Nieuwsbrief UR 2008-06-25

Nieuwsbrief UR 2008-05-07In de laatste overlegvergadering voor de vakantie is een groot aantal onderwerpen besproken. Zo heeft de raad ingestemd met de de nieuwe opleidingen Medische Psychologie en de post-initiele opleiding IMBA (samenwerking met Hunan) en met het opheffen van de bacheloropleiding Telmatica. We lichten er enkele onderwerpen uit:


URaad stemt in met de reorganisatie Inkoop

De URaad heeft in mei gevraagd om aanvullende informatie over de samenstelling van de formatie voor en na de reorganisatie. Ook zijn de meest betrokken raden (van EWI, TNW en FB) gevraagd om advies over het plan te geven. De raad oordeelde dat het college in voldoende mate aan een aantal genoemde bezwaren is tegemoet gekomen en stemde vervolgens in met het plan.


De URaad en het college stellen besluitvorming over het instelling kwaliteitszorgsysteem uit.

Dit voorstel houdt in dat naast de facultaire kwaliteitszorgsystemen meer aandacht wordt besteed aan de kwaliteit van de opleidingen. Het college wil daar in de overleggen met decanen structureel aandacht aan besteden en bovendien halverwege de externe beoordelingen (de 6 jaarlijkse accreditaties) een midterm review, een lichte, door de UT georganiseerde “accreditatie”, opleggen aan alle opleidingen. Een deel van de URaad ziet liever dat er een kader komt voor de jaarlijkse facultaire kwaliteitstoetsen van de opleidingen. Daarin kunnen gebleken knelpunten en uit de accreditatie voortkomende verbeterpunten meegenomen worden. Zo’n kader moet enige uniformiteit waarborgen maar ook ruimte laten voor opleidingsspecifieke aspecten. Een midterm review kan in ieder geval opgelegd worden indien de kwaliteit als (bijna) onvoldoende wordt beoordeeld. In afwachting van een advies van de UCO (de opleidingsdirecteuren) en mogelijke aanpassingen door het college wordt de besluitvorming over de vakantie getild.


De URaad accordeert het 3TU-jaarrooster voor 3 jaar vanaf 2009-2010

De raad had zich al eerder positief uitgelaten over dit in 3TU-verband afgestemde rooster, dat uitwisseling van studenten en onderwijs vergemakkelijkt. Het moment waarop de hertentamens in augustus moeten plaatsvinden, leverde wel discussie op: de studenten willen niet dat de tentamenperiode samenvalt met de introductie en docenten hebben juist belang bij een zo laat mogelijk moment voor een ruimere vakantiekeuze. Het college onderzoekt nu de mogelijkheid om de hertentamens binnen een week voor de eerste introductiedag (een woensdag) te plannen.


URaad positief over de nota Kaderstelling Jaarplan en begroting 2009

Het college kwam de URaad op een aantal punten tegemoet:

Het jaarplan voor 2009 zal concrete doelen voor dat jaar bevatten en beschrijven welke middelen worden ingezet om deze doelen te bereiken.

De eenheden wordt gevraagd hun jaarplannen eenduidiger op te stellen en te presenteren aan de hand van een set van prestatie-indicatoren.

Het uitsmeren van de uitbetaling van de promotiepremie wordt nu stapsgewijs teruggebracht van 4 naar 2 jaar, en wel zo dat de leerstoel de volledige premie krijgt.

De besteding van 4 miljoen centrale stimulering onderzoek via en zogenaamd “klein verdeelmodel” wordt uitgesteld: komend jaar wordt het grotendeels ingezet om de teruggang in onderzoeksmiddelen op te vangen. Dat geeft ook meer ruimte om de wijze van besteding in daarop volgende jaren te bespreken.

Het college heeft toegezegd dat voor intensivering van het wiskunde onderwijs niet alleen tijdelijke stimuleringsmiddelen maar ook structureel middelen beschikbaar worden gesteld. Het college gaat er vanuit dat de onderwijsrendementen bij intensivering omhoog gaan en er dus ook meer geld beschikbaar komt.


De algemene gang van zaken aan de UT werd besproken in aanwezigheid van de Raad van Toezicht leden Van Essen (beoogd voorzitter als opvolger van Van Amerongen) en De Boer. De opiniërende discussie ging onder meer over de afspraken die in het Strategisch Beraad over de nadere invulling van RoUTe 14 gemaakt zijn. Deze publiceert het college deze week op de website. In een eerste reactie vroeg de raad zich af om naast de gekozen matrixstructuur van instituten en faculteiten ook nog Graduate en Undergraduate schools gecreëerd worden: is een 3 dimensionale matrixstructuur niet te veel van het goede?


Indien u deze nieuwsbrief niet meer of juist wel wilt ontvangen, mail dit dan aan

mailto:info@uraad.utwente.nl