Nieuwsbrief UR 2009-09-09

UR 09-249

Nieuwsbrief UR 2009-09-09


In de eerste overlegvergadering van het academisch jaar 2009/2010 stonden als hoofdpunten op de agenda de nota reservebeleid (advies), de collegegeldtarieven 2010 – 2011 (advies), de notitie werkgroep campusontwikkeling en onderwijsfaciliteiten, de nota erkenning activisme en de instelling van het Twente Technology Fund (allen ter informatie) en naast een aantal standaardpunten uiteraard de rondvraag.


Nota Reservebeleid UT 2009

Het CvB heeft deze nota opgesteld om te bepalen of herziening van het reservebeleid noodzakelijk is. Hiervoor is inzicht geschapen in de huidige situatie en worden voorstellen gedaan voor wijziging op het huidige beleid en voor de maximale inzetbaarheid van deze reserves.

De URaad heeft zijn waardering geuit voor de wijze waarop in dit document complexe financiële zaken gestructureerd en inzichtelijk gepresenteerd worden. De URaad steunt daarbij de gedachte dat het beschikbare geld niet moet worden “opgepot”, maar moet worden ingezet voor onze primaire processen.


Niettemin zijn er bij de URaad nog enkele aandachtspunten. Aangezien het eigen vermogen niet (volledig) liquide is, zal meer vreemd vermogen in de vorm van liquide middelen moeten worden aangetrokken. Dit brengt kosten met zich mee, en is bovendien van invloed op de mogelijkheid om in de toekomst vermogen aan te trekken. Ook is het nog onduidelijk wat de uitkomst is van de nieuwe contractafspraken bij reeds bestaande leenoverkomsten.

De economische en politieke situatie is daarbij op dit moment onzeker. Daarom dient naar de mening van de URaad het reservebeleid jaarlijks onderdeel te gaan uitmaken van de Kadernota. Het college heeft dit ook toegezegd.


Gelet op het belang van de nota voor de financiële toekomst van de UT en het hoge risicoprofiel dat in de nota geschetst wordt, wil de URaad alvorens een definitief en positief besluit te nemen, een onafhankelijk deskundige raadplegen. Om dit mogelijk te maken, heeft de URaad het definitieve besluit voor 30 dagen uitgesteld.


Notitie werkgroep campusontwikkeling en onderwijsfaciliteiten

Dit betreft een werkgroepnotitie die niet formeel door het CvB is vastgesteld maar waarin de URaad geïnteresseerd was. De notitie is inmiddels op onderdelen achterhaald door de actuele ontwikkelingen en het CvB heeft toegezegd dat de actualisering hiervan één van de eerste taken van de per 1 oktober aan te stellen Campusmanager (Pieter Binsbergen) zal zijn.


Nota erkenning activisme

De Student Union heeft het initiatief genomen voor een pilot waarbij aan studenten onder voorwaarden een certificaat wordt uitgereikt met vermelding van hun bijzondere activiteiten buiten de studie maar wel in relatie met de UT en de academische vorming (activisme). Het certificaat wordt meeondertekend door het CvB en krijgt daardoor een zekere status. Naast het persoonlijk belang van de betrokken student (cv) moet het initiatief ook het activisme aantrekkelijker maken.


De URaad had vooral opmerkingen bij de stringente voorwaarden en heeft een ongevraagd advies uitgebracht.


Twente Technology fund

Het Twente Technology Fund is een nieuw en naar het oordeel van het CvB innovatief venture capital fonds (seed fonds). Het fonds investeert in veelbelovende jonge en startende hightech ondernemingen in de regio Twente. Het fonds is opgericht op initiatief van de UT en zal kunnen putten uit de positie, kennis en ervaring die de UT en haar instituten in de loop der jaren hebben opgebouwd op technologisch gebied. Het fonds heeft verschillende doelstellingen. Het genereren van winst voor de investeerders in het fonds is daarvan de meest vanzelfsprekende. Ook andere – minder goed meetbare – doelstellingen

worden door het fonds nagestreefd zoals het trachten om door het leveren van financiële en operationele ondersteuning aan high-tech ondernemingen een stimulerende, katalyserende en bindende werking te hebben op nieuwe, technologische bedrijvigheid binnen de regio Twente. Daarnaast krijgt de UT een belang in de deelnemende bedrijven van het Intellectueel Eigendom zoals patenten. De uiteindelijke UT deelname zal afhangen van de mate van bereidheid van andere partijen.


De URaad was intern verdeeld over de wenselijkheid van de UT deelname aan dit fonds (beoogde investering 3 miljoen op een totaal van 15 tot 20 miljoen). Risicodragende medefinanciering van private ondernemers behoort niet tot de core business van de UT, zeker niet in deze tijden van een mondiale financiële crisis. Anderzijds kan het mede investeren in regionale technologische ontwikkelen gezien worden als een aspect van de gewenste UT kennisvalorisatie in de regio.


Bij een stemming bleek dat een krappe meerderheid de afweging maakte het initiatief te steunen, zij het met de nodige kritische bedenkingen en de daaruit volgende wens om de ontwikkelingen kritisch te monitoren en te evalueren.
Indien u deze nieuwsbrief niet meer of juist wel wilt ontvangen, mail dit dan aan

mailto:info@uraad.utwente.nl