Op donderdag 9 december vindt er een online informatiebijeenkomst plaats voor de parttime Master Risicomanagement. Hier kunt u inhoudelijke vragen stellen aan de programmamanager van de opleiding. Ook kunt u vragen stellen aan huidige deelnemers en alumni van de Master Risicomanagement. 

Praktische informatie

Datum: donderdag 9 december 2021

Tijdstip: 10.30 uur tot 12.00 uur

Locatie: Online. De zoomlink krijgt u enkele dagen van te voren.

Programma

Heeft u vragen over het programma van de informatiebijeenkomst? U kunt contact opnemen met studieadviseur Marjolein van der Leer.


10:30 - 12:00

Toelichting op inhoud en organisatie Master Risicomanagement. U wordt ook in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen over de opleiding.

Prof. dr. Mariëlle Stoelinga, programmaleider.

Drs. Dick Wijnveen, programmamanager 

Carla Knippers, programmacoördinator

12:00 - 12:30

Pauze


12:30 - 13:30 

Mini-college: t.b.a. 

-

Inhoud mini-college

Wellicht zeggen we over vijf jaar dat terugblikkend 2015 een kantelpunt was in de bestuurlijke organisatie van Nederland. In dat jaar werden de jeugdzorg en grote delen van wat daarvoor onder de AWBZ (bijzondere ziektekosten) viel gedecentraliseerd naar de individuele gemeenten. Nu, in 2021, moeten we constateren dat die decentralisatie hooguit gedeeltelijk is geslaagd. Er is sprake van succes in de aanpak vanwege de meestal laagdrempeliger toegang tot zorg. Maar er is ook sprake van falen, onder andere door de ongeclausuleerde risico-overdracht van Rijk naar gemeenten en door de regelmatige interventies vanuit de Tweede Kamer vanuit een strikte interpretatie van het gelijkheidsbeginsel. Ook gemeenten gaan niet vrijuit omdat het regelmatig voorkomt waar regionale samenwerking nodig is die niet of onvoldoende tot stand komt vanwege verschillen van inzicht in de gewenste aanpak. Ook op andere terreinen is een spanning zichtbaar tussen enerzijds landelijk gewenst beleid en de grenzen aan lokale autonomie om daar invulling aan te geven. Denk aan het dossier wonen met regionale woondeals en de regionale energiestrategie. Minister Plassterk probeerde een doorbraak te forceren door gemeenten op te schalen naar ten minste 100.000+ gemeenten. Dat idee heeft het niet gehaald. Tegelijkertijd staat de democratische legitimatie van regionale samenwerking in de huidige vorm ook ter discussie.

In deze bijdrage gaan we verkennen hoe de inhoudelijke takenpakketten van Rijk en decentraal bestuur zich tot elkaar verhouden en wat dat, mede vanuit het perspectief van ex ante risico-analyses en gemeentelijke risicobereidheid impliceert voor verdere decentralisatie en herallocatie van overheidstaken. Wilt u zich alleen aanmelden voor het mini-college? Mail uw verzoek naar professional-learning@utwente.nl.

Aanmelden

Geïnteresseerd? Meld u aan via onderstaand aanmeldingsformulier. Heeft u vragen of wilt u contact over de aanmelding voor deze informatiebijeenkomst? U kunt ons bellen op 053-489 1275 of mailen naar professional-learning@utwente.nl.