Individuele aanvraag activismebeurzen

Wanneer kom ik voor activismebeurzen in aanmerking?

Je hebt een bestuursfunctie gedaan (of doet dit nog) bij een erkende organisatie (zie FOBOS, Bijlage B) aan welke activismebeurzen zijn toegekend.

Tijdens de bestuursperiode stond je als voltijds bachelor- of masterstudent ingeschreven en hebt collegegeld betaald aan de UT. Pre-master studenten komen niet voor beurzen in aanmerking.

Je hebt het bindend studieadvies gehaald voor de opleiding waarvoor je stond ingeschreven ten tijde van je bestuurswerk. Bij een uitgesteld BSA, wordt je aanvraag aangehouden tot er een definitief BSA is.

De bestuursperiode viel binnen de C+1 periode. Dat is van de:
Bachelor: de eerste 4 jaar gerekend vanaf het eerste moment van inschrijving voor een bacheloropleiding in het hoger onderwijs;
Master: de eerste 2 jaar van een 1-jarige master, gerekend vanaf het eerste moment van inschrijving voor een masteropleiding in het hoger onderwijs. Bij een langere master wordt deze periode verlengd met de periode dat de opleiding langer duurt.
Voor raadslidmaatschap van de Universiteitsraad is de C+1 periode niet van toepassing.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wanneer kan een individuele student een aanvraag activismebeurzen indienen?

Zodra de groepsaanvraag is ingestuurd, krijgt iedereen die daarop staat vermeld automatisch een email (UT mailbox). Je wordt gevraagd de aanvraag aan te vullen met jouw gegevens (IBAN) en goed te keuren. Zodra je dat hebt gedaan, heb je jouw individuele aanvraag activismebeurzen ingediend.
Als iedereen dat heeft gedaan, wordt de groepsaanvraag in behandeling genomen.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wat gebeurt er met de aanvraag als die door iedereen in ingevuld/goedgekeurd?

De griffie CPO controleert of iedereen aan de voorwaarden van de regeling voldoet.
Als dat zo is, krijgt iedereen per mail de beschikking toegestuurd, waarin staat welke bedrag je krijgt en wanneer je dat op je rekening kunt verwachten.
Als dat niet zo is, neemt de griffie contact op met de degene die de aanvraag heeft ingediend. Eventueel kan de aanvraag dan nog worden aangepast.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Ik heb geen UT-account meer en kan de aanvraag niet invullen/goedkeuren. Wat nu?

Neem contact op met de griffie CPO.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wat is de status van mijn aanvraag?

Als de aanvraag is ingediend kun je die in het aanvraagsysteem terugvinden onder 'mijn aanvragen' met de status 'concept'. Zodra alle studenten de aanvraag hebben goedgekeurd, verandert status naar 'in behandeling'. Als de aanvraag is afgehandeld, verandert de status naar 'beschikking'.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wat is het bedrag van een activismebeurs?

Het beursbedrag is een gift gelijk aan 1/12e van het collegegeld dat je bent verschuldigd op 1 september voorafgaande aan het kalenderjaar waarover je de activismebeurs krijgt. 
Vanaf kalenderjaar 2020 verandert het beleid:
Fulltime activisme: een beurs is gelijk aan 1/12e van het collegegeld dat je bent verschuldigd op 1 september voorafgaande aan het kalenderjaar waarover je de activismebeurs krijgt.
Parttime activisme: € 170 per beurs.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Kom ik als pre-masterstudent in aanmerking voor activismebeurzen?

Nee.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Ik heb al een graad behaald en betaal daarom aan de UT het instellingscollegegeld. Kom ik voor FOBOS in aanmerking? 

Nee.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Ik kom alleen tijdens de C+1 periode in aanmerking voor beurzen. Wat is C+1?

De C+1 periode is de cursusduur plus een uitloopjaar per studiefase. Dus voor de:
Bachelor: de eerste 4 jaar van de bachelor, gerekend vanaf het eerste moment van inschrijving voor een bacheloropleiding in het hoger onderwijs;
Master: de eerste 2 jaar van een 1-jarige master, gerekend vanaf het eerste moment van inschrijving voor een masteropleiding in het hoger onderwijs. Bij een langere master wordt deze periode verlengd met de periode dat de opleiding langer duurt.

Als je binnen de C+1 periode afstudeert, eindigt op dat moment de periode waarover activismebeurzen kunt krijgen.
Voor raadslidmaatschap van de Universiteitsraad is de C+1 periode niet van toepassing.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Ik heb, voor mijn huidige opleiding, al bij een andere opleiding in het hoger onderwijs ingeschreven gestaan. Wat betekent dat voor mij?

De C+1 periode gaat in op het eerste moment van inschrijving in het hoger onderwijs. Dus gaat C+1 in op het eerste moment dat je bij die andere instelling stond ingeschreven. De te erkennen periode aan de UT is daardoor dus korter. Voor raadslidmaatschap van de Universiteitsraad is de C+1 periode niet van toepassing.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Ik heb ook te maken met persoonlijke omstandigheden tijdens de bestuursperiode. Wat betekent dit voor mij?

Als je voor een kalenderjaar activismebeurzen hebt gekregen en daarna over (een deel van) die periode een aanvraag doet voor tegemoetkoming overmacht, wordt rekening gehouden met de toegekende activismebeurzen. Dus als je bijvoorbeeld ziek was of te maken had met bijzondere familieomstandigheden kun je daarvoor tegemoetkoming overmacht krijgen. De CPO, die daarover een beslissing neemt, zal bij het bepalen van de ondersteuning het aantal toegekende activismebeurzen in mindering brengen op de berekende tegemoetkoming overmacht.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Is er een maximum aantal beurzen per jaar vastgesteld?

Ja, je kunt nooit meer van 12 beurzen tegemoetkoming overmacht per jaar krijgen. De beurzen voor activisme, topsport en/of topcultuur worden daarvoor bij elkaar geteld.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Is er een maximum aantal beurzen vastgesteld voor mijn hele studieperiode aan de UT?

Ja, je kunt nooit meer dan 24 beurzen (tot een maximaal bedrag van € 8.000) krijgen voor activisme, topsport en/of topcultuur tezamen.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Moet ik belasting betalen over toegekende activismebeurzen?

Nee, een activismebeurs is een vergoeding uit het profileringsfonds (WHW. 7.51) waarover geen belasting hoeft te worden betaald (zie Wet Inkomstenbelasting art. 3.104).

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Ik ben een internationale student van buiten de EER. Wat betekent dit voor de studievoortgangsmonitoring in het kader van het Modern Migratiebeleid (MoMi)?

Raadpleeg de MoMi regels. Hier staat aangegeven of de MoMi norm kan worden aangepast op grond van jouw bestuursactiviteiten.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag