Iedere (groep) opleiding(en) heeft een eigen examencommissie. De examencommissie bepaalt objectief en deskundig of de student voldoet aan het beoogde eindniveau en ziet er bovendien op toe dat het beoogde eindniveau zelf van voldoende niveau is. Toetsing is hierbij een belangrijk thema. Onder toetsing worden alle vormen van toetsen bedoeld: zowel schriftelijke als mondelinge tentamens, opdrachten, papers, bachelor- en master theses, enzovoort.

Institutie

De examencommissie is een gezaghebbend orgaan. In de praktijk houdt dit in dat zij de beslissingsbevoegdheid heeft om besluiten te nemen die voor alle partijen bindend zijn. De decaan van de faculteit waar de examencommissie aan toebehoort blijft echter eindverantwoordelijke voor de kwaliteit van het onderwijs en de graadverlening. Daarom benoemt de decaan de leden van de examencommissie en moet de examencommissie verantwoording afleggen aan de decaan in de vorm van een jaarverslag. Op deze manier zorgt de decaan voor een onafhankelijk en deskundig functioneren van de examencommissie.

De onafhankelijkheid van de examencommissie wordt gegarandeerd door een aantal voorwaarden:

 • Geen druk en invloed vanuit het management (geen financieel verantwoordelijke in de commissie).
 • Het hebben van een lid van buiten de opleiding/faculteit is toegestaan en wordt zelfs aangemoedigd.
 • Er gelden geen ontslagbepalingen, leden kunnen echter wel door de decaan geschorst worden bij niet-functioneren.
 • Een commissielid oordeelt niet in zaken van studenten met betrekking tot zijn of haar eigen onderwijs. Hij/zij onthoudt zich in die geval van stemming.

De examencommissie zal te allen tijde opereren binnen de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) en het Onderwijs- en Examenreglement (OER) van de opleiding.

De deskundigheid van de examencommissie impliceert een uitgebreid kennis van verschillende werkvelden:

 • De Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW)
 • Het Onderwijs- en Examenreglement (OER) van de opleiding
 • De opleiding
 • Toetsen en beoordelen van toetskwaliteit

TAKEN

Het takenpakket van de examencommissie is tweeledig. Naast het uitvoeren van reglementen en procedures, hebben zij ook een coördinerende taak als het gaat om toetsbeleid en kwaliteitswaarborging.

UITVOERENDE TAKEN

 • Het uitreiken van diploma’s (gemandateerd door de decaan aan de examencommissie).
 • Vrijstellingen en Erkenning van Verworven Competenties (EVC) beoordelen op grond van en OER.
 • Door studenten voorgestelde afwijkende studieprogramma’s beoordelen.
 • Bij fraude zaken oordelen en maatregelen vaststellen.
 • Klachtenafhandeling en bezwaarzaken

BELEIDSMATIGE TAKEN

 • Een beleidsplan opstellen over de manier waarop de kwaliteit van toetsing binnen de opleiding gewaarborgd blijft.
 • Richtlijnen en aanwijzing formuleren om de uitslag van een toets te beoordelen. Hoe kunnen vragen onderling gewogen worden en hoe kunnen open vragen, verslagen en mondelingen tentamens beoordeeld worden?

ORGANISATORISCHE TAKEN

 • Het aanwijzen van examinatoren (in regel is dit de docent van het vak. De examencommissie wijst deze echter wel officieel aan).
 • Verslaglegging van haar besluiten.
 • Definiëren van de dagelijkse procedures in het Huishoudelijk Reglement van de examencommissie.
 • Het opstellen van een jaarverslag voor de decaan om de werkwijze te verantwoorden, het afgelopen jaar te evalueren en het kenbaar maken van toekomstplannen.

Bronnen: Informatie voor examencommissies en presentatie ‘Nieuwe verantwoordelijkheden van examencommissies’, door Helma Vlas en Joke Oosterhuis.