See EEMCS Educational Seminars

Test Reviews – best practices

Tijdens het 15de EWI Onderwijsseminar werd door 40 aanwezigen gediscussieerd over het thema Test Reviews – best practices.

Erik Faber en Luuk Spreeuwers organiseerden in hun eigen module, direct na de eerste toets, feedback-bijeenkomsten als voorbereiding op de herkansingstoets. Erik vertelde hierover in een presentatie, Luuk reageerde hierop vanuit zijn eigen ervaringen. De daarop volgende discussie werd geleid door Jan Willem Polderman.

Presentatie Erik Faber

(sheets)

Docenten bieden over het algemeen studenten de gelegenheid hun tentamenwerk in te zien na het bekendmaken van het cijfer. Hier wordt meestal weinig gebruik van gemaakt.

In module 5 van CreaTe (New Media of Smart Technology) is voor een andere opzet gekozen. De eindtoets is op maandagmorgen. Om deel te mogen nemen aan de herkansingen moet een student deelgenomen hebben aan een Test Review Session, die plaats vindt op vrijdagmorgen in dezelfde week. En ’s middags is dan de herkansing. Behalve de “onvoldoendes” mogen ook studenten met een voldoende deelnemen. Zij kunnen door deel te nemen een halve punt bonus verdienen.

Tijdens zo’n sessie krijgen de studenten de door hen gemaakte uitwerkingen van de toets ter inzage. Iedere deelnemer moet de opgaven die niet als goed beoordeeld zijn, opnieuw maken en weer inleveren. Door elkaar te helpen zijn de resultaten beter. 

Positieve effecten:

 • stimulans om gelijk de eerste keer de toets te halen
 • door studenten met een voldoendes en onvoldoendes samen te laten werken leren ze veel van elkaar

Studenten ervaren deze bijeenkomsten als zeer nuttig en leerzaam.

Reactie Luuk Spreeuwers

Luuk past dezelfde methode toe in Module 2 van EE. op een aantal punten verschilt de aanpak:

 • De methode wordt niet één keer per module toegepast, maar tien keer.
 • De beloning voor de studenten met een voldoende is niet een halve, maar een hele punt.
 • Tijdens reviews mogen de studenten geen vragen stellen aan de docenten. Docenten lopen niet rond.
 • Studenten leveren niet alleen de verbeterde opgaven in, maar ze moeten een individueel reflectierapportje schrijven (A4, maximaal 2), waarin ze aangeven wat er goed en wat er niet goed is gegaan en hoe het beter had gekund.
 • Deze rapporten worden ter plekke beoordeeld.

Vragen en discussie

Het rendement van de Test Review Sessions is niet (goed) te bepalen. Er spelen ook  andere factoren een rol, waaronder de grote variatie in aanleg van de groepen studenten. De studieadviseur geeft aan dat zij wel degelijk positieve effecten merkt..

Studenten passen hun strategie aan. Ze zijn zich ervan bewust dat het de moeite waard is direct serieus voor de toetsen de studeren (effect bij EE).

Een groot voordeel van deze sessies is dat studenten gecorrigeerd worden door medestudenten,. Tijdens de meetings leren studenten met elkaar te discussiëren en elkaar te bevragen.

Zou het niet eerlijker zijn studenten met een onvoldoende en die aan deze sessies deelnemen, ook met een bonus te belonen?

Over het algemeen vertrouwen studenten erop dat de docenten het werk correct beoordeeld hebben. Als studenten vragen hebben over de beoordeling, moeten ze deze vooraf stellen. De controle op het gemaakte werk is wel een beetje kwijt.

Na de individuele toets wordt een bonuspunt toegekend aan het resultaat van groepswerk. Hoe is dat te verdedigen? Bij EE wordt wel een individuele prestatie geleverd (nl. het eigen rapportje).

Waarom lukt het niet om studenten harder te laten werken tijdens de werkcolleges? Studenten gokken ook erg op de reviewsessies en gaan onvoorbereid naar de toetsen. De werkcolleges zijn misschien te vrijblijvend van karakter. Studenten werken individueel en in eigen tempo aan de opgaven. Tijdens een toets is het “echt” en is iedereen met dezelfde stof in dezelfde tijd bezig.

Bestaat het gevaar dat studenten met een voldoende gaan voorkauwen aan de studenten met een onvoldoende? Dit gebeurt bijna niet, studenten gaan toch vragen stellen aan elkaar

De sessies duren lang (4 uur bij EE), voordeel hiervan is dat er geen werk mee naar huis gaat met de docent.

Een bonuspunt kan niet gebruikt worden om een 4 te compenseren. Voor beide opleidingen geldt dat de toetsen minimaal een 5 moeten zijn.

Studenten zijn gewend aan een bepaalde manier van toetsen. Ze moeten wennen aan een nieuwe vorm. Bijvoorbeeld: samenwerken bij het voorbereiden van toetsen is niet voor iedere student een vanzelfsprekende zaak (er wordt opgemerkt dat waar i9n het verleden jaarzalen in gebruik waren , er veel meer samengewerkt werd). Is het een idee om peer review in alle modules van het eerste jaar in te zetten? Dan krijgen studenten de gelegenheid te ontdekken wat er van hen verwacht wordt. Uit de reacties blijkt dat dat niet makkelijk haalbaar is. Genoemde bezwaren/knelpunten:

 • De effecten zijn duidelijk, maar de methode wringt enigszins met de academische vrijheid die we juist willen bevorderen.
 • Niet alle modules zijn hier geschikt voor. Als er zoveel tijd voor deze sessies moet worden ingepland moet er iets anders uit.
 • Mooi principe, studenten kansen geven om te leren, maar er moet draagvlak zijn bij docenten.
 • Vaak ontbreekt het leren van fouten. Studenten met bijv. een 6 hebben redelijk veel fout gedaan, maar hebben wel een voldoende.  Van de stof uitleggen aan een ander leert men het meest.
 • We verwachten van studenten een academische houding, ze moeten o.a. kunnen reflecteren en samenwerken. Dat gaat niet vanzelf, er moet wel gelegenheid zijn om dit te leren. De peer review sessies geven zo’n gelegenheid en dragen daarmee positief bij aan het kweken van een academische houding.
 • Er moet beter geanalyseerd worden wat het effect van deze methode is, niet alleen afgaan op het gevoel. En breder trekken, op een andere manier (EWI-breed) implementeren. Doel zou kunnen zijn studenten aan te leren samen te werken en samen te leren. Studieverenigingen kunnen ook een rol spelen bij het nastreven van dit doel. Behalve samenwerken en samen leren is ook het leren van je eigen fouten een belangrijk aspect van deze peer reviewmethode.
 • Het verplicht stellen van het volgen van dit soort sessies vinden sommigen te schools. Het lijkt inderdaad schools, maar studenten geven aan het enorm te waarderen.
 • Zouden deze sessies ook werken als er geen bonuspunten tegenover staan? Het inzien van het gemaakte tentamen is een potentieel waardevolle leermethode, al dan niet met beloning, al dan niet verplicht.