21 oktober 2014

Jaarverslag 2013-2014Jaarverslag van de Seniorenvereniging ‘GEWIS’

van de Universiteit Twente

van 1 september 2013 t/m 31 augustus 2014Wijzigingen met betrekking tot het aantal leden

Het ledental van GEWIS bedroeg het afgelopen verenigingsjaar 423.

In het voorbije verenigingsjaar zijn ons ontvallen
de heer F.M.F. Spoek, de heer drs. J.H.M. Ham, de heer D.J.J. Vinke, de heer ir. P.G.Jansen, mevrouw A.G. Bakker-Wagenaar en mevrouw M.A.P. Gellings-van den Broek.

Samenstelling van het bestuur

voorzitter de heer dr. C.A. van Vilsteren

vice voorzitter de heer dr. ir. R.G.R. Engmann

secretaris mevrouw A.G.M. van Eck-Neut

penningmeester mevrouw T. Kamst

activiteitencoördinator mevrouw dr. W. Wallinga-de Jonge

lid (ledenadministratie) de heer prof. dr. ir. J. Meijer

lid (UT-Kring zaken) m.i.v. 01-05-14 de heer ir. M.T.E. van Buchem


Het bestuur vergaderde dit verenigingsjaar acht keer.

Bestuursactiviteiten

het instellen van commissies die programma’s en lustra voorbereiden,

het vaststellen van de taken van de commissies,

het vaststellen van de programma’s, inclusief de lustra,

het stimuleren van bewegingsactiviteiten, zoals bijvoorbeeld zwemmen,

het faciliteren van de beschikbaarheid van informatie op WebPages,

ledenwerving: medewerkers die de UT verlaten wegens pensioen of andere faciliteiten met een wervingsbrief attent maken op de seniorenvereniging GEWIS; namen en adressen worden ontleend aan opgaven van de concerndirectie Human Resources,

het zenden van een attentie aan langdurig zieke leden - voorzover hun namen bekend zijn bij het bestuur - en/of het brengen van een bezoek aan hen,

het blijkgeven van medeleven aan nabestaanden na het overlijden van leden,

het bevorderen van de beschikbaarheid van BHV tijdens bijeenkomsten,

het vertegenwoordigen van GEWIS op de Algemene Ledenvergadering, contactbijeenkomsten en recepties van de moedervereniging UT KRING, op recepties van zusterverenigingen en van jubilerende of afscheid nemende personeelsleden van de UT, waarmee GEWIS intensief contact heeft gehad,

het faciliteren van de toezending van “Universiteit Twente., magazine voor alumni en relaties” aan de leden van GEWIS,

het onderhouden van contact met de rector magnificus.


Vertegenwoordiging GEWIS in het bestuur van de UT Kring

De heer dr. ir. R.G.R. Engmann was van 1 januari 2011 t/m 30 april 2014 lid van het in november 2010 aangetreden nieuwe bestuur van de UT Kring.

M.i.v. 1 mei 2014 heeft de heer ir. M.T.E. van Buchem deze taak van hem overgenomen.
Het bestuur vergaderde als regel twee keer per maand.


Samenstelling van de activiteitencommissie
voorzitter mevrouw dr. W. Wallinga-de Jonge
leden mevrouw E.M.M. Robers-Tenniglo
de heer dr. M.S.A. Vrijland
de heer ing. H.T. Weber


De commissie vergaderde dit verenigingsjaar vier keer.
Veel communicatie tussen de leden gebeurde met e-mail.


Activiteiten van GEWIS (het aantal deelnemers is vermeld tussen [ ])

2013

03-09 Het seizoen start met Jeu de Boules op de baan naast Boerderij Bosch. Het gebruik van de baan is ons door de zustervereniging Jeu de Boules aangeboden ter gelegenheid van ons lustrum op 20 maart 2012. [56];

17-09 Excursie naar wijngaard “Hof van Twente” in Bentelo met een inleiding door de wijn­maker, gevolgd door een rondleiding door de wijngaard, wijnmakerij en wijnkelder [41];

01-10 Voordracht in Boerderij Bosch door de heer dr. Gerben Westerhof, universitair hoofddocent bij de vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie van de faculteit Gedragswetenschappen van de UT, over “Levensverhalen en levenskunst: Een visie op de derde leeftijd” [70];

