See Finished Projects

Prioritization of bridges for maintenance

Researcher: Halbert Taekema
Project Duration: Juni 2014 – December 2014
Project Partner: Province Overijssel

Project Description:

Probleem

In de afgelopen jaren zijn verkeersintensiteiten en verkeersbelastingen sterk toegenomen. Dat betekent dat aannames betreffende het ontwerpen van nieuwe en onderhouden van bestaande verkeersinfrastructuur, voornamelijk van kunstwerken, niet meer van toepassing zijn. Dat is de reden waarom een nieuwe norm verkeersbelasting op kunstwerken (NEN-EN1991-2) is geïntroduceerd en bestaande kunstwerken op een andere manier getoetst worden (NEN-8700). Een consequentie van de nieuwe regelgeving zou kunnen zijn dat bestaande kunstwerken niet meer voldoen aan de vereiste verkeersbelasting en op basis van de nieuwe norm aangepast, versterkt of vervangen dienen te worden. Dit vraagt om extra financiële middelen die voor vele beheerders niet beschikbaar zijn. Naast een goede inschatting van de risico’s die door een veranderende verkeersbelasting voor de veiligheid van kunstwerken ontstaan, zouden beheerders onderhoudsstrategieën moeten ontwikkelen die met de nieuwe regelgeving en de beperkte budgetten rekening houden. De eenheid Wegen en Kanalen van de provincie Overijssel ziet zich op dit moment met deze uitdaging geconfronteerd. Om tot deze inschatting te komen, is een eerste risicoanalyse gedaan die voornamelijk gericht is op de constructieve veiligheid van kunstwerken bij de provincie. Voor de beslissing welke kunstwerken als eerste onderhouden moeten worden, kunnen echter naast constructieve veiligheid nog andere criteria een rol spelen. Deze criteria hebben voornamelijk betrekking op de gevolgen van een (potentieel) constructief onveilig kunstwerk. Daarbij horen criteria die voortkomen uit beleidsaspecten van de provincie zoals duurzaamheid, bereikbaarheid, en leefbaarheid.

Doel

Het doel van dit onderzoek is om voor de Provincie Overijssel een afwegingskader te ontwikkelen dat ingaat op zowel de huidige beleidsaspecten als de factoren die naar voren komen uit de veranderde omgeving, zoals de nieuwe Eurocode. In dit onderzoek wordt er vanuit gegaan dat de weging tussen de verschillende aspecten en factoren in een dergelijk afwegingskader voor elke organisatie verschillend is. Dit geldt in nog sterkere mate voor een overheidsinstelling zoals de Provincie Overijssel, omdat de beleidsagenda sterk beïnvloed wordt door de politiek. Om te bepalen of het ontworpen afwegingskader voldoet aan de gestelde eis, namelijk het verspreiden van de interventies aan kunstwerken op een dermate manier dat het realiseren van het benodigde budget aannemelijk is, wordt het afwegingskader toegepast op de kunstwerken. Dit moet onbevooroordeeld en herleidbaar gebeuren zodat de prioritering voor de programmering voldoende argumenten biedt om zo het realiseren van het benodigde budget aannemelijk te maken.