2015

Algemene Ledenvergadering (ALV)

20 oktober 2015 14.30 uur (vanaf 14.00 uur koffie /thee; geen pauze) Boerderij Bosch

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Agenda

1.Opening door de voorzitter

2.Verslag van de ALV van 21 oktober 2014

3.Mededelingen van de voorzitter

4.Jaarverslag verenigingsjaar 01-09-2014 t/m 31-08-2015

5.Financieel Jaaroverzicht 2014-2015

6.Verslag van de kascontrolecommissie over 2014-2015

7.Bestuurssamenstelling en verkiezing nieuwe bestuursleden
Reglementair treden af de heer C.A. van Vilsteren (voorzitter) en de heer
J. Meijer (ledenadministratie).
Cees heeft te kennen gegeven zich herkiesbaar te stellen en een eventuele
herbenoeming als voorzitter te aanvaarden. Johan heeft te kennen gegeven
zich niet herkiesbaar te stellen. Als zijn opvolger stelt het bestuur de heer
G.A. Meijerink voor. Gert heeft te kennen gegeven een eventuele benoeming
als lid van het bestuur met de portefeuille ledenadministratie te aanvaarden.
Eventuele (tegen)kandidaten kunnen ingevolge art. 17, lid 2 van het Huishoudelijk
Reglement van GEWIS tot uiterlijk 2x24 uur voor de aanvang van de vergadering
schriftelijk worden aangemeld bij de secretaris.

8. Benoeming kascontrolecommissie 2015-2016

9. Begroting 2015-2016

10. Programma 2015-2016
Toelichting programma inclusief de dagtocht op 17 mei 2016
Suggesties voor activiteiten zijn van harte welkom.

11. Rondvraag en Sluiting

15.45 uur: OfficiÎle overdracht van het geweer van boer Bosch aan voorzitter UT Kring.

In een gezamenlijke bijeenkomst van UT-Kring- en GEWIS-leden zal de heer Meindert Bonnema, de huidige eigenaar van het geweer van boer Bosch, met een korte toespraak het geweer officieel overhandigen aan de voorzitter van de UT-Kring. Het geweer krijgt een plaatsje in Boerderij Bosch.
Als speciale gasten zijn hierbij uitgenodigd mevrouw Sinie Stokkers-Bosch (dochter van boer Bosch en opgegroeid op de boerderij) en Rita ter Weele-Stokkers (kleindochter van boer Bosch en werkzaam op de UT), tevens de heer H. Lanjouw (destijds collega van heer Bonnema bij de Grontmij op Drienerlo).

De heer Bonnema werkte tussen 1962 en 1969 aan de ontwikkeling van de Campus. Hij en zijn echtgenote raakten in die begintijd van de campus goed bevriend met de familie Bosch.

Het geweer is een antieke voorlader, met een vuursteenslot en op de kolf gemerkt ‘1830’.

Aansluitend wordt een drankje en een hapje aangeboden.