Zie Faculteitsraden

Faculteitsraden

De faculteitsraad is een medezeggenschapsorgaan op decentraal niveau waarin zowel medewerkers als studenten vertegenwoordigd zijn. De raad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de decaan over alle aangelegenheden die de faculteit of haar personeel of studenten raken. Daarnaast heeft de faculteitsraad op basis van de wet recht tot instemming t.a.v. belangrijke onderwerpen, zoals het faculteitsreglement, facultair beleidsplan, en de onderwijs- en examenregeling (hierin zijn ook de onderwijsprogramma’s opgenomen).