ALV 2019

UT-Kring

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van  6 november 2018

Aanwezig:  5 leden en het  UTK bestuur.
Afmeldingen: Michiel van Buchem, Paul Benneworth.

Opening:
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Verslag van de ALV 2018:
Het verslag wordt inhoudelijk en tekstueel goedgekeurd.

Mededelingen:
De  UT Kring groeit en bloeit. De UT  heeft  een andere cateraar. Sodexo is nu Appèl.

Jaarverslag:
De vraag wordt gesteld: hoeveel personeelsleden heeft de UT? Als UT-Kring hebben we hier geen inzicht in. Bij de introductie van nieuwe personeelsleden besteedt HR  aandacht aan het bestaan van de UT-Kring.

Ellen geeft een toelichting op de activiteiten zoals genoemd in het jaarverslag. Activiteiten worden aangekondigd op de website en facebook. Ook staan hier de foto’s die gemaakt zijn tijdens de verschillende activiteiten.

Financieel verslag:
Het verslag lag  voor de leden ter inzage.  Tijdens de vergadering geeft Anita een toelichting.
Het jaar is met een positief bedrag afgesloten.

Kascommissie:
De kascommissie (Paul Benneworth en Cees van Vilteren) heeft vastgesteld dat de boeken in orde zijn en vraagt de vergadering de penningmeester te dechargeren.  
Activiteiten kunnen alleen nog per pin of per internetkassa worden betaald dit alles om geen contact geld in Boerderij Bosch te hebben.

Nieuwe kascommissie:
Cees van Vilsteren
Jan Freerk Popma
Marjo Bos (reserve)

Begroting:
Anita geeft een toelichting op de begroting.
De begroting wordt goedgekeurd.

Aftreding:
Michiel van Buchem treedt af. Eddy ter Heijne neemt namens GEWIS plaats in het bestuur UTK. Ellen Diepeveen en Hannie Rensink worden beiden herbenoemd.

Rondvraag:
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.