Eindrapporten van de SEGs beschikbaar

Eind januari presenteerden de SEGs hun eindrapporten en advies aan het College van Bestuur en we zijn blij te kunnen meedelen dat de adviezen allemaal een follow-up krijgen.

In de afgelopen twee jaar zijn zes Shaping Expert Groups gevormd om initiatieven en collega's te verbinden bij het bereiken van onze Shaping 2030-doelen. De thema's zijn gekozen op basis van de behoefte aan een integrale en bottom-up aanpak en inspanning. In elke SEG werkten collega's en soms studenten samen om kennis, ervaring en best practices te delen om de UT vooruit te helpen in hun Shaping2030 Strategie.

Innovation of Education (IoE)
De SEG IoE was actief in verschillende onderwijsdomeinen en fungeerde als klankbordfunctie op onderwerpen als Lifelong Learning en Challenge Based Learning. Met het einde van de SEG komt ook deze functie te vervallen. Daarom adviseert de SEG om te starten met een UT-breed platform ter ondersteuning van beleidsvorming op het gebied van onderwijs aan de UT; The educational Innovation platform. Het platform wordt geadviseerd om te koppelen aan het UCOW.

(Citizen) Science
De huidige maatschappelijke veranderingen vragen om dynamische en open innovatie met samenwerking tussen universiteiten, andere kennisinstellingen, bedrijven, burgers en de samenleving. De SEG heeft onderzocht hoe de UT haar impact op het gebied van Citizen Science kan optimaliseren. Op basis van de resultaten van een enquête van de SEG, waaruit blijkt dat er een sterke behoefte is aan coördinatie, facilitering en communicatie, adviseert de SEG om een kernteam Citizen Science op de UT op te richten, ondergebracht bij Designlab. Een advies dat inmiddels al is goedgekeurd door het CvB, omdat dit UT en Designlab helpt om hun expertise uit te breiden in het co-vormgeven van maatschappelijke veranderingen en het ontwerpen van de toekomst.

Individuen en teams
De SEG opereerde in lijn met het landelijke programma Erkennen en waarderen en organiseerde verschillende rondetafelgesprekken om een idee te krijgen of iedereen zich erkend en gewaardeerd voelt binnen de UT. Over het algemeen concludeerde de SEG dat dit goed gaat bij de UT, maar denkt wel dat de UT nog veel meer kan bereiken en het werk nog niet gedaan is. Het SEG-advies om te starten met een R&Rteam is goedgekeurd en is al van kracht. In afstemming met de dienst HR en andere stakeholders binnen de UT richt het team zich op:

  • het formuleren van UT-beleid op het gebied van talentontwikkeling
  • Het overdragen van criteria en ideeën in de workflowprocessen van werknemers
  • Ontwikkelen van R&R-beleid voor het ondersteunend personeel

Digitalisering
De SEG heeft voor de UT een visie op digitalisering opgesteld die de universiteit de komende jaren richting geeft. De roadmap laat de doelen per domein zien en de benodigde activiteiten om die doelen te bereiken. Met het einde van de SEG zal de IT-strategy board worden opgericht om de strategische taken van de SEG over te nemen.

Inclusion
Inclusie is iets wat we samen doen. In die geest organiseerde de SEG verschillende rondetafelgesprekken over de onderwerpen: internationalisering, disability, eerste generatie studenten, etniciteit, religie, gelijkheid van vrouwen, seksuele geaardheid, genderidentiteit en genderexpressie. Dit geeft een breed beeld van de huidige staat van inclusie op de UT en wat er eventueel beter kan. In het eindrapport worden alle bevindingen gepresenteerd en per onderwerp concrete suggesties gegeven. In grote lijnen betreft dit thema's als:

  • Individueel bewustzijn en vaardigheden, gedrag
  • Interpersoonlijke communicatie en interactie
  • Vindbaarheid en kwaliteit van ondersteuning
  • Structurele barrières
  • Organisatiecultuur

Het rapport is overhandigd aan het DE&I-kantoor en zij zullen de acties opvolgen.

Duurzaamheid
Klimaatverandering is een van de meest urgente uitdagingen van de 21e eeuw. Het is een onderwerp waar veel studenten en medewerkers zich zorgen over maken. Bij gebrek aan een breed initiatief en betrokkenheid hebben medewerkers en studenten zichzelf op verschillende manieren georganiseerd om bij te dragen aan klimaatverandering. Om de impact van de UT op dit onderwerp te maximaliseren, richtte de SEG zich eerst op het samenbrengen van alle verschillende initiatieven om een gevoel van overzicht te krijgen. Deze inventarisatie is de basis geweest voor het advies van de SEG om van klimaat een ingebedde prioriteit te maken in de vorm van een UT-klimaatinitiatief vormt. Met dit UT Climate Initiative is er een coördinerend leadteam aanwezig die de beschikking heeft over de randvoorden (financiering en een adviesraad) om het thema veilig te stellen als een langetermijn prioriteit voor de UT.

Het CvB bedankt iedereen die op enigerlei wijze heeft bijgedragen aan de SEGs. Of het nu als lid was of als deelnemer aan onderzoek, ronde tafels, klankborden etc. Ga voor meer gedetailleerde informatie en elk eindrapport naar de topicpagina Shaping2030.