Staff

Prof.mr. A.J.P. (Antoni) Brack

Antoni Brack


Prof. emeritus mr A.J.P. (Antoni) Brack

Professor of Business Law
E: a.j.p.brack@utwente.nl; antonibrack@kpnmail.nl

>> Go to list of publications directly:

Mijn vakgebied bedrijfsrecht omvat zowel juridische onderwerpen van de interne organisatie als ook juridische relaties met de omgeving van bedrijven in de private en organisaties in de semi-publieke sector, ook wel maatschappelijke ondernemingen genoemd. Ik ben de bedenker van de methode managerial law: bedrijfsrecht op een bedrijfskundige manier. Het studieboek met deze titel heeft in de loop van ongeveer vijftien jaar vijf drukken beleefd, laatstelijk in 2010.

Deze methode houdt kort gezegd in dat je juridische aspecten relateert aan onderdelen van de vijf managementfuncties: personeels- en productiemanagement, commercieel, financieel en strategisch management. Aldus wordt de juridische agenda aan de bedrijfsactiviteiten gekoppeld en kun je van elke organisatie, klein of groot, een juridisch risicoprofiel opstellen. Het is goed om van tijd tot tijd een legal scan, een juridische health check te maken, een doorlichting van de juridische bedrijfsvoering. Interne en externe toezichthouders willen met enige regelmaat graag weten hoe het management van juridische risico’s er voor staat. In onder meer de volgende publikatie is deze methode uiteengezet: A. Brack, Legal Performance Assessment: generieke compliance op weg naar business legal excellence, Tijdschrift voor Compliance, 2010/4, 159-165.

Vanaf 2014 ben ik emeritus hoogleraar en docent in programma’s van Professional Learning & Development https://www.utwente.nl/onderwijs/post-graduate/professional-learning-and-development/ van onze universiteit en ook in programma’s van Schouten en Nelissen University.

Als adviseur juridische bedrijfsvoering concentreer ik mij op compliance & governance. De term compliance verwijst naar de mate waarin een organisatie aan juridische en andere regels voldoet, met governance wordt gedoeld op de structuur van de organisatie en de manier waarop de besluitvorming georganiseerd is. Governancecodes in verschillende maatschappelijke sectoren zijn hier erg relevant.

Ik ben vaste medewerker van het Tijdschrift voor Compliance: https://denhollander.info/Compliance waarvoor ik vooral academische publikaties bespreek, die voor professionals in de praktijk van belang kunnen zijn, zoals proefschriften, preadviezen, inaugurele redes en andere oraties.

De meeste van de volgende publikaties hebben betrekking op compliance & governance.

2009

A. Brack, (Boekrecensie): Henriette Gelinck, The Science of Compliance, Hoe om te gaan met wet- en regelgeving, uitgeverij Kluwer, Deventer 2008 (128 pp.), Tijdschrift voor Compliance 2009/1-2, 35-36

A. Brack, Kritisch over: Hans Ludo van Mierlo, Gepast en ongepast geld - Een zoektocht naar het geweten van banken en andere financiële dienstverleners, Scriptum publishers, Schiedam 2008 (253 pp.), Tijdschrift voor Compliance 2009/3, 110-111

A. Brack, Kritisch over: Prof. Mr. A.T. Ottow, De markt meester? - De zoektocht naar nieuwe vormen van toezicht, inaugurele rede Universiteit Utrecht, 18 september 2008, Boom Juridische uitgevers, Den Haag 2009 (37 pp.); hierin wordt tevens aandacht besteed aan: Peter Mascini & Eelco van Wijk, Responsive regulation bij de Voedsel en Waren Autoriteit – Een empirisch onderzoek naar de theoretische veronderstellingen, Boom Juridische uitgevers, Den Haag 2009 (65 pp.), Tijdschrift voor Compliance 2009/4, 136-138

A. Brack, Kritisch over: M. Brink, Due diligence – Een beschouwing over het due diligence onderzoek volgens het Nederlands recht, Boom Juridische uitgevers, Den Haag 2009 (547 pp.), Tijdschrift voor Compliance 2009/5, 180-182

