See EEMCS Educational Seminars

Toetsen in Modules (12 december 2012)

Bij de opleiding Electrical Engineering heeft dit studiejaar in het eerste kwartiel een pilot plaats gevonden volgens het TOM model. In dit 11e EWI Onderwijsseminar vertelt Cora Salm (Modulecoördinator EE) over de resultaten hiervan. De focus tijdens dit seminar ligt op toetsen binnen deze module.

Inleiding Cora Salm

Voorafgaande aan deze 15 EC module (bestaande uit verschillende componenten) heeft het moduleteam een aantal uitgangspunten opgesteld:

 • optimale inzet/ werkhouding van de student
 • bevorderen van de motivatie onder studenten
 • (snel) selecteren van geschikte/ongeschikte studenten
 • integreren van wiskundelijn binnen de module
 • aan het einde van de module moeten de studenten alle toetsen/projecten met een voldoende hebben afgesloten. Pas dan heeft de student de 15 EC gehaald.

Om hieraan te voldoen is het toetsen en snel feedback geven aan de deelnemers van groot belang! Daarom wordt er wekelijks getest op maandag 1e en 2e uur, waarna een snelle feedback en individueel advies volgt. Er is een herkansingsmogelijkheid op de vrijdag in de week daaropvolgend. Tenslotte is er een final toets in week 10 van het kwartiel. De planning is erop gericht dat alle cijfers binnen zijn op de laatste dag van het kwartiel. Er zijn geen herkansingen in volgende kwartielen of zomerperiode.

Uiteindelijk heeft, nadat er extra herkansingsmogelijkheden (schriftelijk en/of mondeling) zijn geweest, 65% van de studenten de 15 EC gehaald. Dit is niet afwijkend van voorgaande jaren. Na extra individuele herkansingen is dit percentage opgeklommen tot 74%.

Conclusies na dit eerste kwartiel:

 • Studenten zijn zeer enthousiast over de wekelijkse toetsen.
 • Gemiddeld besteden studenten 41 uren per week aan de studie.
 • “Goede” studenten halen de 15 EC binnen. Er zijn studenten die het niet halen. De groep die daartussen zit heeft extra aandacht nodig.
 • Om het kwartiel succesvol af te sluiten is het van belang dat de student geen verzuim vertoont (ziekte, enz).
 • Studenten kunnen alleen slagen of zakken voor de hele module. Dil levert in combinatie met de BSA-regeling hier en daar stress.

Discussie

In de daaropvolgende discussie komt aan de orde:

 • Hoe maak je van de aparte vakken een integrale module (inclusief de wiskundecomponent)?
 • Is het intensief toetsen van de studenten op langere termijn te handhaven (ook uit het oogpunt van kosten)?
 • Cijferinflatie: gaan we studenten die op onderdelen een onvoldoende hebben, toch laten slagen voor de module?
 • Het toekennen van een 5.4 kan voor een student een negatief moduleresultaat betekenen. Hierdoor zou de gehele module moeten worden overgedaan. Is dit wenselijk of zijn er andere vormen om tot positief resultaat te komen (middelen van cijfers, herkansing op onderdelen)?
 • Blijven de studenten die de eerste module niet halen gemotiveerd genoeg om de studie te vervolgen?
 • Hoeveel tijd kost het toetsen/feedback geven de docent en is dit wenselijk? Biedt het automatiseren van toetsen een oplossing?
 • Is diagnostisch toetsen wenselijk? Toetsen kan een onderdeel zijn van een leerervaring en de student aanzetten tot studeren.
 • Hoe gaan we in het modulesysteem om met studenten die niet full-time kunnen studeren (studie-handicap, topsport)?

Afsluitend wordt waardering uitgesproken voor de grote inzet van het moduleteam (onder leiding van Cora Salm) om de eerste module van EE tot een succes te maken. Zij hebben veel werk verricht.