Opleidingscommissie GZW - HS

De opleidingscommissie is het orgaan dat op objectieve en deskundige wijze gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt over het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de opleiding. Hiertoe houdt de opleidingscommissie toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en procedures inzake het onderwijs binnen de opleidingen Gezondheidswetenschappen en Health Sciences. 

De commissie is een raadgevend comité dat bestaat uit gelijk aantal studenten en medewerkers, voorgezeten door een docent. De commissie adviseert de programmadirecteur over alle educatieve zaken, geeft advies en zal altijd zijn besluitvorming verduidelijken. De opleidingscommissie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de opleidingen ten behoeve van de kwaliteit van onderwijs. Deze adviezen worden voorgelegd aan de opleiding door middel van officiële brieven waarna de opleiding dan wel faculteitsbestuur binnen twee maanden verzocht wordt te reageren op het advies of voorstel. 

Volgens haar taakomschrijving is de OLC verantwoordelijk voor de algehele kwaliteit van het door de opleiding aangeboden onderwijs. Haar belangrijkste taken zijn:

Goedgekeurde notulen van de OLC-bijeenkomsten zijn op te vragen bij de griffier BOZ-GZW via olc-gzw@utwente.nl.