A. Brack, Kritisch over: A.H. Scheltema & M. Scheltema, Financieel toezicht in bestuursrecht en privaatrecht, Noodzakelijke veranderingen na de crisis, Preadvies voor de Vereniging voor Effectenrecht 2009, Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 101, Kluwer Deventer 2009 (108 pp.), Tijdschrift voor Compliance 2009/6, 230-232

2010

A. Brack, Kritisch over ... Peter van den Broeke (red.), Compliance & Management – Inzichten voor een integere bedrijfsvoering vanuit business spiritualiteit, maatschappelijk verantwoord ondernemen, ethiek en management, Kluwer Deventer 2009 (160 pp.), Tijdschrift voor Compliance 2010-1/2, 38-41

A. Brack, Kritisch over ...10 Jaar Compliance – De praktijk aan het woord, NIBE-SVV Amsterdam 2010, Tijdschrift voor Compliance 2010/3, 122-125

A. Brack, Legal Performance Assessment: generieke compliance op weg naar business legal excellence, Tijdschrift voor Compliance 2010/4, 159-165

A. Brack, Kritisch over ... M.J.G.C. Raaijmakers, Naar een Wetboek Ondernemingsrecht?, Afscheidscollege 27 november 2009, Universiteit van Tilburg – Center for Company Law, Boom Juridische uitgevers, Den Haag 2009 (76 blzz.), en P. Essers/G. Raaijmakers/G. van der Sangen/A. Verdam/E. Vermeulen (red.), Met Recht – Opstellen over privaat- en fiscaalrechtelijk ondernemingsrecht aangeboden aan Theo Raaijmakers (Liber amicorum), Kluwer Alphen aan den Rijn/Deventer 2009 (xii + 587 blzz.), Tijdschrift voor Compliance 2010/6, 308-312

2011

A. Brack, Kritisch over ... het ontslagrecht en het nieuwe werken, naar aanleiding van de inaugurele rede van L.G. Verburg, Radboud Universiteit Nijmegen, 7 oktober 2010 en Gerben Bruinsma (red.), De nieuwe werknemer – Trends in arbeidsvoorwaardenbeleid, Kluwer 2010, Tijdschrift voor Compliance 2011/3, 144-146

2012

A. Brack, Kritisch over ... Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Preadviezen van A.J.A.J. Eijsbouts, F.G.H. Kristen, J.M. de Jongh, A.J.P. Schild, L. Timmerman, Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging, 140e jaargang / 2010-1, Kluwer Deventer 2010 (ISBN 978-90-13-07486-4; V+252 pp), Tijdschrift voor Compliance 2012/2, 117-120

A. Brack, Bescherming in het bedrijfsrecht, opmerkingen naar aanleiding van F.G.M. Smeele en M.A. Verbrugh (red.), Opgelegde bescherming in het bedrijfsrecht, Boom Juridische uitgevers 2010, Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht (NTHR) 2012-1, 21-24

A. Brack, Innovation, CSR, Ethics, Fisscher and the Law: A Special Review of Books, Creativity and Innovation Management, 21(2),(2012) 238-241

A. Brack, Kritisch over ... Corporate Governance: Bespreking van M. Lückerath-Rovers, B. Bier, M. Kaptein, L. Paape (redactie), Jaarboek Corporate Governance 2011-2012, Kluwer Deventer 2011 (296 blzz., incl. bijlagen), Tijdschrift voor Compliance, 2012/3, 192-194

A. Brack, Kritisch over ... Corporate Proactive Compliance, bespreking van Sharon Oded, Inducing Corporate Proactive Compliance – Liability Controls & Corporate Monitors, academisch proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam 2012, Tijdschrift voor Compliance, 2012/4, 230-233

2013

A. Brack, Book review: George Siedel and Helena Haapio, Proactive Law for Managers - A Hidden Source of Competititve Advantage, Gower Publishing 2011, European Business Law Review 2013/1, 161-164

A. Brack, Toezicht, juridische kwaliteit en compliance, SIGMA 2013/1 (februari), 18-21 <www.sigmaonline.nl>

A. Brack, Kritisch over ... Proactive Law for Managers, bespreking van George Siedel and Helena Haapio, Proactive Law for Managers – A Hidden Source of Competitive Advantage, Gower Publishing, England/USA, 2011 (ISBN 978-1-4094-0100-1) en Gerlinde Berger-Walliser & Kim Østergaard (eds.), Proactive Law in a Business Environment, DJØF Publishing, Denmark, 2012 (ISBN 978-87-574-2759-3), Tijdschrift voor Compliance 2013/1 (maart), 19-21

