Examination Boards

Senior Examination Qualification (SEQ)

Een Seniorkwalificatie Examinering (SKE) traject op de UT

Februari 2017 ging het allereerste SKE traject op de UT van start. 7 dec. 2017 konden aan zeven deelnemers een certificaat worden uitgereikt. 
Een succesvolle pilot die komend jaar een vervolg zal krijgen.

Een van de highlights vormde het symposium op 6 juli 2017. De deelnemers presenteerden de resultaten van hun verdiepingsopdracht. Veel interessante thema's kwamen aan bod. Zie het programma en de presentaties

Voor meer informatie over het SKE-traject, zie hieronder, download de Factsheet SKE 2017 of bekijk de video waarin Arend Rensink, voorzitter van de facultaire examencommissie EWI, vertelt over de aanleiding voor dit traject.  

Waarom een SKE op de UT?

16 februari vond de kick-off plaats van het allereerste SKE-traject op de Universiteit Twente. De start werd opgeluisterd met openingswoorden van Martine Pol, Inspecteur hoger onderwijs, en UT rector magnificus Thom Palstra.
Het SKE-traject is georganiseerd op speciaal verzoek van de examencommissies van de faculteit EWI en de opleiding Gezondheidswetenschappen. De plannen sluiten direct aan bij het in 2016 herziende UT Toetskader en de daarin verwoorde ambities. Belangrijke speerpunten daarin zijn: de zorg voor en borging van de kwaliteit van toetsing en professionalisering van alle betrokkenen. Het SKE-traject richt zich specifiek op professionalisering van examencommissieleden, opleidingsmanagers, kwaliteitsmedewerkers, onderwijscoordinatoren e.a. die bij het toetsproces op programmaniveau betrokkenen zijn.
Binnen de hbo-sector zijn SKE-programma's al gangbaar. De UT is voor zover bekend de eerste universitaire instelling is die een SKE voor de eigen interne doelgroep aanbiedt. Het is voor de organisatoren en de deelnemers nog pionieren. De hoop is ook andere universiteiten hiermee te stimuleren, zodat het SKE zich door uitwisseling en leren van elkaar in de toekomst verder kan ontwikkelen en er over en weer erkenning komt voor SKE-trajecten. Het landelijk netwerk BKE/SKE biedt hiervoor een waardevol platform; de uitwisseling tussen hbo en wo heeft eveneens veel meerwaarde.

Wat zijn de uitgangspunten van het SKE-traject op de UT?

Het programma heeft het in 2013 door de Expertgroep BKE/SKE opgestelde programma van eisen voor BKE/SKE* als basis, maar kreeg een eigen (universitaire) invulling. Als leidraad geldt de Kwaliteitspiramide van eigentijds toetsen en beoordelen. Via 5 bijeenkomsten, portfolio-opdrachten en reflecties komen de volgende thema's aan bod:

 1) Zorgen en Borgen over o.a.: toetsbeleid, toetsprogramma's, taken en verantwoordelijkheden, wet- en regelgeving,  organisatorische zaken en borgingstaken. De deelnemers voeren aan de hand van ene checklist een analyse uit om de stand van zaken na te gaan binnen de eigen opleiding en komen met een aantal concrete actiepunten. Een thema of knelpunt binnen de opleiding wordt nader uitgediept i.s.m. stakeholders. De bevindingen worden gepresenteerd in een openbaar symposium (6 juli 2017) voor peers e.a. belangstellenden. 
2) Beoordeling toetskwaliteit. De deelnemers tonen aan dat zij de kwaliteit van toetsen en afstudeerwerken kunnen vaststellen, aanbevelingen kunnen doen voor verbetering en hierover effectief in gesprek kunnen gaan met betrokkenen.  De eindbeoordeling vindt plaats op basis van het portfolio en de beoordeling van de presentatie door een panel externe deskundigen tijdens het symposium. Expliciet is gekozen voor externe beoordelaars.

Hoe gaat het verder?

De uitreiking van de certificaten vond op 7 dec. 2017 plats. Naar verwachting zullen in ieder geval twee deelnemers het traject nog in een later stadium afronden. De pilot kan zeker als succesvol worden gezien en onder de noemer van instellingsbrede kwaliteitszorgprojecten, is toegezegd dat er vervolg aan gegeven kan worden. Vanaf november 2017 wordt er geworven onder de doelgroep om op basis van het aantal aanmelders te besluiten over een start in het voorjaar van 2018. De deelname is vrijwillig. 
Het traject is geevalueerd en op basis van de opgedane ervaringen zullen er nog wat bijstellingen plaatsvinden, maar in grote lijnen zal de huidige opzet gehandhaafd blijven. Afhankelijk van de aanmelders, zal het nieuwe programma in het Nederland of Engels worden aangeboden.  

Samenwerking

Voor nu en voor de toekomst zijn we op zoek naar samenwerking en uitwisseling met partners. Wilt u als universiteit ook een SKE organiseren? Wij delen graag onze ervaringen. 
Als UT maken wij deel uit van het Landelijk Netwerk BKE/SKE en dit succesvolle netwerk toont aan hoe belangrijk en en vooral waardevol de uitwisseling tussen de instellingen voor hoger onderwijs is. Nu nog zijn hierin vooral de hbo-instellingen vertegenwoordigd, maar meer en meer komt ook de belangstelling vanuit de universiteiten naar voren. Laten we kijken waar wij elkaar kunnen vinden en ondersteunen!        

 
 *Bron: Verantwoord toetsen en beslissen in het hoger beroepsonderwijs. Een voorstel voor een programma van eisen voor een basis- en seniorkwalificatie examinering (BKE/SKE). Expertgroep BKE/SKE in opdracht van de Vereniging Hogescholen, oktober 2013.