Drs. E.P. Rutgers (Peter)

Wetenschappelijk docent
Ravelijn

Adres
Peter Rutgers
MB-STePS
Postbus 217
7500 AE Enschede

E-mail: e.p.rutgers(at)utwente.nl
Telefoon (werk): +31 (0)53 489.4221 / 3353
Telefoon (privé): +31 (0)545 286991
Fax: +31 (0)53 4892159

Opleiding en werkervaring

Erlend Peter Rutgers is in 1942 in Hengelo (O) geboren. Zijn eerste beroepsopleiding volgde hij aan de Rijkskweekschool voor onderwijzers in Amersfoort. In 1964 behaalde hij daar de akte van bekwaamheid als onderwijzer, in 1965 de akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer.

Na één jaar militaire dienst begon hij in 1966 zijn loopbaan als onderwijzer aan een openbare school voor gewoon lager onderwijs in Vlaardingen. Tegelijkertijd startte hij aan de Nutsacademie in Rotterdam zijn studie voor de middelbare akten MO-A en MO-B pedagogiek. Deze akten werden behaald in 1970 en in 1974.

Inmiddels was hij in 1971 benoemd tot leraar algemene didactiek, pedagogiek en rekendidactiek aan de Gemeentelijke Pedagogische Academie in Dordrecht. In die periode was hij nauw betrokken bij de invoering van het onderwijsmodel Didactische Analyse, het reken/wiskunde-onderwijs, de opleiding voor leraar basisonderwijs en de lokale schoolbegeleiding. Inmiddels in het bezit van het diploma tennisleraar van de KNLTB gaf hij tussen 1975 en 1980 part-time tennisles aan kinderen en volwassenen.

In 1980 werd hij benoemd tot gemeentelijk onderwijskundig adviseur in de gemeente Hoorn: schrijven van beleidsnota’s, adviseren aan het college, bezoeken van scholen, overleggen met schoolbesturen en stimuleren van onderwijsvernieuwing. Landelijk was hij actief als (bestuurs)lid van de Landelijke Vereniging van Gemeentelijk Inspecteurs c.a. In 1995 ging zij op in de Landelijke Vereniging Onderwijsbeleidsadviseurs (LVO). Van die beroepsvereniging bleef hij tot 2007 lid. Tussen 1983 en 1986 studeerde hij algemene en vergelijkende onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam. In 1986 behaalde hij daar het doctoraaldiploma. Voor zijn in 1987 begonnen studie bestuurskunde legde hij het doctoraalexamen af in 1991. In deze ‘gemeentelijke’ periode schreef hij over meerhoofdige schoolleiding, gemeentelijke onderwijskundige advisering én doorwerking van gemeentelijk onderwijsbeleid. Van het handboek 'Gemeentelijk Onderwijsbeleid en Onderwijsbestuur' was hij mederedacteur.

In 1991 trad hij in dienst van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Als wetenschappelijk docent bestuurskunde was hij werkzaam bij de Opleiding Bestuurskunde. Vanwege het samenwerkingsverband bestuurskunde EUR-RUL-TUD werden tot 1995 colleges verzorgd in Rotterdam, Leiden en Delft. De onderwijstaak betrof inleidingen in de bestuurskunde, bestuurskundige vaardigheden & stages, klassieken in de bestuurskunde, publiek management én specialisaties onderwijsbestuur en -beleid. Ook in zijn onderzoek - binnen het Centrum voor Publiek Management - richtte hij zich op vraagstukken rond bestuur en beleid van onderwijs. Zo publiceerde hij onder meer over bestuursvormen voor openbaar onderwijs, identiteit van openbaar onderwijs, lokaal onderwijsbestuur, lokaal onderwijs- en jeugdbeleid, onderhandelen over onderwijsbeleid en bestuurlijke vernieuwing in het onderwijs. Lezingen, advisering en (na)scholing betroffen diezelfde inhouden. Tot de opdrachtverleners behoorden gemeente- en schoolbesturen, onderwijsvakorganisaties, politieke partijen, ouderorganisaties, bestuursacademies en (onderwijs)adviesbureaus. Ook als redactielid van enkele onderwijsperiodieken was hij regelmatig betrokken bij bestuur en beleid van onderwijs.

Maar ook de kwaliteit van het universitair onderwijs trok in die Rotterdamse periode zijn aandacht. Zo vervulde hij binnen de Opleiding Bestuurskunde tussen 1999-2007 de functie van secretaris van de examencommissie. Als lid van de Faculteitsraad verkeerde hij tussen 2000 en 2005 in de positie om ook andere vraagstukken dan onderwijs binnen de opleiding en de faculteit aan de orde te stellen.

