Zie 2017

ALV (Algemene Ledenvergadering)

17 oktober 2017                            14.30 uur                                        Boerderij Bosch

ALV (Algemene Ledenvergadering)

Vanaf 14.00 uur staat de koffie / thee + koekje klaar.                

Van 14.30 tot 15.00 uur zal de heer Dr. Ir. Herbert Wormeester, voorzitter Universiteitsraad UT, een lezing verzorgen.  

                                              AGENDA  

 1.  Opening door de voorzitter                                                                                            
 2. Verslag van de ALV van 18 oktober 2016
 3. Mededelingen van de voorzitter
 4. Jaarverslag verenigingsjaar 01-09-2016 t/m 31-08-2017
 5. Financieel Jaaroverzicht 2016-2017
 6. Verslag van de kascontrolecommissie over 2016-2017
 7. Bestuurssamenstelling en verkiezing nieuwe bestuursleden
  Reglementair treden af de heer Ruud van Wissen (Vicevoorzitter) de heer Frank Twilt, (Activiteitencoördinator) en de heer Michiel van Buchem (lid, UT-Kring zaken). Michiel stelt zich herkiesbaar. Zowel Ruud als Frank hebben te kennen gegeven zich niet herkiesbaar te stellen.
  Als opvolger van Ruud stelt het bestuur de heer Dr. M.M. Fokkinga voor. Maarten heeft te kennen gegeven een eventuele benoeming als Vicevoorzitter te aanvaarden.
  Als opvolger van Frank stelt het bestuur de heer Dr. Ir. I. de Bruijn voor. Imme heeft te kennen gegeven een eventuele benoeming als Activiteitencoördinator te aanvaarden. Eventuele (tegen)kandidaten kunnen ingevolge art. 17, lid 2 van het Huishoudelijk Reglement van GEWIS tot uiterlijk 2x24 uur voor de aanvang van de vergadering schriftelijk worden aangemeld bij de secretaris.

8. Benoeming kascontrolecommissie 2017-2018

9. Begroting 2017-2018

10. Programma 2017-2018
Toelichting programma inclusief de dagtocht op 15 mei 2018
Suggesties voor activiteiten zijn van harte welkom.

11. Rondvraag en Sluiting

Aansluitend is er een drankje met een hapje.