Zie Over het PLD Centre

Accreditaties van onze deeltijdopleidingen

Alle opleidingen van Professional Learning & Development zijn verbonden aan een leerstoel binnen onze universiteit. Op deze manier borgen we de actualiteit en de kwaliteit van kennis. Het valoriseren van deze kennis in de vorm van opleidingsprogramma’s voor de professionele markt zien we als een belangrijke functie van de universiteit. We investeren veel in kwaliteitszorg van onze opleidingen. De masterprogramma’s zijn voorzien van relevante accreditaties op academisch niveau bij EAPAA en/of NVAO.

Master Public Management is EAPAA-geaccrediteerd en leidt u op naar de academische titel Master of Public Management (MPM). De European Association for Public Administration Accreditation (EAPAA) is een organisatie die kwaliteit van het bestuurskundig onderwijs aan universiteiten in heel Europa toetst. De EAPAA heeft meer dan 50 programma’s binnen Europa geaccrediteerd, waaronder de meeste toonaangevende instituten in het veld.

Master Risico Management is NVAO-geaccrediteerd en leidt u op naar de academische titel Master of Science (MSc).

CEDEO erkend

Professional Learning & Development is 'CEDEO-erkend'. Dit betekent dat wij als aanbieder van bedrijfsopleidingen onze kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid kunnen waarborgen. Deze erkenning is ons toegedragen na een uitgebreid klanttevredenheidsonderzoek. Uit dat onderzoek is gebleken dat meer dan 80% van onze klanten 'tevreden' tot 'zeer tevreden' is over de kwaliteit van onze opleidingen en onze performance als opleidingsinstituut.


Opleiding Examen Regelement

Opleiding Examen Regelement van de universiteit is van toepassing op de master programma’s van Professional Learning & Development. Dit betekent dat er een examencommissie is ingesteld en dat het afnemen en beoordeling van toetsing conform de gestelde richtlijnen wordt uitgevoerd. De rechten en plichten van onze instelling en van de deelnemers/studenten zijn hier beschreven en men kan zich beroepen op dit regelement.

Kwaliteit

Kwaliteit van onderwijs en toepasbaarheid van kennis in de dagelijkse praktijk is van groot belang. Vanuit diverse invalshoeken borgen we de academische kwaliteit, actualiteit en toepasbaarheid van ons opleidingsaanbod.

 • Accreditatie
 • Raad van advies
 • Evaluatie
 • Examenreglement

Alle opleidingen staan onder toezicht van de opleidingsdirecteur die verbonden is aan onze universiteit. Aanvullend heeft elke opleiding een eigen inhouds-deskundige, een hoogleraar die de rol van programmaleider/kerndocent vervult. Masteropleidingen zijn er in Nederland in vele vormen en niveaus. Iets om alert op te zijn bij je studiekeuze omdat het niet altijd duidelijk is of het om een geregistreerde opleiding gaat en of het een hbo- of wo- master opleiding betreft. Uiteraard valt de toetsing in de opleiding onder het examenreglement van de universiteit.

We hebben de ambitie om onze programma’s ook te toetsen in de praktijk; een optimale aansluiting op de actualiteit en toepasbaarheid in de praktijk is voor ons van essentiële waarde. We borgen dit door continu de opleidingen te laten evalueren door deelnemers, docenten en gastdocenten en door alle programma’s jaarlijks voor te leggen aan de raden van advies en relevante praktijkforums/platformen. De raden van advies worden gevormd door een vertegenwoordiging van het beroepenveld van de betreffende opleiding.

Schoolleidersregister PO

De Master Public Management is opgenomen in het Schoolleidersregister PO. 

Onderstaande vijf basiscompententies zijn van belang voor effectief leiderschap als schoolleider.

1. VISIEGESTUURD WERKEN

De schoolleider:

 • geeft leiding aan het ontwikkelen en concretiseren van een gezamenlijke visie op onderwijs;
 • draagt deze visie uit om de onderwijsprocessen en leerresultaten te optimaliseren.

2. IN RELATIE STAAN TOT DE OMGEVING

De schoolleider:

 • anticipeert op ontwikkelingen in de omgeving (bestuur, wet- en regelgeving, ouders, maatschappelijke omgeving en andere relevante organisaties);
 • beïnvloedt deze doelbewust vanuit ondernemerschap, om de onderlinge relaties, onderwijsprocessen en leerresultaten te optimaliseren.

3. ORGANISATIEKENMERKEN VORMGEVEN VANUIT EEN ONDERWIJSKUNDIGE GERICHTHEID

De schoolleider geeft als volgt vorm aan de organisatiekenmerken (structuur, cultuur, onderwijsorganisatie, personeel en faciliteiten):

 • in dialoog met medewerkers;
 • vanuit kennis van hun onderlinge samenhang;
 • met het oog op het optimaliseren van de leerlingenresultaten in een brede context.

4. STRATEGIEËN HANTEREN VOOR SAMENWERKING, LEREN EN ONDERZOEKEN OP ALLE NIVEAUS

Om de school- en onderwijsontwikkeling te bevorderen, hanteert de schoolleider leiderschapsstrategieën die gericht zijn op:

 • het bevorderen van samenwerking;
 • leren van leraren;
 • onderzoek op alle niveaus binnen de organisatie.

Vormen van leiderschap die samenwerking, leren en onderzoek bevorderen zijn: transformatief, moreel, inspirerend, onderzoeksmatig en gedeeld leiderschap.

5. HOGERE-ORDE-DENKEN

De schoolleider:

 • analyseert zaken diepgaand, op basis van adequate informatieverzameling en vanuit alternatieve denkmodellen;
 • brengt ze in verband met alle factoren in de bredere organisatie die een rol spelen bij het leren van leerlingen.