden.

UR 09-165 Besluit UR


Een en ander afwegende heeft de raad besloten positief te adviseren met betrekking tot het Ontwikkelingsplan 3TU.Federatie 2009-2012 mei 2009.


Evaluatiecriteria pilot BSA

De UR heeft naar aanleiding van de notitie Evaluatiecriteria voor de pilot BSA een ongevraagd advies uitgebracht en het door de raad geadviseerde onderscheid in een hoofddoelstelling (“de student is terechtgekomen op de juist plek”) en subdoelstellingen is inmiddels door het CvB gerealiseerd.


Het CvB zal de door de UR gegeven adviezen om i) de indicatoren aan te vullen met indicatoren ter evaluatie van de relevante randvoorwaarden, ii) naast het noemen van indicatoren ook de daadwerkelijke evaluatiecriteria helder te maken,iii) te onderzoeken of er met de intrede van BSA wellicht in latere jaren een “studiedip” ontstaat, meegeven aan de werkgroep. Het college heeft voorts toegezegd de privacy van de personen die in beroep gaan bij het CBE te waarborgen.

In de vergadercyclus van oktober zal de UR een herziene versie van het document worden voorgelegd, waarin onder meer de UR adviezen worden meegenomen.

UR 09-166 Besluit UR


Algemene zaken in aanwezigheid van leden van de Raad van Toezicht.

In aanwezigheid van de RvT hebben de raad en het CvB op een aantal zaken informeel - maar wel kritisch - teruggeblikt en naar de toekomst vooruitgekeken. Als praktische uitkomst heeft het college in elk geval toegezegd de studenten meer te betrekken bij RoUTe’14 en de communicatie daarover.


In de rondvraag heeft de raad onder meer het (dis)functioneren van Instituutsraden aan de orde gesteld. Het college heeft toegezegd dit punt nader met de Wetenschappelijk directeuren te zullen bespreken.

UR 09-167 Schriftelijke rondvraag


Indien u deze nieuwsbrief niet meer of juist wel wilt ontvangen, mail dit dan aan

mailto:info@uraad.utwente.nl