HomeOnderwijsStudent Services/ContactNieuws & eventsNieuws voor studentenMeer dan een label: de kracht van diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie als basis

Meer dan een label: de kracht van diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie als basis Een update over (on)zichtbare stappen, merkbare effecten en concrete acties

Als de kracht van de (kern)waarden diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie (DE&I) door iedereen aan de UT wordt ervaren, dan vormt DE&I de basis van onze dagelijkse gesprekken, interacties en manier van werken. DE&I is dan veel meer dan een uitzondering, een oppervlakkig label of een bijzaak. Het ‘normaal laten zijn’ van DE&I is cruciaal voor een rechtvaardigere, sociaal veiligere en open leer-, werk- en leefomgeving voor iedereen op onze universiteit en op onze campus. Ben je benieuwd hoe de UT continu werkt aan het verweven van DE&I in onze dagelijkse praktijk? Lees dan snel verder.

Een sociaal veilige omgeving – waarin we diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie als basiswaarden ervaren - maakt ons sterker, weerbaarder en flexibeler. In zo’n omgeving voelt iedereen zich vrij ideeën, meningen en twijfels in te brengen tijdens een college, een gesprek of in een vergadering. Juist die sociale veiligheid   – en de wetenschap dat diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie basisprincipes zijn – maakt ons allemaal sterker, weerbaarder, flexibeler. We kunnen het met elkaar oneens zijn, en elkaars opvattingen en ideeën bediscussiëren, terwijl wij respectvol met elkaar omgaan en ons baseren op feiten. Die discussies kunnen fel zijn, maar zijn wél altijd constructief en positief-kritisch. Zo worden onze onderzoeksresultaten beter, wordt ons onderwijs uitdagender, en zijn de effecten van ons werk impactvoller. Zo sluiten we met alles wat we doen beter aan bij wat mensen – binnen en buiten de UT – nodig hebben, simpelweg omdat we rekening houden met iedereen, of iemand nu wél of niet behoort tot ‘de groep’ die als ‘de norm’ wordt beschouwd in Nederland.

Werken aan DE&I en sociale veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid

De aanpak van de UT richt zich op het integreren van DE&I-uitgangspunten en -maatregelen (zie het huidige DE&I Actieplan en de Engelstalige update als bijlage) in beleid dat er al is en/of werkwijzen die wij al toepassen. Door DE&I-uitgangspunten te integreren, willen we onze (organisatie)cultuur, interacties en kennis verbeteren en vergroten. Investeren in het versterken van onze gezamenlijke verantwoordelijkheid, in onze samenwerkingen en in de betrokkenheid van iedereen is bij de uitvoering hiervan een must. De ruimte krijgen om fouten te maken en om van die fouten te leren, is hierbij net zo belangrijk. Dat het ons – met elkaar – (nog) niet altijd lukt om die open en veilige omgeving te bieden, weten we. Dat wij allemaal – soms bewust, soms onbewust – opmerkingen of keuzes maken die uitsluitend (kunnen) zijn en juist voor een onveilige situatie zorgen, weten we helaas ook maar al te goed. En juist daarom is het zo belangrijk het stapsgewijs integreren en ‘normaal laten zijn’ van DE&I te zien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en opgave. Die stappen zetten we samen. Ook al is het resultaat van die stappen niet meteen zichtbaar of gelijk duidelijk. Ook al doen die stappen soms pijn of lijken ze (voor jou) overbodig. Laten we nu eens kijken naar een aantal van deze stappen.

Verbeteren van wervingsbeleid en communicatie

We zijn als UT begonnen met het evalueren van ons huidige beleid om hiaten en gebieden te identificeren waar DE&I-principes en -maatregelen moeten worden geïntegreerd of geïmplementeerd. Dit heeft als doel de representatie binnen onze gemeenschap te vergroten, diverse, multi-getalenteerde studenten en medewerkers aan te trekken en te behouden.