In december 2003 rondde hij een langlopend onderzoek af naar decentralisatie in het Nederlandse onderwijs. De resultaten daarvan verschenen in maart 2004 in boekvorm bij de VNG Uitgeverij: 'Lokaal onderwijsbestuur in ontwikkeling. Vormgeven aan bestuurlijke vernieuwing'. [bekijk hier de inhoudsopgave]

In het verlengde van het decentralisatieonderzoek werden twee nieuwe projecten gestart:
de administratieve last in het onderwijs en sturen in onderwijsbestuur: over regie en vertrouwen. De resultaten van dat tweede project verschenen in september 2006 in boekvorm bij Sdu Uitgevers: 'Vormgeven aan maatschappelijke ondersteuning van jeugdigen. Onderzoek naar regie en samenwerking: over vertrouwen, wederkerigheid en zingeving'. [bekijk hier de inhoudsopgave]

In 2008 verliet hij de Opleiding Bestuurskunde in Rotterdam en verkreeg bij de Faculteit Management en Bestuur aan de Universiteit Twente een zgn. 0-aanstelling. Voor de Vakgroep Science, Technology and Policy Studies (STePS), bij de sectie Policy Studies, is hij momenteel twee dagen per week werkzaam. Zie de website van de Faculteit MB voor meer informatie. In Twente is hij tevens verbonden aan KISS, het KennisInstituut Stedelijke Samenleving. Zijn belangstelling voor de werking en wording van het openbaar bestuur praktiseert hij sinds 2008 ook als redactielid van het historische tijdschrift Old Ni-js.

Onderzoek

Onderzoeksprofiel

Onderzoek, maar ook advies, publicaties, lezingen en contract-onderwijs worden al sinds 1991 ‘gekleurd’ door:

 • lokaal onderwijsbestuur en onderwijsbeleid,
 • centralisatie en decentralisatie (in het onderwijs),
 • bestuurlijke vernieuwing (in het onderwijs),
 • identiteiten en bestuursvormen (van openbare scholen),
 • onderwijskundig en schoolmanagement,
 • opvoeding en onderwijs,
 • (reductie van) administratie en bureaucratie (in het onderwijs),
 • netwerk- en institutionele theorie,
 • regie als (sturings)concept.

Onderzoeksprojecten

1998-2004: Decentralisatie in het Nederlandse onderwijs
Opbrengsten:

 • lezingen en referaten in de periode 1998-2003 (zie hierna);
 • lezing voor de LVO in Utrecht op 14 april 2004;
 • boekpublicatie 'Ontwikkeling van lokaal onderwijsbestuur. Vormgeven aan bestuurlijke vernieuwing', VNG Uitgeverij, 's-Gravenhage, 2004, www.sdu.nl;
 • interviews in VNG Magazine (12-03-04), Erasmus Magazine (25-03-04), Binnenlands Bestuur (16-04-04), Over Onderwijs (03-04-04), Basisschoolmanagement (01-09-04);
 • reacties in VNG Magazine (19-03-04); Binnenlands Bestuur (23-04-04, 30-04-04, 07-05-04);
 • recensies in NTOR (oktober 2004), Pedagogische Studiën (2005);
 • werkconferenties Sturen in onderwijs, welzijn en zorg. Van regie en trends naar vertrouwen en resultaat. Samenwerkingsproject Bestuursacademie Nederland & Erasmus Universiteit Rotterdam, september-oktober 2004; programma: Brochure Werkconferenties Sturen in OWZ - 25-04-2004.

2004-heden: Sturen in onderwijsbestuur: over regie en vertrouwen
Opbrengsten:

2004-2006: De administratieve last in het onderwijs
Opbrengsten:

Onderwijs

Recent verzorgd en te verzorgen onderwijs

 • B1-vak Ontwerpen van beleid, cursus 2007-2008 en 2008-2009, Bacheloropleiding Bestuurskunde, werkcolleges;
 • B1-vak, Beleidsprocessen, cursus 2008-2009, Bacheloropleiding Civiele Techniek, werkcolleges;
 • B2-vak Beleidsmatige aspecten van gezondheidszorg, cursus 2008-2009 en 2009-2010, Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen, werkcollege en coördinatie;
 • B3-vak Bestuurskundige vaardigheden, cursus 2008-2009 en 2009-2010, Bacheloropleiding Bestuurskunde, werkcolleges.

De inhouden van genoemde vakken zijn beschreven in de studiegidsen van de Universiteit Twente.

Begeleide scripties onderwijsbestuur en onderwijsbeleid

Netwerken en verenigingen

Van meer verenigingen, verbanden en raden is Peter Rutgers lid (geweest). Hierna een overzicht:

 • lid van (het bestuur van) de Landelijke Vereniging van Gemeentelijk Inspecteurs c.a., (1980-1995);
 • lid van de Landelijke Vereniging Onderwijsbeleidsadviseurs (LVO), (1995-2006);
 • lid van de Vereniging voor Bestuurskunde (VB), (sinds 1991);
 • lid van de Vereniging voor Onderwijsresearch (VOR), Divisie Beleid en Organisatie in het onderwijs, (1994-2006);
 • lid van de redactie van het Tijdschrift voor Schoolmanagement, (1987-1998);
 • lid van de redactie-adviesraad van het Tijdschrift voor Basisschoolmanagement, (1998-2005);
 • lid van de redactie-adviesraad van de Nieuwsbrief Lokaal Onderwijsbeleid, Katern Brede School en Bronnenboek Lokaal Onderwijsbeleid, (1996-2002);
 • lid van de Raad van Advies van de Stichting 'De Regisserende Gemeente', (sinds 2006);
 • lid van de Vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON), (sinds 2007);
 • lid van de redactie van het tijdschrift Old Ni-js, Historische Kring Eibergen, (sinds 2008).

