Graduate procedure

Procedure afstuderen (dutch)

Door de opleiding kan tot uitreiking van het masterdiploma worden overgegaan indien de student aan de volgende voorwaarden heeft voldaan:

1.De student neemt ruim voor het afstuderen contact op met de afstudeerdocent voor het vaststellen van de examencommissie, -datum en -zaal (indien gebruikelijk via de vakgroepsecretaresse), zie hiervoor ook de Afstudeerhandleiding WB en/of de betreffende afstudeerregelingen binnen de vakgroep;

2.De student zorgt er zelf voor dat vier weken (20 werkdagen) voor zijn M-examen het aanvraagformulier M-uitreiking en het door de afstudeerdocent getekende colloquiumformulier bij BOZ zijn ingeleverd;

3.BOZ stuurt daarop een e-mail met de studiegegevens van nog niet afgesloten studiefase(n) naar de student en c.c. naar de afstudeerdocent met verzoek binnen een week deze gegevens te controleren en zonodig op te schonen (vakken ruilen, af- en/of opvoeren). Dit laatste dient de student, d.m.v. het 'M-vakkenpakket wijzigingsformulier' en mede ondertekend door de afstudeerdocent, bij BOZ in te leveren;

4.Direct na deze periode controleert BOZ alle studiegegevens en de eventueel ingeleverde wijzigingsvoorstellen;

5.Van alle vakken, met uitzondering van het M-examen, moeten de cijfers drie weken vóór het M-examen bij BOZ ingeleverd zijn;

6.Als daarna aan alle slaagvoorwaarden zijn voldaan meldt BOZ de student bij CSA aan (dat moet twee weken voor het examen schriftelijk door BOZ zijn gedaan);

7.De student zorgt er voor dat hij ten tijde van de laatste verrichting ingeschreven staat aan de opleiding van deze universiteit

8.CSA controleert of de student aan alle wettelijke (inschrijf)-verplichtingen heeft voldaan;

9.BOZ gaat één maal per week op de dinsdag vóór de examens van de daarop volgende week naar CSA om tegelijk alle betreffende diploma's te laten stempelen en registreren;

10.De student mailt circa een week voor het examen het M-verslag in PDF-format naar BOZ (BOZ-IO@ctw.utwente.nl);

11.Als aan bovengenoemde regels is voldaan wordt het M-examen afgenomen en bij goed gevolg kan in principe de student aansluitend het diploma, dat door de decaan en de afstudeerdocent is getekend, ondertekenen en in ontvangst nemen. Hierbij wordt tevens een Engelstalig supplement van het diploma uitgereikt.
In uitzondering, zoals door grote aantallen afgestudeerden of vakanties de maanden juli en augustus, kan BOZ in sommige gevallen niet in staat zijn om tijdig het diploma af te kunnen geven voor uitreiking aansluitend aan het colloquium. Het diploma kan dan in ontvangst worden genomen zoals onder punt 13 staat vermeld.

12.De M cijferlijsten (Nederlands en Engels) of mastersupplement (Engels) worden door BOZ zo spoedig mogelijk, nadat het eindcijfer van het M-examen aan BOZ is doorgegeven en verwerkt, nagezonden.

13.Als, bij hoge uitzondering, niet aan punt 5 is voldaan, kan men slechts met toestemming van de opleidingsdirecteur toch het M‑examen afleggen. Indien dit met goed gevolg is afgerond, kan men later het diploma, supplement en bijbehorende cijferlijsten bij BOZ persoonlijk in ontvangst nemen. Het diploma wordt in dat geval vooraf door de decaan en opleidingsdirecteur ondertekend.


Alle hiervoor genoemde formulieren zijn bij BOZ of van internet te halen;

Formulieren voor Master-studenten