Finished Projects

Evaluation Criteria for Road Lighting

Researcher: Hans Cortenbach
Project Duration: June 2009 – August 2009
Project Partner: Province Overijssel

Project Description / Projectomschrijving:

De eenheid Wegen en Kanalen van de Provincie Overijssel is verantwoordelijk voor aanleg, beheer en onderhoud van de provinciale infrastructuur, wegen, vaarwegen en kunstwerken. Jaarlijks worden onderhoudsplannen opgesteld en vervolgens uitgevoerd. De eenheid Wegen en Kanalen wil haar jaarlijkse onderhoudsactiviteiten in dienst laten staan van haar provinciale maatschappelijke doelstellingen. Een onderhoudsvrije infrastructuur bestaat vooralsnog niet dus is regelmatig onderhoud nodig aan de weginfrastructuur. Het streven is dat het in de toekomst mogelijk wordt om voor een lange periode, bijvoorbeeld 20 jaar, het budget dat nodig is voor onderhoud te kunnen bepalen en vast te leggen in de begroting. Om in de toekomst transparante afwegingen te kunnen maken zal onderzocht worden welke mogelijkheden er zijn om te kunnen differentiëren in onderhoudsbehoefte van de verschillende weginfrastructuuronderdelen. Door meer inzicht te verkrijgen over de onderhoudsbehoefte van de verschillende weginfrastructuuronderdelen in relatie tot de provinciale doelstellingen zou het mogelijk worden om keuzes voor onderhoud te kunnen verklaren.

Het doel van het onderzoek is het opstellen van criteria waarmee zowel de technische als functionele toestand van het systeem openbare verlichting beoordeeld kan worden. Hierbij zijn de criteria afgeleide van de provinciale doelstellingen bereikbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid en veiligheid, en volgen uit hét beleid van de Provincie Overijssel. De beoordeling zou het voor de Provincie Overijssel mogelijk maken om in de toekomst met behulp van een model / methode transparante afweging te kunnen maken bij het opstellen van een programmering voor onderhoud van de openbare verlichting.