15-10 Algemene Ledenvergadering van GEWIS in Boerderij Bosch, met voorafgaand een inleiding van de heer prof.dr. Erwin Seydel, lid van GEWIS, over één van de twee onderwerpen in het motto van de UT: “Human Touch” [46];

29-10 Voordracht in Boerderij Bosch door ir. Jan Ingen Housz, oud-medewerker WB, over zijn beroemde voorvader “dr. Jan Ingen Housz (1730-1799): arts en natuuronderzoeker” [69];

05-11 Bezoek aan het klooster St. Ephrem te Glane, met een rondleiding in het klooster langs de kapel, het mausoleum, de kathedraal en de begraafplaats [54];

19-11 Voordracht in Boerderij Bosch door mevrouw dr. Winnie Gerbens-Leenes (winnares Prof. De Winterprijs 2009), universitair hoofddocent van de afdeling Water Engineering & Management van de UT over “Water en Duurzaamheid” [62];

03-12 Voordracht in Boerderij Bosch door mevrouw Marianne van der Graaf, diëtist van Zorgaccent – Thuiszorg NW Twente, over “Zin en onzin van diëten” [55];

17-12 Kerstdiner in de Faculty Club [145];

2014

07-01 Nieuwjaarsbijeenkomst in Boerderij Bosch [85];

21-01 Voordracht in Boerderij Bosch door de heer Jaap van de Woord over “De vlinderstand in Twenteland” [47];

04-02 Voordracht in Boerderij Bosch door mevrouw Ingrid Filali, werkzaam bij Mediant als autisme hulpverlener, over “Autisme in het dagelijks leven” [53];

18-02 Voordracht in Boerderij Bosch door de heer dr. Aiko Pras, universitair hoofddocent van de leerstoel “Design and Analysis of Communication Systems” van de faculteit EWI over “Is het Internet veilig?” [51];

04-03 Bedrijfsbezoek aan DEMCON op het B&S Park, met een inleiding en een tweetal demon­straties. DEMCON onderzoekt, ontwikkelt en produceert hightech mechatronische syste­men en producten voor de focusgebieden hightech systems en medical devices [65];

18-03 Voordracht met luistervoorbeelden in Boerderij Bosch door mevrouw drs. Ans Gommers-Dekker, etnomusicoloog, over “De Matthäus-Passion van J.S. Bach” [52];

01-04 Voordracht in Boerderij Bosch door de heer Paul Glaser, auteur van het boek met dezelfde titel, over “Tante Roosje; Het oorlogsgeheim van mijn familie” [41];

15-04 Voordracht in Boerderij Bosch door mevrouw Elma Durmisevic, architect, onderzoeker en projectleider Experimenteel Groen Bouwlab van de UT, over “Bouwen in de vierde dimensie” [32];

16-04 Voordracht in gebouw De Waaier op de UT door de heer ir. Jan Entrop, oud-medewerker UT, in samenwerking met de heer dr. Albert Schoute, lid van GEWIS, over “Oude mechanische rekenmachines” met een rondleiding bij de historische studieverzameling van de faculteit EWI [27];

06-05 Wandeling in natuurgebied Het Kristalbad, een nieuw natuurgebied tussen Hengelo en Enschede, o.l.v. een gids de heer Lansink van Landschap Overijssel [36];

20-05 Dagtocht naar Lelystad met een bezoek aan de Bataviawerf en het Aviodrome [80].


Zwemmen

Aan het zwemmen in het Sportcentrum van de UT hebben in het afgelopen verenigingsjaar 11 leden deelgenomen.


Dankbetuigingen

Het Bestuur van GEWIS betuigt zijn dank voor de jaarlijkse subsidie van het College van Bestuur. Mede hierdoor

kon er een variëteit van activiteiten georganiseerd worden. De jaarlijkse subsidie van de UT Kring maakt het

mogelijk de contributie van de leden op een bescheiden peil te handhaven.

Veel dank aan zowel mevrouw Y.C. Weber voor haar inzet als stand-by BHV-er in het afgelopen jaar als aan

de heer dr. P.K.H. Gragert voor het onderhouden van onze website. Boerderij Bosch is een goede plaats voor

de meeste bijeenkomsten van GEWIS. Hartelijk dank aan mevrouw G.A.M. Hondelink-Verbeek, beheerder BB.


Secretaris van GEWIS, Enschede, 31 augustus 2014.