Regeling 3e poging

Een student die voor een vak nog geen voldoende heeft en voor de derde keer een tentamenpoging wil doen dient volgens de Onderwijs- en Examenregeling daarvoor toestemming te verkrijgen van de examencommissie.

Dit moet gebeuren door het indienen van een aanvraag, ondertekend door de studieadviseur en de docent van het vak, vergezeld van een motivatiebrief met daarin reflectie en een plan van aanpak, en een studieplan. Daarbij gelden met ingang van het academisch jaar 2012-2013 de volgende regels:

 • Als het cijfer van de meest recente tentamenpoging bekend is voor aanvang van het kwartiel waarin de derde poging gedaan zal worden, moet een volledige aanvraag voor een derde tentamenkans voor aanvang van het kwartiel worden ingeleverd.
 • Als het cijfer van de meest recente tentamenpoging nog niet bekend is voor aanvang van het eerste kwartiel waarin de derde poging gedaan zal worden, moet de aanvraag binnen twee weken na bekendmaking van de onvoldoende worden ingeleverd.

Het is belangrijk dat de student actie onderneemt zo gauw als duidelijk is dat er een derde tentamenpoging nodig zal zijn. Hij/zij neemt dan direct contact op met de docent en de studieadviseur en dient binnen de bovengenoemde termijn een verzoek tot inschrijving in bij de examencommissie. Pas na het verkrijgen van goedkeuring van de examencommissie wordt de student door het tentamenbureau voor het betreffende vak ingeschreven.

Werkwijze / procedure

Tijdspad

Actie

Essentieel voor aanvang van het kwartiel actie te ondernemen*

 • Reflecteer wat er wel/niet goed is gegaan bij de vorige twee pogingen. Ga daarbij in detail in op de inhoud van het betreffende vak, en analyseer met welke onderdelen je moeite hebt.
 • Bedenk een plan van aanpak m.b.t. hoe je het vak dit keer gaat voorbereiden om tot een voldoende te komen, rekening houdend met de uitkomsten van je reflectie. Maak als onderdeel van het plan van aanpak ook een gedetailleerde planning, waarbij je per dag of week aangeeft aan welke onderdelen van het vak je gaat werken, en hoeveel tijd je daaraan van plan bent te besteden.
 • Vul het formulier “derde poging” in. Voeg aan dit formulier je brief toe waaruit je motivatie duidelijk wordt, waaruit blijkt dat je hebt gereflecteerd en op basis daarvan een plan van aanpak hebt opgesteld. Voeg ook het plan van aanpak toe. Daarnaast dien je aan te geven welke vakken je gaat volgen in het kwartiel waarin de derde tentamenpoging zal plaatsvinden. In verband met de haalbaarheid van de derde poging is het van belang om niet meer dan de standaard studielast (15 EC) in te plannen voor dit kwartiel.
 • Maak vervolgens een afspraak met docent en studieadviseur. Het is belangrijk om vanaf de start van de onderwijsperiode een juiste studie-aanpak te hanteren. Daarom is het advies om zo snel mogelijk contact met hen op te nemen om je motivatiebrief te bespreken.
 • Laat het formulier “derde poging” ondertekenen door zowel de docent als de studieadviseur nadat je eventuele feedback hebt verwerkt.
 • Voor aanvang van het kwartiel waarin het vak gegeven wordt / binnen twee weken na bekendmaking van de onvoldoende (indien de derde poging een herkansing is in het opvolgende kwartiel)
 • Stuur het ondertekende formulier + motivatiebrief (inclusief plan van aanpak en tijdsplanning) naar de griffie van de examencommissie. Zowel studieadviseur als docent kan een advies uitbrengen aan de examencommissie.
 • z.s.m.
 • De examencommissie handelt je verzoek af en informeert jou en BOZ over de uitslag. BOZ informeert vervolgens studieadviseur en docent. Bij goedkeuring word je door het tentamenbureau voor het betreffende vak ingeschreven.

*Betreft het een vak dat je herkanst dat in het voorgaande kwartiel is onderwezen, dan onderneem je actie zodra de uitslag van je tentamen bekend is. Als aanvulling op de hierboven genoemde acties, vragen we je het gemaakte tentamen in te zien en te analyseren waarin je te kort bent geschoten. Verwerk dit in je plan van aanpak.

**Betreft het een herkansing in de extra herkansingperiode tussen kwartiel 4 en kwartiel 1, waarbij je tweede poging in kwartiel 4 heeft plaatsgevonden, dan onderneem je actie zodra je vermoedt een onvoldoende te hebben, ook al is de uitslag van het tentamen nog niet bekend. In dat geval kun je je formulier zonder handtekeningen inleveren bij de examencommissie indien docent of studieadviseur niet direct beschikbaar is.

Belangrijk!

 • Je bent zelf verantwoordelijk voor dit proces. Ook als late uitslag, agenda’s, data examenvergadering en dergelijke voor een moeilijk tijdspad zorgen.
 • Je moet zelf aannemelijk kunnen maken dat je je hebt ingespannen voor het vak, wil je in aanmerking komen voor begeleiding.
 • Verandering van vakcode, naamswijziging et cetera is niet relevant. Het gaat om de identiteit van het vak.
 • Het is raadzaam om zorgvuldig om te gaan met de 2 pogingen die je hebt.
 • Voor een volgende tentamenpoging (4, 5 etc.) neem je altijd contact op met de studieadviseur. Hierbij gelden dezelfde eisen als bij een derde tentamenpoging. Zorg daarbij voor een specifieke reflectie op de gang van zaken bij de derde kans. Verder dien je bij deze verzoeken een gedetailleerd overzicht van de studievoortgang mee te sturen zodat de examencommissie het verzoek in context kan plaatsen. Let op:
 • vierde en latere herkansingen kunnen alleen in het kwartiel gedaan worden waarin het vak gegeven wordt. Dan geldt wederom de eerste regel: voor aanvang van het kwartiel moet de aanvraag ingeleverd worden.
 • Je vraagt een derde poging aan per vak (niet meerdere vakken in een verzoek).
 • De examencommissie kan in haar overweging meenemen dat je voor meerdere vakken een verzoek doet / hebt gedaan.
 • Deze regeling gaat over schriftelijke (en eventuele mondelinge) tentamens. Voor projecten, practica geldt andere regelgeving.
 • Inschrijven voor tentamens in Osiris is verplicht. Sta je ingeschreven en je wilt je alsnog weer uitschrijven dan kun je dat zelf regelen via Osiris t/m de dag voor het tentamen (d.w.z. tot 24:00 uur van de dag voorafgaand aan de dag van het tentamen). Schrijf je je niet uit, dan telt de inschrijving als een poging. Zonder inschrijving is het niet toegestaan het tentamen te maken.