Criteria & aanmelden

Wil jij een wending geven aan je loopbaan? 
De Marina van Dammebeurs kan je helpen!

Met de Marina van Dammebeurs willen mevrouw Van Damme, Universiteitsfonds Delft, Universiteitsfonds Eindhoven, Universiteitsfonds Wageningen en Universiteitsfonds Twente getalenteerde vrouwelijke alumni ondersteunen die aan één van de vier technische universiteiten in Nederland (TU Delft, TU Eindhoven, Wageningen Research Universiteit en Universiteit Twente) afgestudeerd master en/of gepromoveerd zijn en die een duwtje in de rug kunnen gebruiken bij een volgende stap of wending in hun loopbaan. De beurs bestaat uit een bedrag van € 9.000 en is bedoeld voor bijvoorbeeld verbreding van kennis of een internationale oriëntatie in de vorm van een studie, stage of project. De beurs is nadrukkelijk niet bedoeld voor het (mede) financieren van een promotietraject. Ook aanvragen die gericht zijn op het volgen van een opleiding aan de universiteit waar ook de masteropleiding gevolgd is of een promotie is afgerond, worden niet gehonoreerd.

Wil jij weten hoe het ontvangen van de Marina van Dammebeurs je leven kan veranderen? Lees dan hier het verhaal van 4 oud-winnaressen!

Kandidaten

De kandidaatstelling bij het Universiteitsfonds Twente staat open voor alumna van de Universiteit Twente. Bij de kandidaatstelling dient een plan te worden gevoegd waaruit blijkt welke ontwikkelingen de kandidate sinds haar afstuderen heeft doorgemaakt, inclusief curriculum vitae, wat haar droom en motivatie is, welke stappen ze daarvoor denkt te kunnen gaan zetten en hoe ze de beurs daarvoor denkt aan te wenden.

Dit plan moet door de kandidate zelf worden opgesteld. In het plan moet de relatie gelegd worden met de hieronder beschreven beoordelingscriteria. Het is een pré als de winnares een voorbeeldfunctie vervult. 

criteria

De jury hanteert de volgende beoordelingscriteria:
1. Kandidaten dienen een masterdiploma of een Phd te hebben behaald bij de Universiteit Twente;
2. De voorkeur gaat uit naar vrouwen van wie de ouders geen academische opleiding gevolgd hebben;
3. De aanvraag heeft betekenis voor de persoonlijke ontwikkeling van de kandidate (het moet gaan om een grensverleggende en/of discipline-overschrijdende stap of wending in de loopbaan, of om een sterk internationale oriëntatie die gerealiseerd wordt door samen te werken met een of meer prominente buitenlandse instellingen);
4. De voorkeur gaat uit naar vrouwen die reeds een loopbaan hebben opgebouwd, maar ook vrouwen aan het begin van hun carrière kunnen een beroep doen op de beurs wanneer hun aanvraag in sterke mate aan het derde criterium voldoet;
5. De aanvraag is uitvoerbaar;
6. De aanvraag wordt gerealiseerd bij een erkend onderwijs- of onderzoeksinstituut of bedrijf, in binnen- of buitenland;
7. Uit de aanvraag moet duidelijk blijken waarom de beurs essentieel is voor realisatie van de loopbaan-wending;
8. Uit de aanvraag moet blijken op welke wijze de kandidate voortbouwt op haar eerder genoten opleiding.
9. De aanvraag moet in het Nederlands of Engels worden ingediend.

Het is toegestaan, en het kan de kandidaatstelling zelfs ondersteunen, dat een aanvraag ook aanvullende financiering krijgt uit andere fondsen. Het is daarom gewenst en raadzaam aanvullende aanvragen expliciet te benoemen in de aanvraag.

Checklist aanvraag: bij de kandidaatstelling moet een plan van aanpak  worden toegevoegd met daarin opgenomen:
- Een korte beschrijving van de carrière tot nu toe, inclusief CV;
- Een korte beschrijving van de beoogde stap of wending in de loopbaan (zie criterium 3) en het belang hiervan voor de persoonlijke ontwikkeling van de kandidaat;
- Een korte toelichting hoe de beurs wordt ingezet om de beoogde stap of wending te bewerkstelligen, ondersteund door een aanbevelingsbrief / toelatingsbrief van een hoogleraar of instituut waar de opleiding genoten gaat worden;
- Een omschrijving van eventuele aanvragen bij andere fondsen voor dit plan;
- Een begroting en een tijdpad.

NB: het plan van aanpak in totaliteit is beperkt in omvang (max. drie A4 exclusief CV en bijlagen).

Selectie

De plannen worden beoordeeld door een jury bestaande uit een oud-winnares van deze beurs, een extern lid, een vrouwelijke onderzoeker van de Universiteit Twente en een bestuurslid van het Universiteitsfonds Twente.

verantwoording

Na het toekennen van de beurs door de jury kan de winnares starten met het uitvoeren van haar plan. Het toegekende bedrag kan, eventueel in delen, gedeclareerd worden door (verzamel-)bonnen in te dienen die de uitgaven verantwoorden. De kandidate kan met het Universiteitsfonds in overleg treden over het uitkeren van een voorschot, wanneer daar noodzaak toe is.

Het eindresultaat moet door middel van een diploma, certificaat of getuigschrift vastgesteld worden. De kandidate heeft 4 jaar de kans om haar plan te verwezenlijken. Uitzonderlijke situaties worden door het Universiteitsfonds in overleg met mevrouw Van Damme dan wel een vertegenwoordiger van het Van Damme Netwerk (netwerk van oud-winnaressen) beoordeeld. Het Universiteitsfonds volgt de winnares in de voortgang van haar plan.

Aanmelden en procedure

Vanaf 15 juni 2024 is de kandidaatstelling voor de Marina van Dammebeurs geopend. De deadline voor de vooraanmelding is 15 augustus 2024. De plannen kunnen tot uiterlijk 4 september 2024 worden gestuurd naar: 
Stichting Universiteitsfonds Twente t.a.v. Karen Wannyn – kamer 109, Postbus 217 7500 AE Enschede, of via mail: universiteitsfonds@utwente.nl