Reorganisaties

De rechtspositionele consequenties voor UT-medewerkers bij reorganisaties is een vast onderwerp in het Lokaal Overleg zoals de reorganisaties van FEZ en S&B in 2018. Sinds enige tijd is er een Doorlopend Sociaal Plan van toepassing, zodat niet bij elke reorganisatie een apart Sociaal Plan opgesteld hoeft te worden. Daarbij gaat er steeds meer aandacht uit naar het voorkomen van reorganisaties. Een belangrijke ontwikkeling hierbij is de vaststelling van de Regeling Organisatiewijzigingen (12 maart 2018) waarbij er ruimte is ontstaan om het nut en de noodzaak in een vroeg stadium van een eventuele organisatiewijzigingen te bespreken. Daarnaast de ontwikkeling van Strategisch PersoneelsPlanning (SPP), waarin onderzocht wordt wat de toekomstige taken zijn en hoe de toekomstige formatie eruit moet komen te zien.