Archief

Arbeidsvoorwaardengelden en financiële situatie UT (25-01-2010)

Maandag, 25 januari 2010.

Het OPUT is het gezamenlijk overlegorgaan van de vakbonden (Lokaal Overleg) op de Universiteit Twente. Het Lokaal Overleg bespreekt met het College de onderwerpen uit de CAO, die binnen de universiteit moeten worden geregeld.

Jaarlijks overlegt het OPUT met het College over de besteding van de decentrale arbeidsvoorwaarden gelden, die het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen aan de UT beschikbaar stelt. Met de decentrale arbeidsvoorwaardengelden worden boven op de CAO de volgende secundaire arbeidsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk voor alle UT medewerkers gefinancierd:

  • Seniorenregelingen om ouderen langer vitaal in dienst te houden.
  • Het project Gezond en Sterk op het Werk, waarmee sport, welzijn en gezondheidsvoorzieningen worden aangeboden.
  • De keuzebonus , die medewerkers voor belastingvrije doelen kunnen inzetten in het arbeidskeuzemodel
  • Tegemoetkoming internetvergoeding .
  • Scholing m.b.t.loopbaan en werkdruk.

Het College is van mening, dat, gezien de financiƫle situatie van de UT, er zonder onderbouwing op de secundaire arbeidsvoorwaarden kan worden bezuinigd en stelt voor om het beschikbare bedrag van 2,2 miljoen euro op termijn terug te brengen naar 1,5 miljoen.

Wij zijn van mening dat de gelden bestemd zijn voor de medewerkers op de UT en dus ook ten goede moeten komen aan de medewerkers. In tijden van economische recessie en teruglopende gelden, ook voor de UT, is het voor het College heel verleidelijk om op deze kosten te bezuinigen. Daar gaan wij dus niet zonder meer mee akkoord.

Het OPUT is weliswaar bereid om in het kader van de werkgelegenheid mee te denken over besteding van deze gelden, maar vindt ook dat deze gelden niet het sluitstuk van de begroting moeten zijn. Rekening houdend met het verhogen van de pensioenleeftijd, is ook in minder florissante tijden goed personeelsbeleid vereist. Hiervan maken de secundaire arbeidsvoorwaarden gewoon deel uit.

Het OPUT hecht aan goede secundaire arbeidsvoorwaardenregelingen, die evenredig over de verschillende medewerkers groepen en op een rechtvaardige manier worden verdeeld. We hebben nu zelf voorstellen ontwikkeld en deze vandaag naar het College van Bestuur verzonden. Op donderdag 28 januari 2010 is er vervolgens overleg met het College van Bestuur. Bij dit overleg zijn ook de adviseurs van de bonden aanwezig.