Afgeronde Bachelor Eindopdrachten Water 2019

Organisatie

Omschrijving

Student

Aveco de Bondt

A comparison between the Tygron Geodesign Platform and Deft3D: A case study


W.T. Kampman

Aveco de Bondt

De rol van vegetatieparameters bij regenwaterafvoer over maaiveld. Het simuleren van begroeiing in Tygron Platform


I.M.J. van Rozendaal

BZ Ingenieurs & Managers

Dijkmonitoring in Dijkbeheer. Het opstellen van een afwegingskader voor het implementeren van dijkmonitoring in het dagelijkse dijkbeheer bij het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard


B.M. de Lange

Deltares

Data quality improvement of the NHI database

R. Rikken

Deltares

Validation of neural networks for forecasting water levels at Lobith.

M.A. den Oudsten

Dobbelmannklooster

Water tank Dobbelmannklooster

M. Geurts

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Het effect van samenloop op het energieverbruik bij parallel geschakelde rioolgemalen. Een optimalisatiestudie naar de pompregimes van rioolgemalen


S.D. Muurman

Indian Institute of Technology Madras

Modelling the Water Balance of Sembakkamlake, Chennai, India and Evaluating Low Impact Developments


J.M. van den Brink

Rijkswaterstaat

Translatiegolven op de Twentekanalen


L.W.J. de Wolde

Rijkswaterstaat

Measures related to the fixed layer at Nijmegen. An approach with 1D modelling


M.A. van Oostrum

Rijkswaterstaat

Een kwetsbaarheidsanalyse van het Hoofdwatersysteem voor wateroverlast. Een kwalitatieve scan van de kwetsbaarheid van drie peilgereguleerde watersystemen voor extreme neerslag


B.C.J. Schleipfenbauer

Rijkswaterstaat

Suppletiebehoefte van de Nederlandse kust. Een onderzoek naar zandverliezen op dieper water en een vergelijking tussen de suppletiehoefte van de Nederlandse kust en de gerealiseerde suppletievolumes

T.H. Schuiling

Rijkswaterstaat

Hydraulische veranderingen in de Rijntakken


N.M. Welsch

Sweco

How to determine the effects of flood waves on the temporal development of the phreatic line in earth-fill dike bodies. A method applied with stochastic numerical modeling for the assessment of dike stability


P.H. van der Voort

Sweco

Zijn STBU berekeningen te conservatief? Schematisaties van hoogwatergolven met betrekkingen tot buitenwaartse macrostabiliteit (STBU) berekeningen


A.R. van der Zaag

Universitas Gadjah Mada Indonesië

Farming practices and their water use in the Getas-Ngandong Forests

Towards a better understanding of stakeholders' perceptions of the effects agroforestry and monocropping systems on water use

R. Rijneveld

Universitas Gadjah Mada Indonesië

Effects of different land uses on the hydrological response of two paired micro-catchments.

S.H. van Brenk

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Optimalisatie van de faalkanseis en de schematisatie van het faalmechanisme macrostabiliteit buitenwaarts


J. Bootsma

Wateschap Drents Overijsselse Delta

Droogte Preventiemaatregelen vergelijken. Een vergelijkende casestudie van Zoetwatervoorziening Oost-Nederland maatregelen voor de Soestwetering bovenloop.


R.D. White

Waterschap Noorderzijlvest/Arcadis

Een robuust en klimaatbestendig watersysteem binnen bemalingsgebied De Verbetering


S.W. van Leijsen

Waterschap Rijn en IJssel

Droogte door klimaatverandering voor Waterschap Rijn en IJssel. Een inschatting van het effect op de grond- en oppervlaktewaterstanden


S. de Roos

Waterschap Vechtstromen

The Effects of LOP/Pinch Culverts/Weirs on complex Water Networks - A case study on a water system in the region Twente


M. Hehenkamp

Waterschap Vechtstromen

Understanding unsaturated soil water dynamics of the Twente region using actual evapotranspiration and soil moisture data


T.J.F.P. Rorink

Wettership Fryslân

Tijdsafhankelijk rekenen voor het faalmechanisme piping. Een onderzoek naar de toegevoegde waarde van het gebruik van het programma D-Geo Flow voor Wetterskip Fryslân


I.C. van Klaarbergen