Examination Boards

Senior Kwalificatie Examinering (SKE)

Een Seniorkwalificatie Examinering (SKE) traject op de UT


Februari 2017 ging het allereerste SKE traject op de UT van start. Op 7 dec. 2017 werd voor de eerste keer aan zeven deelnemers een certificaat uitgereikt. Een succesvolle pilot die in 2018 een vervolg kreeg.

De highlights vormen ieder jaar de symposia. De deelnemers presenteren de resultaten van hun verdiepingsopdracht. Veel interessante en inspirerende visies, ideeen en overwegingen kwamen naar voren, waar ook andere opleidingen op de UT (en elders) hun voordeel mee kunnen doen. Voor een overzicht van de presentaties (2017) en posters (2018), zie het menu links. 

Voor meer informatie over het SKE-traject, zie hieronder en/of bekijk de video waarin Arend Rensink, voorzitter van de facultaire examencommissie Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science (EEMCS) en tevens initiatiefnemer, vertelt over de aanleiding.  

Waarom een SKE op de UT?

16 februari vond de kick-off plaats van het allereerste SKE-traject op de Universiteit Twente. De start werd opgeluisterd met openingswoorden van Martine Pol, Inspecteur hoger onderwijs, en UT rector magnificus Thom Palstra.
Het SKE-traject is georganiseerd op speciaal verzoek van de examencommissies van de faculteit EWI en de opleiding Gezondheidswetenschappen. De plannen sluiten direct aan bij het in 2016 herziende UT Toetskader en de daarin verwoorde ambities. Belangrijke speerpunten daarin zijn: de zorg voor en borging van de kwaliteit van toetsing en professionalisering van alle betrokkenen. Het SKE-traject richt zich specifiek op professionalisering van examencommissieleden, opleidingsmanagers, kwaliteitsmedewerkers, onderwijscoordinatoren e.a. die bij het toetsproces op programmaniveau betrokkenen zijn.
Binnen de hbo-sector zijn SKE-programma's al gangbaar. De UT is voor zover bekend de eerste universitaire instelling is die een SKE voor de eigen interne doelgroep aanbiedt. Het is voor de organisatoren en de deelnemers nog pionieren. De hoop is ook andere universiteiten hiermee te stimuleren, zodat het SKE zich door uitwisseling en leren van elkaar in de toekomst verder kan ontwikkelen en er over en weer erkenning komt voor SKE-trajecten. Het landelijk netwerk BKE/SKE biedt hiervoor een waardevol platform; de uitwisseling tussen hbo en wo heeft eveneens veel meerwaarde.

Wat zijn de uitgangspunten van het SKE-traject op de UT?

Het programma heeft het in 2013 door de Expertgroep BKE/SKE opgestelde programma van eisen voor BKE/SKE* als basis, maar kreeg een eigen (universitaire) invulling. Als leidraad gelden de in dit programma voorgestelde "Kwaliteitspiramide van eigentijds toetsen en beoordelen" en de "Toetscyclus". Via 5 bijeenkomsten, portfolio-opdrachten en reflecties komen de volgende hoofdthema's aan bod:

1) Zorgen en Borgen. Over o.a.: toetsbeleid, toetsprogramma's, taken en verantwoordelijkheden, wet- en regelgeving,  organisatorische zaken en borgingstaken. De deelnemers voeren aan de hand van een checklist een analyse uit om de stand van zaken na te gaan binnen de eigen opleiding en komen met een aantal concrete actiepunten. De resultaten worden tijdens een van de traject-bijeenkomsten uitgewiseldn en uitvoerig besproken. In een persoonlijk portfolio wordt een verslag opgenomen.   
Een thema of knelpunt binnen de opleiding, wordt nader uitgediept i.s.m. stakeholders; aangeduid als 'de verdiepingsopdracht'. De bevindingen worden gepresenteerd in een openbaar symposium voor peers e.a. belangstellenden. 

2) Beoordeling toetskwaliteit. De deelnemers tonen aan dat zij de kwaliteit van toetsen en afstudeerwerken kunnen vaststellen, aanbevelingen kunnen doen voor verbetering en hierover effectief in gesprek kunnen gaan met betrokkenen.  De eindbeoordeling vindt plaats op basis van bewijsmaterialen in een persoonlijk portfolio.

Bij de beoordeling van het portfolio en de verdiepingsopdracht zijn  naast twee toetsdeskundigen van CELT ook externe deskundigen op het gebied van toetsen en beoordelen betrokken, om tegemoet te komen aan 'vreemde ogen' (kijken mee) principe.
Voor een beknopt overzicht van het traject in een PPT presentatie, klik <hier>.

Het vervolg

De uitreiking van de eerste certificaten vond op 7 dec. 2017 plaats. De pilot is geevalueerd en kan zeker als succesvol worden gezien. Onder de noemer van instellingsbrede kwaliteitszorgprojecten, is er in 2018 vervolg aan gegeven. Februari 2018 startte de tweede lichting, met de verwachting dat dit traject in oktober 2018 afgerond zal worden. Vanaf het najaar 2018 zal er acief gepolst worden onder de doelgroep of er belangstelling is voor een volgend traject in 2019. De deelname is vooralsnog vrijwillig. Twee belangstellenden hebben zich al gemeld (juli 2018) en de voortekenen lijken dan ook goed. Afhankelijk van de deelnemers, zal het nieuwe programma in het Nederland of Engels worden aangeboden. 
Heeft u belangstelling maar zit u nog met wat vragen of wilt u zich aanmelden? Neem contact op met of stuur een mailt naar de SKE-coordinator Helma Vlas  (w.d.j.vlas@utwente.nl; tel.: 053 489 6915 / b.g.g. CELT-secretariaat -5703). 

Landelijke Samenwerking 

Voor nu en voor de toekomst zijn we op zoek naar samenwerking en uitwisseling met partners. Wilt u als universiteit ook een SKE organiseren? Wij delen graag onze ervaringen. 
Als UT maken wij deel uit van het Landelijk Netwerk BKE/SKE en dit succesvolle netwerk toont aan hoe belangrijk en en vooral waardevol de uitwisseling tussen de instellingen voor hoger onderwijs is. Nu nog zijn hierin vooral de hbo-instellingen vertegenwoordigd, maar meer en meer komt ook de belangstelling vanuit de universiteiten naar voren. Laten we kijken waar wij elkaar kunnen vinden en ondersteunen!        

 
 *Referentie en bron illustraties: Verantwoord toetsen en beslissen in het hoger beroepsonderwijs. Een voorstel voor een programma van eisen voor een basis- en seniorkwalificatie examinering (BKE/SKE). Expertgroep BKE/SKE in opdracht van de Vereniging Hogescholen, oktober 2013.