Zie Platform Studiebegeleiding

Platform Studiebegeleiding - groot

Doel

Uitwisseling van informatie, kennis en ervaringen. Vanuit het platform worden professionaliseringsactiviteiten geïnitieerd en georganiseerd en wanneer nodig nieuw instrumentarium t.b.v. de begeleiding ontwikkeld. Diverse platformleden hebben zitting in UT-brede werkgroepen en gremia om vanuit de visie en functie van ‘studentbegeleiders’ belangrijke input te leveren t.b.v. de organisatie en beleid van de UT. Het platform als eenheid, signaleert knelpunten in de onderwijsorganisatie en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit richting relevante overlegorganen en het CvB.

Werkwijze

Bijeenkomst 4 maal per academisch jaar. Voorbespreking agenda tijdens bijeenkomsten Platform Studiebegeleiding - klein. Er zijn ook verschillende thema bijeenkomsten.

Leden

  • Studieadviseurs
  • Studentendecanen
  • Studentenpsychologen
  • Coördinator diversiteit

Overige betrokkenen: