Nieuwsbrief UR 2009-01-29

UR 09-032

Nieuwsbrief UR 2009-01-29


In de eerste overlegvergadering van 2009 stonden als hoofdpunten op de agenda de invoering van de pilot Bindend Studieadvies (BSA) en de invoering van de Mid Term Review (MTR) voor de opleidingen als onderdeel van het Instellingskwaliteitszorg Systeem (IKS). Bij de schriftelijke rondvraag is uitgebreid stilgestaan bij de formele status van de nieuwe post initiële Masteropleiding Risico Management.


Pilot Bindend Studieadvies (BSA)

Op grond van de wet dient de UT een student aan het eind van het eerste jaar van inschrijving een advies over voortzetting van de studie te geven. Daaraan kan de instelling onder voorwaarden ook een afwijzing verbinden: een bindend studieadvies. Als hoofddoel geldt voor het CvB dat elke student zo snel mogelijk op de juiste plaats komt waarmee onnodige studie-uitval wordt voorkomen. Het CvB heeft hiertoe een richtlijn bindend studieadvies Universiteit Twente ontworpen. Om ervaring op te doen met deze richtlijn wordt deze vooralsnog van toepassing verklaard op de bacheloropleidingen TN, ST en CW.


De URaad heeft onder voorwaarden ingestemd met deze pilot. De belangrijkste voorwaarden waren de nadere invulling van de evaluatiecriteria (binnen zes maanden) en de toezegging van het CvB dat een eventueel vervolg weer ter instemming wordt voorgelegd aan de raad.


Instellings Kwaliteitszorg Systeem (IKS) voor UT-opleidingen

De afgelopen periode is in diverse gremia van de UT uitgebreid gesproken over een aanscherping van de kwaliteitsbewaking voor de UT-opleidingen in de vorm van een Mid Term Review. Het CvB wil met deze interne review het tijdsgat van zes jaar opvullen dat ligt tussen de externe visitaties.


De stemming van de URaad was - net als binnen de gehele UT - verdeeld. Weliswaar ondersteunde de URaad voltallig en van harte elk streven naar kwaliteitsverbetering en -bewaking, maar over het instrument van de Mid Term Review werd verschillend gedacht. De tegenstanders noemden met name het bezwaar van onnodige bureaucratische rompslomp, vooral voor de opleidingen die in de externe visitaties al goed hadden gescoord. In dit kader werd gepleit voor versteviging van de al bestaande procedures zoals de jaarlijkse verantwoording in de planning en control cyclus en in inhoudelijke differentiatie tussen de eventueel noodzakelijke reviews.


Gehoord de discussies en verdeeldheid binnen de instelling heeft het CvB besloten het voorliggende voorstel opnieuw te bezien en de gevraagde UR instemming tot een nader tijdstip uit te stellen.Schriftelijke rondvraag: formele status opleiding Risicomanagement

Onlangs werd - tot verassing van de UR - op de homepage van de UT en in de media het eerste college van een nieuwe postinitiële Master opleiding Risicomanagement aangekondigd. Bij navraag blijkt de accreditatie van deze opleiding (nog) niet te zijn voltooid (de ingeschreven studenten hebben nu dus geen garantie op een erkend MSc diploma) en is de opleiding ten onrechte ook niet voor instemming aan de UR voorgelegd. De UR heeft met zoveel woorden zeer ontstemd gereageerd en het CvB heeft de verkeerde gang van zaken erkend, betreurd en geplaatst in de categorie “eens maar nooit weer”. Het CvB heeft toegezegd dat de ingeschreven studenten van deze opleiding ten spoedigste bericht krijgen over de actuele status van de opleiding.


Overige punten

Er zijn nog een paar meer algemene aandachtspunten tijdens de overlegvergadering aan de orde gekomen. In het kader van de algemene kwaliteitsbewaking is bijvoorbeeld gevraagd naar de wijze waarop aanbestedingen tussentijds worden geëvalueerd. Als voorbeeld werd de koffievoorziening genoemd: wellicht bij de aanbesteding van prima kwaliteit, maar de liefhebbers hebben nu zo hun eigen oordeel.


Bij de UR zijn de afgelopen weken ook verschillende berichten binnengekomen waarin met verontrusting wordt gesproken over de manier waarop de UT omgaat met haar groenvoorzieningen (zoals de plannen rond de verplaatsing van De Drienerburght). Deze zijn onder de aandacht van het CvB gebracht.


Indien u deze nieuwsbrief niet meer of juist wel wilt ontvangen, mail dit dan aan

mailto:info@uraad.utwente.nl