Overige activiteiten

Opdracht-onderwijs

Opdracht-onderzoek en -advies

Lezingen en referaten

Publicaties

Wetenschappelijke publicaties

1990-heden

 • Rutgers, E.P. [red.], Van gemeentelijk schooltoezicht naar gemeentelijke onderwijskundige advisering. Een onderwijsbestuurlijke variant, Kluwer, Deventer, 1990 (137 p.).
 • Rutgers, E.P., Gemeentelijke onderwijskundige advisering als categoriale organisatie van gemeente-ambtenaren, in: E.P. Rutgers [red.], Van gemeentelijk schooltoezicht naar gemeentelijke onderwijskundige advisering. Een onderwijsbestuurlijke variant, Kluwer, Deventer, 1990, pp.101-132.
 • Braster J.F.A. & E.P. Rutgers, Een nieuwe bestuursvorm voor het openbaar onderwijs. Een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden voor zelfstandige publiekrechtelijke bestuurs-organen in het openbaar onderwijs, los van de gemeente. VOO-publicatie nr.7, Almere, 1993 (71 p.).
 • Kallenberg, A.J. & E.P. Rutgers, Toetsing van toetsing. Eindrapportage van de ad hoc commissie Toetsing Bestuurskunde, Vakgroep Bestuurskunde, Leiden/Rotterdam, 1994 (68 p.)
 • Rutgers, E.P. & B. Goezinne, De (on)maakbare samenleving. Bestuurlijke vernieuwing in het onderwijs, in: Openbaar Bestuur, jrg.7, nr.1, 1997, pp.8-12.
 • Rutgers, E.P., Regisseren van onderwijs- en jeugdbeleid. Samenwerking en samenhang tussen droom en daad, in: Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid, jrg.12, nr.4, 2000, pp.175-195. [tekst]
 • Rutgers, E.P., Lokaal onderwijsbestuur in ontwikkeling. Vormgeven aan bestuurlijke vernieuwing, VNG Uitgeverij, 's-Gravenhage, 2004 (382 p.). [inhoudsopgave] [essentie]
 • Kickert, W.J.M. & E.P. Rutgers, Handleiding Scriptie/Afstudeerproject, Masteropleiding Bestuurskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam, september 2004 (46 p.)
  [handleiding masterscriptie]
 • Rutgers, E.P., Doeltreffendheid en doelmatigheid in het lokaal onderwijsbestuur, in: Economenblad, jrg. 28, april 2005, pp.11-13. [tekst]
 • Rutgers, E.P. (red.), Vormgeven aan maatschappelijke ondersteuning van jeugdigen. Onderzoek naar regie en samenwerking: over vertrouwen, wederkerigheid en zingeving, Sdu Uitgevers, 's-Gravenhage, 2006 (143 p.) [inhoudsopgave], [essentie]
 • Rutgers, E.P., Regie en samenwerking: over vertrouwen, wederkerigheid en zingeving, in: D. Huitema, e.a. (red.), Bundel Essays naar aanleiding van het Festival der Bestuurskunde 4.0, Hoezo, samen? Beschaafd organiseren of organiseren van beschaving, Rozenberg, Amsterdam, 2009 (10 p.).
 • Rutgers, E.P., Frans Cappetti: de carrière van een burgemeester. Over krachtig bestuur, verbindend vermogen en bestuurlijk leren. Een bestuurskundige biografie (1927-1993), [uitgever, plaats], (voorzien 2011), (ca. 150 p.).

Vakpublicaties

Publicaties voor de Historische Kring Eibergen

2008-heden

Relevante websites

Agenda

 • 30-03-2004 ontvangst boek door onderwijsminister mw. M.J.A. van der Hoeven in Den Haag.
 • 14-04-2004 lezing voor de LVO in Utrecht.
 • 14-09-2004 vier werkconferenties Sturen in onderwijs, welzijn en zorg in Doorn.
 • 23-09-2004 lezing voor RMC-coördinatoren in Utrecht.
 • 04-10-2004 lezing Maatschappelijke stages in Den Haag.
 • 02-11-2005 forum AVMO-congres in Utrecht.
 • 09-12-2005 lezing Lokaal onderwijsbestuur voor de Besturenraad in Voorburg.
 • 14-09-2006 lezing voor de Stichting De regisserende gemeente in Amsterdam.
 • 30-11-2006 lezing op de VOR-themaconferentie in Amsterdam.
 • 01-02-2007 lezing op de onderwijsconferentie van de gemeente Spijkenisse.
 • 03-05-2007 presentatie voor de gemeente Westland.
 • 07-11-2007 forum AVMO-congres in Utrecht.
 • 14-02-2008 poster-presentatie Festival der Bestuurskunde in Amersfoort.
 • 15-04-2008 start bij de Vakgroep STePS - Faculteit MB - aan de Universiteit Twente.

Peter Rutgers (STeHPS)