Nieuwsbrief UR 2008-09-09

Nieuwsbrief UR 2008-12-17

http://www.utwente.nl/repository/atcampus/images/spacer.gif

Engelse taal tijdens vergaderingen UR

Om het lidmaatschap van en de deelname aan de UR ook voor internationale studenten en medewerkers aantrekkelijker te maken, is besloten dat raadsleden desgewenst in het Engels kunnen spreken. Dat geldt met name voor individuele raadsleden die zich hierdoor makkelijker en beter kunnen uitdrukken. De normale voertaal blijft Nederlands, ook voor de nota’s en de verslaglegging.


In de overlegvergadering van 17 december 2008 stonden als belangrijkste punten op de agenda de ontwerpbegroting 2009, de BSc opleiding European Studies en de concept strategische visie RoUTe 14.
Ontwerpbegroting 2009

De belangrijkste bespreekpunten vormden het geprognosticeerde tekort over de komende jaren en de goede dekking van dit tekort uit de reserves, de gewenste verbetering van de inzichtelijkheid tussen beleid (RoUTe 14), budgettering en resultaatanalyse en de verhouding tussen de toewijzingen van de structurele budgetten Centrale Ondersteuning (CO) en tijdelijke (TCO). Verder plaatste de UR kanttekeningen bij de verschillende kwaliteit van de decentrale toelichtingen op de deelbegrotingen en de negatieve meerjarenraming TNW.


Gehoord de diverse toezeggingen van het CvB adviseerde de UR positief ten aanzien van de deelbegroting TG en BMTI en positief ten aanzien van de ontwerpbegroting 2009.


BSc opleiding European Studies

De nieuwe opleiding Bachelor of Science European Studies past binnen de aanwezige kennis en onderzoek van de faculteit MB en heeft al ervaring met de inhoud van de opleiding. Wel constateerde de UR dat het geschikte minoraanbod in de gewenste Engelse taal nog niet optimaal is en was de UR van mening dat taalcursussen geen verplicht onderdeel kunnen uitmaken van het studieprogramma.


Gehoord de verschillende toezegging van het CvB besloot de UR in te stemmen met de nota “Toets Nieuwe Opleiding BSc European Studies.


Concept strategische visie 2009 - 2014 “RoUTe 14”

Tijdens de overlegvergadering is uitgebreid aandacht besteed aan de laatst bijgestelde versie van de strategische visie RoUTe 14.

Het CvB wil in de komende periode vooral bereiken dat de UT scherper op de (inter)nationale kaart komt in onderwijs en onderzoek met hoge ranking. De nota RoUTe 14 beschrijft de visie achter deze ambitie die in de volgende fase vertaald moet worden in een bestuurlijke agenda en in de praktische uitwerking. Deze uitwerking wordt vervolgens op de afzonderlijke punten voor besluitvorming voorgelegd aan de UR. Het CvB wil daarbij de herkenbaarheid vergroten door het inspelen op grote maatschappelijke thema’s die mondiaal spelen.


Afzonderlijk is gediscussieerd over de noodzaak en de inrichting van het “onderwijsgebouw”, met name de beoogde schools en de onderlinge status. Bij het personeelsbeleid is stilgestaan bij de zorg van de UR rond de toekomstige aanstellingsvormen van wetenschappelijk personeel (zoals de beoogde Tenure track en de vorm van promovendi) en de bijbehorende onderwijs- en onderzoektaken.


De UR heeft aangedrongen op meer aandacht voor het inhoudelijk en financieel beleid door de hele instelling. Een strategische visie betekent ook strategische geldstromen en afrekeningen.


Relatief lang is stilgestaan bij het streven van het CvB om de Campus levendiger te krijgen, met name bij het voorstel voor de onderwijs verroostering van 9 tot 9. Zowel voor medewerkers als voor studenten heeft dit gevolgen. Met name het studentactivisme kan hierdoor negatief worden beïnvloed. Het CvB heeft bijvoorbeeld toegezegd dat verplicht onderwijs altijd voor 18.00 uur wordt gegeven. Niet verplicht onderwijs kan ook in de avonduren vallen maar het CvB garandeert dat er altijd keuzevakken zijn die in de verroostering voor 18.00 worden opgenomen. Dat zou kunnen betekenen dat een student in een enkel geval moet kiezen voor een vak dat alleen overdag wordt verzorgd. Het blijft dus uitdrukkelijk mogelijk alle benodigde EC’s te halen tussen 8.00 en 18.00 uur.


Gehoord de uitgebreide discussie van de afgelopen weken, de overwegingen en de toezeggingen heeft de UR ingestemd met de hoofdlijnen van de nota Strategische Visie RoUTe 14. Daarbij blijft RoUTe 14 een terugkerend onderwerp op de agenda en de uitwerkingen zullen onderworpen zijn aan medezeggenschap.


Bij het besluit zijn de volgende onderwerpen voor verdere uitwerking opgenomen:

Onderwijs:

• Onderscheidende kwaliteit

• Een Pre-University College

• Undergraduate onderwijs aan de top van de ranglijsten

• Schools voor Graduate onderwijs, waaronder in ieder geval een

Graduateschool

• School for Professional Learning and Development

• Summer University

Campus

• Ontwikkeling van de infrastructuur

• Uitnodigende campusprogrammering over de grenzen van kantoortijden

• Meer variatie in studentenhuisvesting

• Ontwikkeling van Kennispark, inclusief creëren nieuwe bedrijven en

arbeidplaatsen

• Uitdagende en herkenbare architectuur, landmark

HRM

• Wervend personeelsbeleid en actieve rekrutering van onderzoekstalent

• Invoering Tenure Tracks met vervroegd promotierecht

Onderzoek

• Lobby voor betere erkenning multidisciplinair onderzoek

• Professioneler werven van fondsen, vooral internationaal

• Profilering van onderzoek rond specifieke toepassingsgebieden

• Beloningsprogramma voor excellente prestaties in onderzoek

• Een nieuw internationaal onderzoeksnetwerk

Ondernemerschap

• Meer ruimte voor ondernemerschap

• Stimulerende programma’s in onderwijs en HRMIndien u deze nieuwsbrief niet meer of juist wel wilt ontvangen, mail dit dan aan

mailto:info@uraad.utwente.nl