Nieuwsbrief UR 2008-05-07

In de kortste overlegvergadering ooit (minder dan één uur) zijn slechts een paar onderwerpen behandeld:


URaad adviseert onder voorwaarden positief over de reorganisatie Inkoop De reorganisatie behelst het onder eenhoofdige leiding brengen van de inkopers, die nu nog bij verschillende faculteiten en bij het FB werken. Het is overigens wel de bedoeling dat inkopers, die nu de inkoop van specialistische apparatuur e.d. binnen de faculteit begeleiden, dat ook in de toekomst blijven doen. Door de inkopers organisatorisch te bundelen hoopt het college meer uniformiteit en bijvoorbeeld meer UT-raamcontracten te bewerkstelligen en bovendien aan de eisen van Europese aanbesteding te kunnen voldoen. Die uitgangspunten onderschrijft de URaad, maar de raad wil wel een duidelijker beeld van taken en functies voor en na de reorganisatie. Ook wil de URaad het standpunt van de betrokken decentrale raden (EWI, TNW en FB) over de plannen horen, alvorens het definitieve plan ter instemming wordt voorgelegd. Het college heeft dat toegezegd. Het is echter de vraag of dit voor de vakantieperiode lukt.

Aandachtspunt decentrale raden: het reorganisatieplan Inkoop dient dus geagendeerd te worden bij (in ieder geval) de FR-en van EWI en TNW en de DR FB. De URaad ziet graag de adviezen aan de decaan/directeur (graag cc naar UR) tegemoet. Bij de overige faculteiten gaat het om hoogstens één persoon, die in deeltijd inkoopwerkzaamheden doet.


De URaad adviseert positief over de slotregularisatie 2007

In de slotregularisatie worden de begrotingswijzigingen met betrekking tot het begrotingsjaar 2007 samengevat. Het college stelde voor om de loon- en prijscompensatie van het Rijk (bijna M 3.5) conform het verdeelmodel te verdelen over faculteiten en diensten. Anderzijds neemt het college de korting van M 1.4 voor het teruglopen van het aantal WO-studenten in Nederland voor zijn rekening. Omdat deze begrotingswijzigingen pas na afloop van het jaar bekend zijn, zullen de resultaten van de faculteiten dienovereenkomstig stijgen.
De URaad stelt met genoegen vast dat vanaf het begrotingsjaar 2008 al bij de begroting rekening wordt gehouden met de verwachte loon- en prijscompensatie.


De URaad en het college blijven het oneens over het verdeelmodel

Na de bespreking van het verdeelmodel in april heeft de raad zijn advies uitgebracht. Het advies van de raad - om de collegegelden zonder inhouding (van centrale overhead) door te sluizen naar de faculteiten - neemt het college niet over. De URaad acht het noodzakelijk deze inkomsten net zo te behandelen als andere middelen die niet direct van het Rijk komen (voornamelijk 2de en 3de geldstroommiddelen voor onderzoek). Zo komen ook meer middelen beschikbaar voor kwaliteitsverbetering van het onderwijs (zoals onderwijsintensivering). Maar het college vindt een overheveling van M 2.5 van onderzoek- naar onderwijsmodel niet nodig.

Ook de door de URaad gevraagde helderheid over wat uit de verschillende componenten van het verdeelmodel betaald moet worden, geeft het college niet. De URaad vreest bijvoorbeeld dat hierdoor de discussie over onderlinge verrekening van onderwijstaken en van zalengebruik tussen faculteiten voortduurt.


Indien u deze nieuwsbrief niet meer of juist wel wilt ontvangen, mail dit dan aan

mailto:info@uraad.utwente.nl