Nieuwsbrief UR 2009-03-04Nieuwsbrief UR 2009-03-04


In de tweede overlegvergadering van 2009 stonden als hoofdpunten op de agenda de instemming met het Vastgoedplan 2009 – 2014 en de externe aanvraag voor de nieuwe EWI bachelor opleiding Creative Technology.


Bij de mededelingen viel het CvB besluit om de outsourcing van de bewakings- en veiligheidsdienst UT terug te draaien en deze dienst weer in eigen beheer te verzorgen in goede aarde bij de UR. Het College werd geprezen om de bestuurlijke moed terug te komen op een eerder ingeslagen weg.


Het Vastgoedplan ‘14

Het Vastgoedplan 2009 – 2014 bouwt voort op het thans vigerend plan 2002 – 2008 en wordt ingekaderd binnen de strategische visie Route ’14: meer expliciete organisatie en presentatie van het onderwijs met de UT-Campus als dè strategische en fysieke omgeving.


Bij de voorbereidingen voor het UR-besluit is de afgelopen weken veelvuldig en intensief overleg gevoerd met het CvB. In eerste instantie werd de nota door de UR afgewezen vanwege het gebrek aan beleidskader en onderbouwing. Ook was de UR van mening dat – zeker in de huidige economische omstandigheden – men voorzichtig moet zijn met het vastleggen van grote investeringsplannen die gevolgen hebben voor de langere termijn: groeidoelstellingen vormen een streven en geen feit. De raad was niet altijd overtuigd van nut en noodzaak van enkele deelplannen en men miste aan de andere kant aandacht voor de onderwijs- en studentvoorzieningen zoals werkruimten voor studenten en de noteboekgeschiktheid van alle bestaande en nieuw te realiseren gebouwen. Verder vroeg de raad meer expliciete aandacht voor de blijvend groene Campus en heeft het CvB toegezegd de komende maanden een aparte beleidsnota op te stellen en te presenteren over het woonbeleid op de Campus, zowel voor studenten als medewerkers.

De Universiteitsraad heeft - gehoord een aantal toezeggingen - ingestemd met de nota Vastgoed ‘14. De belangrijkste toezegging was de gefaseerde uitvoering waarbij aan het eind van elk jaar de projecten voor het volgende kalenderjaar ter instemming worden voorgelegd aan de UR.


Starten Toets Nieuwe opleiding bachelor Creative Technology

De faculteit EWI heeft het initiatief genomen voor het instellen van een driejarige bachelor opleiding Creative Technology met als belangrijkste motivatie de ontwikkelingen rond de ICT, de invloed hiervan op de arbeidsmarkt en de strategische betekenis in relatie tot het creatieve werkveld.


In de voorbereidende en voorafgaande UR commissievergadering is een groot aantal vragen geformuleerd over de inhoud en organisatie van deze nieuwe opleiding. Deze zijn door het CvB zijn naar tevredenheid van de raad beantwoord en/of er is voldoende aan tegemoet gekomen. Zo zal het wiskundepakket aangepast worden aan het niveau (profiel) van de instromer, zal er voldoende aandacht worden gegeven aan de omgang met belangstellenden waarvan het intake gesprek negatief verloopt en zal er voldoende aandacht worden besteed aan de verwachte grote instroom en de eventuele organisatorische problemen die dit met zich meebrengt. Daarnaast zal het aanbod aan Engelstalige minors voldoende van aantal zijn. Ook zijn er voldoende garanties gegeven dat de voorziene heterogene instroomgroep opgeleid wordt tot een homogene uitstroomgroep;


Tevens heeft het CvB toegezegd dat er op korte termijn een doorstroommatirix komt zodat het voor studenten helder is welke masters zij kunnen volgen. Ook is er toegezegd door het CvB dat er naast de inhoudelijke studiebegeleiding ook andere maatregelen komen om de voorziene uitval van studenten tegen te gaan. Verder is toegezegd dat er voldoende docenten zullen zijn die de benodigde wetenschappelijke kennis en ervaring hebben om de creatieve vakken op het gewenste niveau te verzorgen;


De Uraad heeft - gehoord de toezeggingen - besloten in te stemmen met het starten van de procedures voor de Toets Nieuwe Opleiding en de Macrodoelmatigheidstoets voor de bacheloropleiding Creative Technology.
Rondvraag

Tijdens de rondvraag is een aantal kwesties naar voren gebracht waaronder:

-Het CvB is gewezen op een zekere gespannen situatie tussen Acasa en de huurders. Het college heeft hierover binnenkort een gesprek met Acasa en zal hier bij de raad op terugkomen.

-Vanuit studentenzijde is vanwege de huidige economische malaise een initiatief gestart getiteld: “Studenten tegen de crisis” Dit initiatief wordt in klein comité met het college nader besproken.

-Naar aanleiding van de parkeer- en verkeerssituatie op de Campus tijdens de afgelopen voetbalwedstrijd FC Twente-Marseille zal het CvB de suggestie vanuit de raad om de UT - gemeenschap van te voren per e-mail te waarschuwen voor verkeershinder in verband met een voetbalwedstrijd van FC- Twente overwegen.Indien u deze nieuwsbrief niet meer of juist wel wilt ontvangen, mail dit dan aan

mailto:info@uraad.utwente.nl