Cum laude afstuderen

Onder bepaalde voorwaarden kun je op je diploma een ‘met lof’ vermelding krijgen. Je kunt voor zowel de bachelor- als voor de masteropleiding cum laude afstuderen. De voorwaarden waaraan je moet voldoen, staan vermeld in het onderwijs- en examenreglement van de opleiding.

Bachelor Werktuigbouwkunde

Artikel 14 van het examencommissiereglement bachelor opleiding Werktuigbouwkunde stelt:

1.

De examencommissie stelt een met lof regeling vast voor de bachelor opleiding.

2.

De regeling omvat de volgende criteria:

a.

In geval de student bij het afleggen van het Bachelor examen blijk heeft gegeven van uitzonderlijke bekwaamheid, kan dit op het diploma met de woorden ‘met lof’ worden vermeld.

b.

Uitzonderlijke bekwaamheid is aanwezig wanneer aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan:

i.

het gemiddelde der beoordelingscijfers, behaald voor onderdelen van het afsluitend examen (B-programma), niet zijnde een project, bedraagt tenminste 8,0.

ii.

bij het bepalen van bovenbedoeld gemiddelde worden de onderdelen waarvoor geen oordeel in de vorm van een cijfer is gegeven dan wel een vrijstelling is verleend buiten beschouwing gelaten.

iii.

geen enkel examenonderdeel in het B-programma is met een onvoldoende beoordeeld en ten hoogste één examenonderdeel is beoordeeld met het cijfer 6.

iv.

voor maximaal een derde van de totale omvang van het B-programma is een vrijstelling verleend.

v.

het eindcijfer voor Project F bedraagt minimaal een 8.

vi.

bij boven genoemde punten worden extra vakken niet meegerekend.

vii.

de bachelor opleiding is afgerond binnen vier jaar, tenzij bijzondere omstandigheden, ter beoordeling van de examencommissie, een grotere overschrijding rechtvaardigen.

Tot de bijzonder omstandigheden worden in ieder geval gerekend de omstandigheden die worden erkend bij de toekenning van afstudeersteun.

c.

Indien niet geheel aan deze richtlijnen is voldaan kan de voorzitter van de afstudeercommissie of de bachelor coördinator een voorstel tot toekenning van het predicaat 'met lof' voorleggen aan de examencommissie. In dat geval dienen de bijzondere omstandigheden en de uitzonderlijkheid van de prestatie extra te worden beargumenteerd.

Master Mechanical Engineering

Bijlage 3 van het onderwijs- en examenreglement master Mechanical Engineering stelt:

When, beforehand, there is in the judgement of the Graduation Committee an exceptional level of student achievement and the prove of the student’s potential as an exemplary academic engineer, the Examination Committee can submit a reasoned proposal to the Director of Education to affix to the master’s degree the designation ‘with distinction’ (‘met lof’).

This must be requested two weeks beforehand, in order that the degree certificate ‘with distinction’ can be awarded immediately after the end of the examination. Where there is uncertainty about the award, a degree declaration can be handed over, and the degree certificate (with or without ‘with distinction’) can be received at the Education Affairs Office within two weeks after the examination.

Apart from the ‘exceptional level and potential’ the guidelines for passing ‘with distinction’ are:

a.

The final mark for the master’s project is at least a 9;

b.

The averaged mark of all courses, exclusive of the Master’s project, must be at least: 8.00;

c.

The assessments of all examinations of the master’s courses, including extra courses, are satisfactory (‘Vr’, ‘V’ or 6);

d.

A mark of 6 is gained not more than once in the programme (extra courses are not counted);

e.

The master’s examination should have been taken within the nominal study time, augmented where applicable with recognised awards for graduation support, with a maximum over-run of two years. The nominal time is two years for BSc’s or two years plus the extent of the pre-master’s courses less the exemptions within the master’s programme for HBO-bachelors.

Where these conditions are not completely satisfied, the chairman of the Graduation Committee of the student involved can still submit a proposal to the Examination Committee for the award of the designation ‘with distinction’. This Examination Committee makes a decision.

NB: zoals vermeld staat in het voorwoord van het onderwijs- en examenreglement, kunnen aan de informatie van deze website geen rechten worden ontleend. Ga naar de onderstaande link om de onderwijs- en examenreglementen van de bachelor en masteropleidingen te bekijken. Aan deze documenten mag je wel rechten ontlenen.