De UT blijft specifieke wervingsprogramma’s ontwikkelen die zich richten op het aantrekken, behouden en door laten groeien van vrouwelijke academici, totdat vrouwen aan onze universiteit niet langer ondervertegenwoordigd in specifieke wetenschapsdomeinen als technologie, engineering en wiskunde. Tegelijkertijd zetten we ons in om ook alle onderliggende oorzaken aan te pakken die gelijke kansen voor iedereen belemmeren. Dit doen we door impliciete vooroordelen die we kunnen hebben aan te benoemen en weg te nemen, door genderstereotypen actief aan te pakken, door (on)gelijke carrièrekansen kritisch te onderzoeken, en door te blijven focussen op een gezonde balans tussen het werk en het privéleven voor iedereen.

Het aantrekken en behouden van personeel met verschillende achtergronden, met verschillende vaardigheden en perspectieven, is een van onze hoofdaandachtspunten. Dat doen we door bijvoorbeeld samenwerkingen met gespecialiseerde wervingsbureaus aan te gaan en door vacatures op te stellen die eerlijk, duidelijk en inclusief zijn. Ook schaven we onze carrièresite bij en hebben we ons ‘werkgeversverhaal’ (employer value proposition) een update gegeven. Zo willen we een diversere groep mensen aantrekken die zich – als ze bij ons aan de slag gaan –  hopelijk sneller thuis voelt en blijft voelen. Bij alles wat we doen, waken we ervoor dat we ons niet schuldig maken aan diversity washing of oppervlakkige acties uitvoeren die slechts de schijn wekken van diversiteit, gelijkwaardigheid of inclusie.

Werk in uitvoering en kritische factoren voor succes

Natuurlijk is dit alles werk in uitvoering en moeten we blijven werken aan een cultuur waarin respect en begrip voor elkaar centraal staan. We moeten blijven werken aan een sociaal veilige omgeving waarin geen plek is voor discriminatie, ongelijke behandeling of ongepast gedrag. Het geven van training, het vergroten van bewustzijn door het starten van een campagne die potentieel onveilige sociale interacties onder de aandacht brengt, en het bieden van hulpmiddelen voor inclusieve gesprekken en andere vormen van communicatie zijn zeker nuttig en helpend; de kritische factoren voor succes zijn en blijven echter gedeelde verantwoordelijkheid en commitment.

Iedereen heeft er profijt van

Het DE&I Team is er om te ondersteunen, te motiveren en te inspireren, en om samen te werken aan initiatieven waar uiteindelijk iedereen bij de UT iets aan heeft, niet 'alleen' gemarginaliseerde of ondervertegenwoordigde groepen. We hebben immers allemaal baat bij een laagdrempelige en gebruiksvriendelijke website, en bij een benaderbaar ondersteuningssysteem dat duidelijke en realistische verwachtingen geeft van wanneer en hoe een teamleider, vertrouwenspersoon, studieadviseur of ombudsfunctionaris hulp kan bieden.

Live transcriptie is een nuttig technologisch hulpmiddel voor velen van ons, waardoor het gemakkelijker is om te volgen wat er tijdens een evenement gebeurt. Ook hebben we allemaal profijt van ondersteunende, bekwame en ruimdenkende supervisors, docenten, collega's en studenten die perspectieven waarderen en respecteren en persoonlijke en professionele groei aanmoedigen. Het is dan ook niet voor niets dat we juist hieraan – in gezamenlijkheid – hard werken.

Kortom, het integreren van DE&I-principes in ons beleid, onze onderzoeksprojecten, studies, evenementen, interacties en gesprekken is (uiteindelijk) goed voor ons allemaal. We moeten blijven samenwerken en ervoor zorgen dat DE&I niet wordt beschouwd als een uitzondering, een bijzaak of een label dat aan iets wordt toegevoegd, maar in plaats daarvan wordt verweven in het organisatie-DNA van onze universiteit. Dat is onmisbaar voor ons allemaal. 

Deel je ideeën, vragen en ervaringen met ons!

Wil je meer weten over de ambities van de UT om DE&I stap voor stap te integreren in alles wat we doen en erachter komen hoe je kunt helpen onze doelen te bereiken? Neem dan contact op met het DE&I Team van de UT en volg @utwentedei op Instagram en DE&I Team University of Twente op LinkedIn.