See Story Lab

Post-Corona Letters

[ENGLISH BELOW] 

Zal de wereld nooit meer hetzelfde zijn?

Onderzoek naar hoe volgens mensen de toekomst na corona eruit zou moeten zien

Achtergrond

De Corona uitbraak heeft een enorme impact op de levens van mensen over de hele wereld. Deze wereldwijde crisis heeft onze dagelijkse routines veranderd op een manier die we niet voor mogelijk hadden gehouden. Dit laat ons zien dat ingrijpende veranderingen mogelijk zijn. Het maakt ons bewust van het feit dat veel dingen die we altijd normaal hebben gevonden ter discussie gesteld kunnen worden. Als deze crisis achter de rug is, willen we dan terug naar hoe het was of zijn er dingen die we liever anders zouden zien? Als we de kans hadden om een nieuwe toekomst te ontwerpen, hoe zou die er dan uitzien?

Voor wie?

Voor dit onderzoek zouden we graag zoveel mogelijk verschillende stemmen horen. Daarom zijn we op zoek naar mensen met uiteenlopende leeftijden en achtergronden. Iedereen van 16 jaar en ouder kan meedoen met het onderzoek. Het onderzoek houdt in dat u een brief vanuit een-toekomst-na-Corona schrijft en 10 vragen beantwoord. De vragenlijst werkt het beste op een computer. U kunt meedoen door hier te klikken.

Lees voor inspiratie deze brieven van andere deelnemers die toestemming hebben gegeven om hun brief openbaar te maken op de website.

Waarom meedoen?

Het onderzoek vraagt van u om er echt even voor te gaan zitten. We waarderen uw tijd en inzet. Deelname aan het onderzoek kan ook positieve effecten voor u persoonlijk hebben. Het schrijven van de brief helpt om afstand te nemen van alles wat op ons afkomt in deze crisis en om een hoopvol toekomstperspectief te ontwikkelen.

Verschil in impact

Het virus kent geen grenzen, maar de persoonlijke en maatschappelijke consequenties voor mensen, gemeenschappen en de planeet kunnen heel verschillend uitpakken. Daarom werken we samen met onderzoekers uit verschillende landen. Het onderzoek is beschikbaar in 9 talen (Nederlands, Engels, Estlands, Fins, Frans, Duits, Grieks, Italiaans en Spaans) om zoveel mogelijk mensen de kan te geven om hun toekomstverhaal te delen.

Ons Team

Het onderzoek wordt geleid door Anneke Sools (Afdeling Psychologie, Gezondheid en Technologie; Storylab) en Yashar Saghai (Afdeling Filosofie; het Millennium Project: Global Futures Studies and Research) van de Universiteit Twente in samenwerking met leden van ons internationaal consortium bestaande uit King’s College London, Leibniz University Hannover, the University of Crete, the University of Humanistic Studies Netherlands, Radboud University The Netherlands, the University of Tartu Estonia, the University of Eastern Finland, VIVE Danish Centre for Social Science Research Denmark, and the University of West England Bristol.

 

Follow us on Twitter to know more about this project and related news.

English: 

Will the world never be the same? 

A RESEARCH STUDY ON HOW PEOPLE ENVISION WHAT THE FUTURE SHOULD LOOK LIKE AFTER CORONA

Background

The corona outbreak is having a huge impact on the lives of people all over the world. This global crisis has changed our daily routines in a way we never imagined possible. This shows us that far-reaching changes are possible. It makes us aware of the fact that many things we have always found normal can be questioned. When this crisis is over, do we want to go back to the way it was or are there things we would rather see changed? Suppose we had the opportunity to design a new future, what would it look like?

Who are we looking for?

In this study, we would like to learn how different people view this future and hear as many different voices as possible. That is why we are looking for participants of different ages and backgrounds. Anyone aged 16 years and older can participate in the research. The research involves writing a letter from a future after corona and then answering 10 questions. You can join here.

To get inspired you can read letters from other participants who agreed to make their letter public.

Why participate?

The investigation requires you to really sit down for a moment. We appreciate your time and effort. Participation in the research can also have positive effects for you personally. Writing the letter helps us to distance ourselves from everything that is coming our way in this crisis and to develop a hopeful future perspective.

Differences in Impact

The virus has no borders, but the personal and societal consequences impact people, communities, and the planet in different ways. Therefore, we collaborate with researchers from many different countries. The study is available in 9 languages (Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Italian, Spanish) to enable as many people as possible to contribute their stories of imagined futures.

Our team

This study is led by Anneke Sools (Department of Psychology, Health and Technology; Story Lab and Yashar Saghai (Department of Philosophy; the Millennium Project: Global Futures Studies and Research) from the University of Twente in collaboration with members of our international consortium from King’s College London, Leibniz University Hannover, the University of Crete, the University of Humanistic Studies Netherlands, Radboud University The Netherlands, the University of Tartu Estonia, the University of Eastern Finland, VIVE Danisch Centre for Social Science Research Denmark, and the University of West England Bristol.

Follow us on Twitter to know more about this project and related news.