Nieuwsbrief UR 2008-03-05

Nieuwsbrief Universiteitsraad 5 maart 2008


De URaad is positief over het opnemen van ITC in de UT-organisatie

De Universiteitsraad heeft, bij monde van Herman Poorthuis, een positief advies uitgebracht over het voorgenomen samengaan met het ITC. In de overeenkomst staat dat het opnemen van het ITC als faculteit binnen de UT zijn beslag moet krijgen per 1 januari 2010. De raad heeft er vertrouwen in dat de inbedding van ITC in de UT-organisatie succesvol zal verlopen: de twee organisaties hebben elkaar veel te bieden, de samenwerking is eerder een uitdaging dan een bedreiging. De URaad heeft zijn inbreng in de discussie afgestemd met de ondernemingsraad van het ITC. Ten eerste wilde de raad weten welke afwijkingen het college de nieuwe faculteit ITC wil toestaan. Rector Henk Zijm (de andere twee collegeleden genoten van een vakantie) zegde toe dat er duidelijkheid komt over een beperkt aantal afwijkingen in de loop van 2008. Het tweede aandachtspunt betreft de samenvoeging van de dienstenorganisatie van ITC met die van de UT. De URaad wilde een uitspraak van het college dat dit integratieproces zonder gedwongen ontslagen zou plaatsvinden, ook om koudwatervrees bij de dienstverlening van ITC weg te nemen. Henk Zijm gaf aan dat bezuiniging geen doel op zich was. Hij verwachtte eerder problemen met het aantrekken van voldoende en goed ondersteunend personeel. Toch wilde hij “geen gedwongen ontslag”nog niet toezeggen, omdat er nog over het sociaal plan onderhandeld moet worden.


De Student Union en de studentenvoorzieningen

Op het Strategisch Plan van de Student Union had Pieter Vernooij namens de URaad weinig aan te merken. Maar de raad vraagt zich wel af wat deze vrij algemene uitgangspunten nu concreet betekenen voor de voorzieningen op het gebied van sport en cultuur: wat zijn de prioriteiten? Komt er wel of niet nieuwe sintelbaan, op welke manier worden de voorzieningen uitgebreid en waarmee? Henk Zijm meldde dat het college het investeringsplan in een breder kader wilde trekken. Daarbij zouden ook partners als Saxion en bedrijven op en rond de campus betrokken kunnen worden. Het streven is om in de tweede helft van 2008 een uitgewerkt plan aan de URaad voor te leggen.


URaad positief over actieplan internationalisering 2008

Dit plan bevatte de concrete acties in het jaar 2008 op basis van het vorig jaar vastgestelde beleidsplan internationalisering. Op verzoek van Thomas Ziehmer bevestigde Henk Zijm het voornemen van het college om taalcursussen tegen gereduceerde tarieven aan te bieden in andere talen dan het Engels. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan Spaans en Duits. Eerst wil men echter de belangstelling voor dit soort cursussen inventariseren.


Model-OER voor de UT

De discussie ging over een notitie van de werkgroep-Mouthaan die in opdracht van de directeur OSC een voorstel voor een model-OER ontwikkelt. Joris Hoogerdijk vroeg of een van de voorstellen, namelijk een meer verplichtend karakter van de opleidingen, geen nieuw beleid was: dat heeft weinig met het opstellen van een OER uit te staan. Henk Zijm antwoordde dat de vastgestelde onderwijsnota het richtsnoer dient te zijn en het aan het college is om beleidswijzigingen voor te stellen.
Hij verwachtte dat de voorstellen voor het model-OER niet op tijd klaar zullen zijn voor invoering bij het komend studiejaar: integrale invoering zal waarschijnlijk per 1 september 2009 plaatsvinden.


In de rondvraag stelde Robert Landheer de voorgenomen verkorting van de introductieperiode aan de orde. Henk Zijm stelde dat het college daar nog geen besluit over genomen heeft: wel zal het college een voorstel van de adviesgroep introductie om dit jaar de introductie te beperken tot 9 dagen honoreren. Verder bereidt de commissie van Buchem een advies voor over een mogelijk gezamenlijke introductie met Saxion en ITC: daarbij zal ook de (relatief lange) introductieperiode aan de UT in ogenschouw worden genomen.

Kandidaatstelling URaad

De URaad en de partijen die de URaad bevolken zitten te springen om enthousiaste kandidaten uit alle geledingen van de UT. Twijfel niet en stel je kandidaat voor deze veelzijdige job! Dat kan door je aan te sluiten bij CC en bij UReka of door zelf een lijst in te dienen (informatie bij het stembureau). De kandidaatstelling sluit op 2 april 2008


Indien u deze nieuwsbrief niet meer of juist wel wilt ontvangen, mail dit dan aan

mailto:info@uraad.utwente.nl