Zie 2018

16 oktober 2018

algemene ledenvergadering

op dinsdag 16 oktober 2018

 Aanvang: 14.00 uur in Boerderij Bosch, vanaf 13.30 uur is er koffie/thee

 Van 14.00 tot 14.30 uur: Presentatie door de voorzitter/president van de Student Union, Roos Edgar, met de titel “Student Union, typisch UT". 
Daarna,  Algemene Ledenvergadering

AGENDA

 1. Opening door de voorzitter
 2. Verslag van de ALV van 17 oktober 2017
 3. Mededelingen van de voorzitter
 4. Jaarverslag verenigingsjaar 01-09-2017 t/m 31-08-2018
 5. Financieel Jaaroverzicht 2017-2018
 6. Verslag van de kascontrolecommissie over 2017-2018
 7. Bestuurssamenstelling en verkiezing nieuwe bestuursleden
  Reglementair treedt af de heer Gert Meijerink (lid, ledenadministratie). Gert heeft te kennen gegeven zich niet herkiesbaar te stellen.
  Als opvolger van Gert stelt het bestuur de heer Martin Beusekamp voor. Hij heeft te kennen gegeven een eventuele benoeming als lid te aanvaarden. Eventuele (tegen)kandidaat kan ingevolge art. 17, lid 2 van het Huishoudelijk Reglement van GEWIS tot uiterlijk 2x24 uur voor de aanvang van de vergadering schriftelijk worden aangemeld bij de secretaris.

Aftreden van de heer Michiel van Buchem, dit aftreden vindt plaats op eigen verzoek. Het bestuur is bezig een opvolger te zoeken.

8. Benoeming kascontrolecommissie 2018-2019

9. Begroting 2018-2019

10. Programma 2018-2019
Toelichting programma inclusief de dagtocht op 14 mei 2019
Suggesties voor activiteiten zijn van harte welkom.

11. Rondvraag en Sluiting

Aansluitend is er een drankje met een hapje.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van GEWIS,   Maria Gulmans, secretaris.