A. Brack, Kritisch over ... Jaarboek Compliance 2013, een uitgave van het Nederlands Compliance Instituut, Tijdschrift voor Compliance 2013 nummer 2, 111-114

A. Brack, Kritisch over ... Corporate governance en risicomanagement, bespreking van M. Lückerath-Rovers, B. Bier, H. van Ees, M. Kaptein (red.), Jaarboek Corporate Governance 2012-2013, Kluwer Deventer 2012, ISBN 978 90 13 103137 (270 blzz. incl. bijlagen) en Marijn van Daelen, Risk Management and Corporate Governance – Match between the legal framework and practice, uitgeverij Die Keure, Brugge 2012 (ISBN 978 90 4861 579 7, incl. bibliografie 280 pp.), Tijdschrift voor Compliance 2013 nummer 3, 214-218

A. Brack, Kritisch over ... Financial Supervision: van angsthazen en lefgozers, bespreking van Joanne Kellermann, Jakob de Haan & Femke de Vries (Editors), Financial Supervision in the 21st Century, een uitgave van DNB en Springer-Verlag 2013 (ISBN 978-3-642-36732-8, ook te verkrijgen als e-book), 232 blzz., Tijdschrift voor Compliance 2013 nummer 4, 355-360

2014

A. Brack, Kritisch over ... Jaarboek Compliance 2014, een uitgave van het Nederlands Compliance Instituut, Tijdschrift voor Compliance 2014 nummer 1, 53-58

A. Brack, Kritisch over ... M.D.H. Nelemans, Bestuurdersaansprakelijkheid in de financiële sector – Toezicht, handhaving, sancties en zorgplichten, uitgeverij Paris Zutphen 2013, Tijdschrift voor Compliance 2014 nummer 2, 76-77

A. Brack, Veranker publiek belang beter in intern toezicht – Vier governancecodes in semipublieke sector vergeleken, Goed Bestuur & Toezicht – Platform voor Governance 2/2014, 24-32

A. Brack, Kritisch over Jaarboek Corporate Governance 2013-2014, Kluwer Deventer 2013, Tijdschrift voor Compliance 2014 nummer 3, 144-148

A. Brack, Kritisch over... M.J. van Woerden (c.s.) (red.), Ondernemen zonder corruptie Normenkader, management en praktijkervaringen, Kluwer Deventer 2013, Tijdschrift voor Compliance 2014 nummer 4, 230-233

A. Brack, boekbespreking Franziska Weber, The Law and Economics of Enforcing European Consumer Law – A Comparative Analysis of Package Travel and Misleading Advertising, Ashgate Publishing 2014, Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 2014-5, 262-263

A. Brack, boekbespreking Bram Duivenvoorde, The Consumer Benchmarks in the Unfair Commercial Practices Directive, academisch proefschrift, Universiteit van Amsterdam 2014, Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 2014-5, 263-264

A. Brack, Kritisch over ... Armand Kersten, Compliance at Banks, Company Law and Financial Markets Law Observations on Whether the Law Sheds Adequate Light on Ownership – Compliance bij banken, ondernemings- en financieel (toezicht)rechtelijke kanttekeningen t.a.v. de vraag of het recht voldoende duidelijk maakt waar de eigendom berust, Academisch proefschrift, Erasmus Universiteit Rotterdam 2014, Tijdschrift voor Compliance 2014 nummer 6, 365-368

2015

A. Brack, Kritisch over ... Gerard Bakker, Post-Van Traa: innovaties in de handhavingsketen gericht op de beteugeling van financieel-economische criminaliteit, serie Het groene gras, Boom|Lemma Den Haag 2014, Tijdschrift voor Compliance 2015 nummer 1, 43-46

A. Brack, Kritisch over ... Jaarboek Compliance 2015, een uitgave van het Nederlands Compliance Instituut, Tijdschrift voor Compliance 2015 nummer 2, 88-92

