UTFaculteitenETNieuwsSTAR-interview: Civieltechnische oplossingen voor klimaatvraagstukken vereisen samenwerking
UT
STARS

STAR-interview: Civieltechnische oplossingen voor klimaatvraagstukken vereisen samenwerking

In dit STAR-interview is Joanne Vinke-de Kruijf aan het woord van de Faculteit ET. STAR is een acroniem voor (S)ituatie, (T)aken, (A)cties en (R)esultaten. Aan de UT werken veel ‘stars’ met een verhaal. Joanne Vinke-de Kruijf draagt bij aan het creëren van geïntegreerde civieltechnische oplossingen die waarde toevoegen aan de maatschappij.

Situatie

Wat is de situatie (S) van je onderzoek?
Infrastructuur is van groot belang voor een veilige en goed functionerende samenleving. Door klimaatverandering staat veel, vooral water gerelateerde, infrastructuur onder druk. Fysieke en organisatorische aanpassingen zijn nodig om goed voorbereid te zijn op langere perioden van droogte, extremere regenbuien en hittegolven.

Taken

Om welke taken (T) gaat het momenteel?
Met mijn team doe ik onderzoek naar de implementatie van participatieve en integrale benaderingen voor klimaatvraagstukken. We hebben vergelijkend onderzoek gedaan naar hoe gemeenten in Overijssel binnen en buiten hun eigen organisatie samenwerken bij het aanpassen aan klimaatverandering en hoe dit nog beter kan. Ook onderzochten we waarom het in Overijssel vaak niet lukt om oplossingen voor duurzame warmte, het aanpassen aan klimaatverandering en andere uitdagingen in samenhang op te pakken. In twee andere projecten richten we ons op integrale benaderingen voor waterveiligheid. We kijken hierbij naar de implementatie van natuurlijke oplossingen voor dijkversterking in beschermde natuurgebieden en van waterveiligheidslandschappen, een innovatieve en toekomstgerichte ruimtelijke benadering. In een Europees project doen we onderzoek naar innovatieve beleidsinstrumenten om verschillende sectoren en burgers te betrekken bij een transitie naar duurzamer en rechtvaardiger waterbeheer. In september starten we een nieuw Europees project naar de ontwikkeling en implementatie van zogenaamde sponsmaatregelen om water beter vast te houden in landschappen.     

Acties

Aan welke acties (A) werk je en wie zijn erbij betrokken?
We doen ons onderzoek in projecten die door NWO, de Europese Commissie of lokale en regionale partners gefinancierd worden. In onderzoeksprojecten, maar ook in onderwijs en afstudeerprojecten werken we nauw samen met gemeenten, waterschappen, provincies, netwerkorganisaties, bedrijven en belangengroepen. Met het waterschap in Zwolle hebben we twee meerjarige samenwerkingen om de ontwikkeling en verspreiding van kennis te stimuleren. Op de UT werken we samen met wetenschappers in andere groepen, zowel binnen de ET-faculteit als daarbuiten. Dit doen we in projecten, maar ook via UT en 4TU programma’s op het gebied van resilience. Op het gebied van klimaatbestendigheid werken we sinds kort ook samen met de Universiteit van Auburn in de VS.

Resultaten

Welke resultaten (R) hoop je te bereiken en hoe zal de samenleving die waarnemen?
Ons onderzoek laat zien dat – zeker in een dichtbevolkt land als Nederland – sector-overstijgende en participatieve benaderingen veel potentie hebben; ze kunnen meerdere vraagstukken tegelijktijdig helpen oplossen. Landschappelijke en meer op de natuur gebaseerde oplossingen, maar ook nauwere samenwerking met bewoners en andere partijen zijn veelbelovend. Ze kunnen helpen om de veerkracht (“resilience”) van infrastructuur, ecosystemen en samenlevingen in brede zin te vergroten. Ons onderzoek laat zien dat partijen dit potentieel herkennen. Toch lukt het ze lang niet altijd om vraagstukken in samenhang op te lossen. Klimaatbestendige infrastructuur en leefomgeving vraagt om nieuwe samenwerkingen en veranderingen in manieren van denken en werken. Wij onderzoeken en ontwikkelen een breed scala aan aanpakken die hierbij helpen.

Header foto: Een integraal klimaatproject van de gemeente Enschede: herstel van de Stadsbeek inclusief de realisatie van het Pinkeltjesplein, een plein dat ruimte biedt voor water, spelen en natuur en ontworpen is met bewoners.

drs. J.G.M. van den Elshout (Janneke)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)