A. Brack, Kritisch over ... een preadvies en een inaugurele rede op het gebied van financieel recht: G.W. Kastelein, De Bankenunie en het vertrouwen in een goede afwikkeling, Preadvies voor de Vereniging voor Financieel Recht 2014, Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 126, Kluwer Deventer 2014 (232 blzz., incl. literatuuroverzicht) en R.J. Schotsman, Spelers in transitie, Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Implementatie Financieel Gedragsrecht aan de Universiteit van Amsterdam op donderdag 5 februari 2015, Tijdschrift voor Compliance 2015 nummer 3, 138-144

A. Brack, Kritisch over ... Jaarboek Corporate Governance 2014-2015, Kluwer Deventer 2014, Tijdschrift voor Compliance 2015 nummer 4, 215-222

A. Brack, Kritisch over ... Vier jaar Code Banken: A. de Bos, J.G.C.M. Galle, M.E.P.A.R. Jans, Vier jaar Code Banken -Ontwikkelingen in regelgeving en praktijk, Boom Juridische uitgevers, Den Haag 2015, Tijdschrift voor Compliance 2015 nummer 5, 265-268

A. Brack, Kritisch over ... Margot Aelen, Beginselen van goed markttoezicht – gedefinieerd, verklaard en uitgewerkt voor het toezicht op de financiële markten, Boom Juridische uitgevers, Den Haag 2014, Tijdschrift voor Compliance 2015 nummer 6, 302-306

2016

A. Brack, Kritisch over ... Dick Ruimschotel m.m.v. Josiene van der Woude, Goed Toezicht – Principes van professionaliteit, democratie en good governance, Mediawerf Uitgevers, Amsterdam 2014, Tijdschrift voor Compliance 2016 nummer 1, 23-30

A. Brack, Kritisch over ... Legal risk management en Compliance in de zorg, Arie Tervoort (et al. red.), Be (a)ware – Legal risk management & compliance, lustrumbundel Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen 1930-2015, SDU Den Haag 2015 en Marc Ph. M. Wiggers en Wilco Oostwouder (red.), Handboek Compliance in de zorg – Een handleiding voor de praktijk, Uitgeverij Paris, Zutphen 2016, Tijdschrift voor Compliance 2016 nummer 2, 74-81

A. Brack, Kritisch over ... Jaarboek Corporate Governance: M. Lückerath-Rovers, B. Bier, H. van Ees, M. Kaptein (red.), Jaarboek Corporate Governance 2015-2016, Deventer Wolters Kluwer 2015, Tijdschrift voor Compliance 2016 nummer 3, 159-163

A. Brack, Kritisch over ... Jaarboek Compliance: C.A. Wielenga (coörd. red.), Jaarboek Compliance 2016, Nederlands Compliance Instituut 2015, Tijdschrift voor Compliance 2016 nummer 4, 222-227

A. Brack, Kritisch over ... Klokkenluiders: H.J. de Kluiver et al., Klokkenluiders in perspectief – Beschouwingen over corporate governance, (rechtsvergelijkend) arbeidsrecht, privaatrecht en strafrecht in het licht van de Wet Huis voor klokkenluiders, Preadvies van de ‘Vereeniging Handelsrecht’, Uitgeverij Paris Zutphen 2015, Tijdschrift voor Compliance 2016 nummer 5, 297-300

A. Brack, Kritisch over ... KIFID: D.P.C.M. Hellegers, De juridische aspecten van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) anno 2015, uitgeverij Paris Zutphen 2015, Tijdschrift voor Compliance 2016 nummer 6, 377-380

2017

A. Brack, Kritisch over ... FFROK: A.M. van Amsterdam (red. c.s.), Fraude / Financieel Recht / Ondernemingskamer, Wolters Kluwer, Deventer 2016, Tijdschrift voor Compliance 2017 nummer 1, 51-54

A. Brack, Kritisch over ... Financiële dienstverlener online: R.E. van Esch, De Financiëledienstverlener online - De Wft, het BW en bewijs, serie Recht en Praktijk Financieel Recht (FR 14), Wolters Kluwer Deventer 2016, Tijdschrift voor Compliance 2017 nummer 2, ...